Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Agata_Sz Wątek: Skuteczność zawiadomień  (Przeczytany 9066 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Agata_Sz

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 9
 • jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 18.0 Firefox 18.0
Skuteczność zawiadomień
« dnia: 24 Marca 2013, 22:18 »
Witam !
Chciałabym poruszyć problem skuteczności zawiadomień.
 Czasami mamy wpisy w rejestrach gruntów , kiedy nie jest podany adres właściciela np. Natalia Kowalska XX-YYY Kozia Wólka. Wysłano na taki adres zawiadomienie, Poczta Polska dokonała zwrotu, z adnotacją, że adresat jest nieznany.
Pismo nie było awizowane więc nie spełnia wymogu KPA z „art  44. § 1. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 42 i 43:
1) operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej - w przypadku doręczania pisma przez operatora pocztowego;
2) pismo składa się na okres czternastu dni w urzędzie właściwej gminy (miasta) - w przypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub upoważnioną osobę lub organ.
§ 2. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia w miejscu określonym w § 1, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.
§ 3. W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia.
§ 4. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.”
Przypuszczam, że jeśli listonosz wpisał adresat nieznany – to znaczy ,że nie miał gdzie zostawić awiza.

Teraz pytanie – czy geodeta powinien ustalać adres strony – jeśli nie ma tego adresu na wypisie?
Wiele osób tego nie robi opierając się na  art. 22 ust.2 ustawy Pgik „ Osoby, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, są obowiązane zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających
z decyzji właściwych organów.”
Ale czy słusznie – nieskutecznie zawiadomiona strona nie mogła wziąć udziału w czynnościach wznowienia lub ustalenia granic.
Co prawda niektórzy wysuwają taki argument, że wznowienie to czynności techniczne,oparte na jednoznacznych danych, więc mimo że strona jest nieobecna inaczej granicy się nie wyznaczy. Jednak na forum PTG w którymś z postów wyczytałam słuszną uwagę - że strona niezadowolona ze wznowienia może wnioskować o skierowanie sprawy na drogę sądową - poprzez nieskuteczne zawiadomienie zostaje tego prawa pozbawiona.
 

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 19.0 Firefox 19.0
Odp: Skuteczność zawiadomień
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Marca 2013, 06:01 »
Zauważyć należy, że czynności o które pytasz, a które wykonuje geodeta (wykonawca), nie są wykonywane przez podmiot, ani nie są objęte zakresem przedmiotowym, o których mowa w rozdziale pierwszym kpa. Tak więc przy tych czynnościach przepisy kpa - co do zasady - nie mają zastosowania. Jeżeli już, to możemy tutaj mówić co najwyżej o wzorowaniu się na tych przepisach (co wg mnie może być uznane na plus), ale w żadnym razie nie można traktować że jest to jakaś norma, albo jakoby obowiązek. Żadne przepisy nie odsyłają także do "odpowiedniego stosowania" kpa. Z tym wiąże się też problem interesu prawnego, tzn. że geodeta nie ma ani uprawnienia, ani obowiązku (w przeciwieństwie do organu administracji) badania takiego interesu i na tej podstawie określania stron postępowania.

Po drugie w błąd może wprowadzać szumnie używane określenie, że geodeta prowadzi jakoby jakieś "postępowanie". Potocznie tak, ale formalnie nie. Są to co najwyżej jakieś "czynności techniczne", gdzie (w innych aspektach) także nie mają zastosowania jakiekolwiek przepisy kpa.

Po trzecie geodeta jest związany treścią dokumentów urzędowych i nie może "ot tak sobie" ich kwestionować. Dotyczy to np. treści wypisu, gdzie podano urzędowo dane niezbędne do zawiadomień (nazwiska i adresy). Ponadto żaden z przepisów prawa nie uprawnia geodety (a więc i też nie nakłada na niego obowiązku) do określania stron, w przypadku gdy w ewidencji nie wykazano tych danych. W mojej ocenie brak jest więc i jakichkolwiek podstaw, aby zarzucać geodecie że nikogo w tej sytuacji nie zawiadomił (skoro brak jest tych danych).

Po czwarte czynności o których dyskutujemy, tak naprawdę, są mało istotne. Istotne jest natomiast uprawnienie właściciela, na zlecenie którego działa geodeta, do przeprowadzenia tych czynności. Uzależnianie zatem ich przeprowadzenia od uprzedniego uporządkowania danych dotyczących nieruchomości sąsiednich, do których zleceniodawca nie ma jakiegokolwiek interesu, jest moim zdaniem całkowicie nieuprawnione.

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 11.62 Opera 11.62
Odp: Skuteczność zawiadomień
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Marca 2013, 08:16 »
Na szczęście tego typu problemy zostaną wyjaśnione po wejściu w życie  rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

§ 38. 1. O czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonawca prac geodezyjnych, o których mowa w § 37, zwany dalej „wykonawcą”, zawiadamia wszystkich właścicieli oraz użytkowników wieczystych tych działek lub osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania.
2. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oprócz danych adresowych podmiotu, do którego jest ono kierowane, powinno zawierać informacje określające:
1) dzień, godzinę i miejsce, w którym rozpoczną się te czynności,
2) oznaczenia i ewentualne dane adresowe działek ewidencyjnych, których dotyczyć będą te czynności, a także numery ksiąg wieczystych, jeżeli prowadzone są dla tych działek,
3) pouczenie o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby, która deklarować będzie swój udział w tych czynnościach, oraz że udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotu i że nieusprawiedliwione nie wzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
3. Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych doręcza się podmiotom, o których mowa w ust. 1, za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub za pokwitowaniem, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.
4. W przypadku gdy właściciele, użytkownicy wieczyści oraz władający, o których mowa w ust. 1, nie są znani lub nie jest znane ich miejsce zamieszkania, na wniosek wykonawcy starosta zamieszcza na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na  tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego przez okres co najmniej 14 dni informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, z tym że 14. dzień tego okresu powinien nastąpić nie później niż 8 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.
[/b]

Obecnie niektóre starostwa, zupełnie nie rozumieją zagadnienia, które wyjaśnił wcześniej Adam. Uważają, że to geodeta ustalając przebieg granic prowadzi postępowanie administracyjne i że to geodeta ma ustalić strony .... Nie rozumieją zresztą podstawowego zagadnienia, po co i dlaczego prowadzą te czasami absurdalne postępowania  administracyjne, które niczego w zakresie położenia granic nie wyjaśniają i nic nowego do sprawy nie wnoszą.... W moim powiecie znam sprawę, gdzie aktualizują ewidencję już 6 lat....( to jest   niezwłocznie oczywiście  >:(
Nawet jeżeli w ewidencji figuruje władający, to według niektórych, to geodeta powinien ustalić właściciela i go zawiadomić....I to winą geodety jest, że organ ewidencyjny ma bałagan i błędy w ewidencji.... Nie znają też obecnych zapisów rozporządzenia, stanowiących że geodeta zawiadamia " podmioty ewidencyjne".....a za prawidłowe ujawnienie tych podmiotów odpowiada organ ewidencyjny, nie geodeta....
Pozdrawiam, Ula  :)
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2013, 08:30 przez UlaZ »
Pozdrawiam, Ula

Offline GEO_ADAM

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 134
 • W życiu piękne są tylko chwile -- które pamiętamy
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 18.0 Firefox 18.0
Odp: Skuteczność zawiadomień
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Marca 2013, 10:50 »
Ula lala ...może problem nie zniknie po wejściu w życie noweli , ale jest jasno określone , kto za co odpowiada....

Ale jak znam życie to w Myślenicach ,  dalej nie będą przyjmowali do wiadomości ,  że przepisy należy stosować wprost................znów pojawi się na tablicy info dla geodetów, że do wniosku należy  dołączyć protokół badania KW, bo to logiczne jak mają szukać właściciela nieruchomości to bez aktualnych danych  z  KW nie ogarną tego - a jak inne oznaczenia w KW i WGiB to zapomnij , że coś zrobią ....może wymyślą, że należy się zwrócić się do organu podatkowego o informację, kto płaci podatki od nieruchomości....będzie ciekawie...... w Myślenicach...
Pozdrawiam w ten mroźny wiosenny poranek...

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 11.62 Opera 11.62
Odp: Skuteczność zawiadomień
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Marca 2013, 13:22 »
Może i masz rację Geo-Adamie. Jak już wielokrotnie zdążyłam się przekonać, urzędnicy w tym urzędzie albo nie mieli w szkole logiki, albo byli w tym czasie na wagarach, bo nie potrafią odróżnić koniunkcji od alternatywy w zdaniu logicznym. Pewnie dlatego, gdy biorą się za interpretację jakichś przepisów, to robią to błędnie.
Nie jest też wykluczone, że sporządzą kolejny „ PROTOKÓŁ” , którym( nie pierwszy już  raz )   zmienią zapisy rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i będziemy mieli kolejny akt MPP.
Smutne to wszystko.... :'(

Pozdrawiam, Ula  :)
Pozdrawiam, Ula