Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: sockoow Wątek: Czy protokół graniczny podlega uwierzytelnieniu?  (Przeczytany 2336 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline sockoow

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 34
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 64.0 Firefox 64.0
Czy protokół graniczny podlega uwierzytelnieniu?
« dnia: 4 Stycznia 2019, 11:18 »
Cześć,

Gmina domaga się ode mnie dostarczenia protokołu granicznego z "czerwonymi pieczątkami". Odmówiłem, podając (na razie w korespondencji mailowej) taką argumentację:

Protokół graniczny nie podlega uwierzytelnieniu, ponieważ oryginał tego dokumentu w ogóle nie powinien trafić do starosty. Wynika to bezpośrednio z zapisu art. 33 ust. 2 Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne:

Cytuj
"2.  Wydanie decyzji poprzedza:
1) dokonanie przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami; w wypadku stwierdzenia wadliwego wykonania czynności upoważnionemu geodecie zwraca się dokumentację do poprawy i uzupełnienia;
2) włączenie dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego."

Ustawodawca wyraźnie wyznaczył kolejność --> burmistrz dokonuje oceny dokumentów następnie przekazuje tylko dokumentację techniczną do włączenia do zasobu.

Natomiast par. 24 Rozp. ws. rozgraniczania nieruchomości mówi że:

Cytuj
"§  24. Dokumentacja techniczna zawiera:
1) szkice osnowy geodezyjnej i wykazy współrzędnych uzyskane w ośrodku dokumentacji,
2) opisy topograficzne punktów osnowy,
3) szkice polowe i dzienniki zawierające dane uzyskane w wyniku bezpośredniego pomiaru granic,
4) obliczenia i wykazy współrzędnych punktów granicznych,
5) obliczenia powierzchni rozgraniczonych nieruchomości lub obliczenia różnic powierzchni, w wypadku gdy rozgraniczenie dotyczyło niektórych granic nieruchomości, a pozostałe granice nie były pomierzone na osnowę geodezyjną,
6) wykaz zmian gruntowych oraz inne dokumenty uzasadniające wprowadzenie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków."

i nie jest tam w żadnym punkcie wymieniony protokół graniczny.

Aby umożliwić przyjęcie dokumentacji technicznej do zasobu, geodeta sporządza operat techniczny zgodnie z par. 71 Rozp. w sprawie standardów (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572), gdzie ustawodawca wyraźnie wskazuje, że operat ten zawiera kopię protokołu granicznego (lub kopie aktów ugody) oraz kopie doręczeń wezwań:

Cytuj
"§  71.
1. Całość dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje się do PZGiK.
2. W skład operatu technicznego wchodzą:
1) szkice polowe i dzienniki pomiarowe;
2) protokoły przyjęcia granic, protokoły ustalenia granic, kopie protokołów granicznych oraz aktów ugody, protokoły wznowienia znaków granicznych, protokoły wyznaczenia punktów granicznych;
3) dowody doręczeń zawiadomień i kopie doręczeń wezwań;
4) sprawozdanie techniczne;
5) dokumenty zawierające wyniki pomiaru, w tym kopie map do celów prawnych, kopie map do celów projektowych oraz opisy topograficzne punktów osnowy pomiarowej;
6) pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2, i zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK;
7) wykazy zmian danych ewidencyjnych;
8) inne dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie pozyskane i wykorzystane przez wykonawcę;
9) spis dokumentów operatu technicznego."

Ponadto art. 12d ust. 5 Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne definiuje uwierzytelnienie jako:

Cytuj
"5.  Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, potwierdza ich przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, a także uwierzytelnia dokumenty opracowane na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, jeżeli w sprawie tego uwierzytelnienia złożony został wniosek. Uwierzytelnienie polega na potwierdzeniu zgodności dokumentu z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub z dokumentacją przekazaną do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w sposób i w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 12d ust. 2."

W przypadku protokołu granicznego organ nie mógłby potwierdzić jego zgodności z danymi zawartymi w bazach danych, ponieważ dokument ten dotyczy właśnie wadliwości tych danych (położenie punktów granicznych) i nie mógłby potwierdzić zgodności z dokumentacją przekazaną do zasobu, ponieważ jak potwierdzić zgodność oryginału protokołu granicznego z kopią protokołu granicznego, która załączana jest do operatu technicznego?? Co więcej, uwierzytelnieniu mają również podlegać akty ugody i doręczenia wezwań, które również jak protokół graniczny są sporządzane na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych?? Które podobnie jak protokół graniczny nigdy w oryginale nie trafiają do starostwa??

Jakie jest wasze zdanie?

Offline Dorota.P.Baszak

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1943
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 31.0.1650.63 Chrome 31.0.1650.63
Odp: Czy protokół graniczny podlega uwierzytelnieniu?
« Odpowiedź #1 dnia: 4 Stycznia 2019, 21:45 »
W trakcie rozgraniczenia nieruchomości  powstają  dwie  dokumentacje:
1.   Ocenia przez wójta  zgodnie z par.19 rozporządzenia o rozgraniczeniach, czyli między  innymi  protokół  graniczny  lub  akt  ugody – oryginały, czyli co  do  zasady  dokumenty  te  nie  mogą  być  przedmiotem  weryfikacji  wykonywanej  przez  starostę.
2.   Weryfikowana  przez  starostę  dokumentacja  techniczna  (par 24) , w  zakresie  zgodności  wykonanych  prac  ze  standardami  technicznymi  obowiązującymi  w  geodezji  i  kartografii, czyli  starosta  nie  może  przekroczyć  swoich  kompetencji , które  zastrzeżone  są  dla  wójta.
Na  ten  temat  wypowiedział  się  NSA  w  wyroku  IOSK 2058/11  z  dnia  20  marca  2011 roku.
Z  wyroku  tego  między  innymi  wynika, że to  organ  administracji  prowadzący  rozgraniczenie  zobowiązany  jest  do  formalnej  oceny  przekazywanej  dokumentacji  z  rozgraniczenia  po  przyjęciu  do  zasobu  dokumentacji  technicznej.  W  tym  zakresie  interpretacja  obowiązującego  prawa  nie  powinna  budzić  żadnych  wątpliwości.
Natomiast  podstawą  do  przyjęcia  wyników  prac  do  zasobu  (art. 12b ust 4)  jest  pozytywny  wynik  weryfikacji, a  nie  czynność  uwierzytelnienia, która  jest  czynnością  fakultatywną  i  dokonywaną  na  wniosek. Z  uwagi  na  powyższe, jedynym  dokumentem  z  PZGiK, którego  wójt  powinien  żądać  to  jest  protokół  weryfikacji  z  wynikiem  pozytywnym.
Żądanie  wójta, abyś  przedłożył  uwierzytelniony  protokół  graniczny, stoi  w  sprzeczności  z  nałożonym  na  wójta  ustawowym  obowiązkiem  w  zakresie  formalnej  oceny  dokumentacji  z  rozgraniczenia  wymienionej  w  par. 19  rozporządzenia.
Stoi  również  w  sprzeczności  z  samą  czynnością  uwierzytelnienia, która  w  tym  wypadku  nie  może  być  dokonana – brak  zgodności  dokumentu  z  bazami  danych  oraz  brak  możliwości  oceny  zgodności  protokołu  z  dokumentacją  przekazaną  w  operacie  technicznym , ponieważ:
- do  zasobu  zostaje  przekazana  kopia  protokołu
- starosta  nie  dokonuje  oceny  prawidłowości  czynności  ustalenia  granic  w  wyniku  której  sporządzany  jest  protokół  graniczny  lub  akt  ugody, więc  nie  może  dokonać  uwierzytelnienia  dokumentu, tym  bardziej  na  podstawie  jego  kopii.
Pewien  znany  WINGiK  powiedział, że  przepisy  należy  czytać  całościowo. Skoro  zastosujemy  w  tym  wypadku  tę  złotą  zasadę, to  można  dojść  do  wniosku, że
-  przepisy  dotyczące  uwierzytelnienia  dokumentów  zawarte  są  w  art.  12 b  ustawy  jako  ustęp  5  tego  artykułu
- zgodnie  z  zasadą  prawodawstwa , jeśli  w  danym  artykule  przepisu  umieszczono  ustępy, to  należy  przez  to  rozumieć, że  są  one  kontynuacją  treści  artykułu    i  stanowią  logiczną  całość  (chociaż  mowa  o  logice  naszej  ustawy  to  przesada), a  w  związku  z  tym  z  ciągu  logicznego  przepisu  art. 12b  wynika, że  uwierzytelnieniu  mogą  podlegać  jedynie  te  dokumenty, których  poprawność  wykonania  została  zweryfikowana.

Czyli  sumując, starosta  nie  ma  podstawy  prawnej  do  dokonania  czynności  uwierzytelnienia  protokołu  granicznego  i  aktu  ugody, jedyne  co  może  zrobić, to  wydać  kopię  tego  dokumentu  z  operatu  technicznego  przyjętego  do  zasobu.
Na  Twoim  przykładzie  coraz  bardziej  utwierdzam  się  w  przekonaniu, że  nawet  jeśli  nasze  prawo  będzie  napisane  jasno  i  czytelnie, ale  obowiązujący w  naszym  zawodzie  system  nie  zostanie  zmieniony, to  my  geodeci  z  państwowymi  uprawnieniami  zawodowymi pozostaniemy  niewolnikami   coraz  głupszych  interpretacji  i  wymagań  stawianych  nam  przez  różnej  maści  urzędników.
 
« Ostatnia zmiana: 4 Stycznia 2019, 21:47 przez Dorota.P.Baszak »

Offline sockoow

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 34
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Firefox 64.0 Firefox 64.0
Odp: Czy protokół graniczny podlega uwierzytelnieniu?
« Odpowiedź #2 dnia: 7 Stycznia 2019, 10:04 »
Dziękuję za opinię!

Tak jeszcze tytułem podsumowania, to wójt/burmistrz/prezydent powinien ewentualnie uwierzytelnić (za zgodność z oryginałem) kopię protokołu granicznego lub kopię ugody przekazywanych wraz z dokumentacją techniczną do włączenia do zasobu.

Pozdrawiam

Offline Dorota.P.Baszak

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1943
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 71.0.3578.98 Chrome 71.0.3578.98
Odp: Czy protokół graniczny podlega uwierzytelnieniu?
« Odpowiedź #3 dnia: 7 Stycznia 2019, 12:34 »

Tak jeszcze tytułem podsumowania, to wójt/burmistrz/prezydent powinien ewentualnie uwierzytelnić (za zgodność z oryginałem) kopię protokołu granicznego lub kopię ugody przekazywanych wraz z dokumentacją techniczną do włączenia do zasobu.

Pozdrawiam

Coś  w  tym  jest... :)

Offline Paweł Kowalczyk

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 7
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 10 Windows 10
 • Przeglądarka:
 • Chrome 71.0.3578.98 Chrome 71.0.3578.98
Odp: Czy protokół graniczny podlega uwierzytelnieniu?
« Odpowiedź #4 dnia: 8 Stycznia 2019, 21:28 »
Właśnie tak Pani Doroto. Problem bardzo często nie leży niestety w „złym” prawie.
Pytanie czy dotyczy to tylko geodezji. Z moich spostrzeżeń wynika, że nie – lekko pocieszające dla geodetów, gorzkie dla obywateli naszego kraju ...