Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Jarek Thor Wątek: Rozgraniczenie - odwołanie od decyzji  (Przeczytany 8711 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Jarek Thor

  • Zarząd PTG
  • *****
  • Wiadomości: 2355
Rozgraniczenie - odwołanie od decyzji
« dnia: 18 Maja 2011, 20:43 »
Chodzi mi o rozgraniczenie w trybie administracyjnym. Sytuacja wygląda tak, że jest wydana decyzja i jedna ze stron się od niej odwołuje. Sprawa niejako z urzędu trafia do sądu...i teraz, kilka pytań. Kto ma wnieść opłatę sądową, żeby sprawa nabrała biegu w trybie sądowym? Musi to być osoba wnioskująca o rozgraniczenie w trybie administracyjnym czy strona odwołująca się? Albo inaczej. Może wnieść taką opłatę strona odwołująca się? Kolejne pytanie. Co się dzieje, gdy nikt takiej opłaty nie wniesie? Zazwyczaj sąd w taki przypadkach wydaje postanowienie o umorzeniu sprawy ze względu formalnych (brak wniesienia opłaty sądowej). Ale czy w takim przypadku (jest odwołanie), wójt może nadać na taką decyzje klauzule ostateczności? A może ten wójt powinien wydać decyzję stwierdzającą o wygaśnięciu decyzji rozgraniczeniowej? Dodam jeszcze do tego, że decyzja była wydana przy nierozwiązanym sporze. Geodeta nie spisał aktu ugody, a w protokole (szkicu granicznym), wykazał trzy możliwości przebiegu granicy. Wg dokumentów, wg ostatniego spokojnego stanu użytkowania i powiedzmy, że trzecia wersja, to było coś po środku tych dwóch. Czy w takiej sytuacji wójt miał prawo napisać jakąkolwiek decyzję? Wiemy, że każdą decyzję można unieważnić w dowolnym czasie, jeśli była wydana z naruszeniem prawa. Czy napisanie decyzji w sytuacji, gdy geodeta pokazuje trzy wersje przebiegu ustalanej granicy, nie jest rażącym naruszeniem prawa?
pozdrawiam
Jarek

Offline Adam Wójcik

  • Członek PTG
  • ***
  • Wiadomości: 2864
Re: Rozgraniczenie - odwołanie od decyzji
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Maja 2011, 05:24 »
I OSK 1009/09 - Wyrok NSA z dnia 2010-05-14 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B3AD866ED4
Cytuj
Postępowanie wszczęte wnioskiem stron mogło zakończyć się tylko w jeden z określonych sposobów:

po pierwsze zawarciem przed geodetą ugody, która ma moc ugody sądowej i umorzeniem postępowania administracyjnego na podstawie art. 105 § 1 K.p.a. w zw. z art. 32 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

po drugie wydaniem decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości na podstawie art. 33 ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego,

po trzecie umorzeniem postępowania administracyjnego i przekazaniem sprawy do sądu powszechnego na podstawie art. 34 ust. 2 tej ustawy oraz

po czwarte – umorzeniem postępowania administracyjnego na podstawie art. 105 K.p.a.

Jak rozumiem, skoro organ administracji wydał merytoryczną decyzję o rozgraniczeniu, to ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów (dwie pozostałe wersje opisane przez geodetę w protokole zostały więc chyba przez organ odrzucone). Sprawa wówczas trafia do sądu na wniosek strony niezadowolonej z takiej decyzji. W przeciwnym razie - gdy nie było mozliwe ustalenie granicy w oparciu o zebrane dowody - organ winien był umorzyć postępowanie i z urzędu przekazać sprawę do sądu.

Według Pani Magdaleny Durzyńskiej zobowiązanym do uiszczenia opłaty sądowej jest strona, która wnioskowała o wszczęcie administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego. Wniosek ten zawiera bowiem także żądanie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego na wypadek, gdyby nie doszło do zakończenia sprawy przed organem administracji. Sam fakt przejścia sprawy na kolejny etap, tj. postępowania sądowego, nie uzasadnia, zdaniem Sądu Najwyższego, zmiany ról poszczególnych uczestników postępowania. I nie ma znaczenia, czy sprawa do sądu trafia z powodu czyjegość niezadowolenia, czy też kierowana jest z urzędu przez organ administracji.

Nieuiszczenie "opłaty od wniosku o rozgraniczenie nieruchomości" przez wezwaną przez sąd stronę bądź też uchybienie terminowi zakreślonemu na tę czynność przez sąd skutkuje zwrotem "wniosku". Pani Durzyńska stan ten określa jako "próżnia procesowa", albo "nisza", ponieważ dochodzi do sytuacji, gdy opłata nie została uiszczona albo uiszczona po terminie, że sąd już wówczas "ponowny wniosek" odrzuci jako niedopuszczalny, a kolejne inicjowanie sprawy przed organem administracji winno skutkować umorzeniem postępowania na podstawie art.105 §1 kpa.

Czy ktoś inny może wnieść opłatę sądową? Nie mam pojęcia... Pewnie tak, bo w procesach cywilnych wezwanie do uiszczenia opłaty jest kierowane przecież wówczas, gdy takiej opłaty nie wniesiono wraz z wnioskiem. Jeżeli zatem ktoś wniesie taką opłatę z adnotacją, że dotyczy tej sprawy, to chyba sąd nie będzie miał problemu, że wniosła go inna osoba niż wnioskodawca...

A co z decyzją... Tu należy dostrzec, że stronom postępowania przysługują dwie drogi postępowania:
1. żadanie skierowania sprawy na drogę sądową (cywilną), jako skutek "niezadowolenia" z wydanej decyzji;
2. typowo administracyjne odwołanie do organu wyższego stopnia. Ta droga może dotyczyć jedynie spraw "jakości" przeprowadzonego postępowania administracyjnego, w szczególności nie wyłączenie z postępowania osoby która nie była bezstronna, niewłaściciwgo trybu postępowania itp.


Tutaj jeszcze fragment wyroku, w którym sąd uczula na wiążącą organ (i geodetę) kolejność poszczególnych kryteriów ustalania granic.

II SA/Sz 229/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 2010-05-27 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/876FA25E61
Cytuj
Przepis ten (art. 31 ust. 2 i 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne) bowiem stanowi ustawową gradację dowodów i nie zezwala geodecie na oparcie się na oświadczeniach stron nawet jeśli są zgodne, w sytuacji gdy istnieją takie dowody źródłowe.

W przypadku zatem dowolności działania geodety w zakresie sformułowanej powyższym przepisem dyscypliny dowodowej, mówić należy o rażącym naruszeniu art. 31 ust. 2 i 3 tej ustawy, zaś mówić nie można o tym, że zaistniała przesłanka określona w art. 145 § 1 pkt 5 kpa. Skoro bowiem geodeta naruszył pewien przewidziany tryb postępowania, to nie można mówić, że ujawniła się okoliczność nieznana organowi, która mogła mieć wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 5 kpa).

Burmistrz T. wydając decyzję nie zweryfikował trybu postępowania geodety, a zatem nie dostrzegł i przez to powielił naruszenie art. 31 ust. 2 i 3 ustawy, które w ocenie Sądu miało postać rażącą, skoro nie wzięto pod uwagę tych dowodów, które obiektywnie istniały – jak wynika to z pisma Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...]r. i których uwzględnienie nakazuje konkretny , i jasny, nie wymagający interpretacji przepis prawa.


Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...