Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Adam Wójcik Wątek: Kontrola najwyższą formą zaufania... :)  (Przeczytany 5794 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
Kontrola najwyższą formą zaufania... :)
« dnia: 22 Maja 2011, 12:47 »
Witam.

Jak wszyscy wiemy, kontrola jest najwyższą formą zaufania... :)

Złaszcza w geodezji... Bo w zasadzie wykonawca pracy geodezyjnej cały czas ma do czynienia z kontrolami podczas przyjmowania do zasobu sporządzanych operatów technicznych... Ale w tym wątku warto zająć się problematyką kontroli zupełnie innego rodzaju... Mam bowiem uzasadnione przypuszczenia i podstawy do twierdzenia, że chyba już w najbliższym czasie, poruszona w tym wątku problematyka zyska na - nazwijmy to - "popularności" wśród organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej... :)

CZĘŚĆ I - PODMIOT KONTROLI

Art.9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne stanowi, że:
Cytuj
Art. 9.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i szczegółowy zakres przeprowadzania przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, uwzględniając podział zadań kontrolnych pomiędzy poszczególne organy służby geodezyjnej i kartograficznej oraz ich obowiązki i uprawnienia podczas wykonywania kontroli, a także obowiązki i uprawnienia podmiotów kontrolowanych.
Celowo uwypukliłem "przedsiębiorców"... Bo to niezmiernie ważne...

Z w/w zapisu ustawowego wynika bowiem, że organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, tj.
Cytuj
Art. 6a.
1. Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią:

1) organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:
a) Główny Geodeta Kraju,
b) wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie;

2) organy administracji geodezyjnej i kartograficznej:
a) marszałek województwa wykonujący zadania przy pomocy geodety województwa wchodzącego w skład urzędu marszałkowskiego,
b) starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego.
posiadają kompetencje do przeprowadzania kontroli - i owszem - ale WYŁĄCZNIE w stosunku do zamkniętego, bo enumeratywnie wskazanego w art.9 ustawy, kręgu podmiotów:

- urzędów;
- instytucji publicznych;
- przedsiębiorców.

Oznacza to, że organy te NIE MAJĄ PRAWA do dokonywania kontroli geodetów uprawnionych jako samoistnych podmiotów wykonywanych przez nie kontroli.

To z pozoru oczywiste stwierdzenie, nie jest jednakże takie oczywiste (co wynika z moich doświadczeń) nawet dla Głównego Geodety Kraju... :)

Ale nie dajmy się zwieźć... Sprawa jest banalnie prosta...
Cytuj
Art. 11.
Prace geodezyjne i kartograficzne wykonują podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także inne jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z przepisami prawa, jeżeli przedmiot ich działania obejmuje prowadzenie tych prac.
czyli przedsiębiorcy... Rozróżnienie osoby wykonującej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii z podmiotem prowadzącycm działalność gospodarczą nie powinno przecież sprawiać jakichkolwiek trudności... TO SĄ DWA ZUPEŁNIE ODRĘBNE PODMIOTY. W szczególności osoba wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie gik nie musi prowadzić działalności gospodarczej, a podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie musi (a nawet nie może) posiadać uprawnień zawodowych. A ewentualna zbieżność tych dwóch spraw, niczego tu nie zmienia... Z formalnego punktu widzenia "Jan KOWLASKI" nie jest tożsamy z "USŁUGI GEODEZYJNE Jan KOWALSKI"... Co tu dużo gadać: który z geodetów uprawnionych posiada numer REGON?

Wniosek nr 1: Ewentualne wszczęcie postępowania kontrolnego w stosunku do geodety uprawnionego, a nie przedsiębiorcy (podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą), to ZONK proceduralny, który moim zdaniem winien skutkować uchyleniem (unieważnieniem) całego postępowania kontrolnego...

CZĘŚĆ II - JEST (LEGALNA) KONTROLA, To MUSI BYĆ PROTOKÓŁ

Geodeci doskonale wiedzą, że finałem przeprowadzonej kontroli jest sporządzenie protokołu... Tak przynajmniej się dzieje w przypadku kontroli operatu wnioskowanego o przyjęcie operatu do zasobu... Stwierdzone usterki i nieprawidłowości każdorazowo odnotowywane są sporządzanym na tę okoliczność protokole. Ustalenia zawarte w takim protokole podlegają - na wniosek podmiotu kontrolowanego - jakiejś tam weryfikacji przez "wyższą instancję"...

I tak też jest (a raczej winno być) w przypadku kontroli przedsiębiorcy: zgodnie z §13 ust.3, 6 i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz.U. z 2001r. Nr 101 poz. 1090), kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba pełniąca jego obowiązki może odmówić podpisania protokoΠu kontroli, składając, w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić zastrzeżenia do treści protokołu, a wówczas osoba kontrolująca dodatkowo ma obowiązek zbadać zasadność tych zastrzeżeń i w uzasadnionych przypadkach uzupełnić lub skorygować protokół. Od ustaleń protokołu służy prawo złożenia zastrzeżeń do organu zarządzającego kontrolę w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu jednostce kontrolowanej. Organ zarządzający kontrolę jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia w ciągu 14 dni.

Wniosek nr 2: Jeżeli ustalenia kontroli są kwestionowane przez podmiot kontrolowany, to ma on prawo nie podpisywać protokołu i wnieść do jego treści zastrzeżenia.

Celem uzupełnienia tego aspektu warto przytoczyć to uregulowanie zawarte w omawianym rozporządzeniu:
Cytuj
§ 12. 1. Kontrolujący dokonuje ustaleń na podstawie informacji i wyjaśnień uzyskanych od pracowników jednostki kontrolowanej oraz dowodów, którymi są w szczególności: dokumenty, zabezpieczone rzeczy, wyniki oględzin, zeznania świadków oraz opinie biegΠych.
Oznacza to, że podmiot kontrolowany (przedsiębiorca) może np. żądać przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, gdy ustalenia osoby kontrolującej całkowicie rozmijają się z twierdzeniami prezentowanymi przez przedsiębiorcę...

CZĘŚĆ III - ZARAZ ZARAZ... A "GLEJT" JEST?

My tu już o ustaleniach kontroli, protokołach... Ale spokojnie... Zacznijmy od podstaw...

Zgodnie z §9 ust.1 omawianego rozporządzenia w sprawie kontroli, do przeprowadzenia kontroli uprawnia pisemne, imienne upoważnienie określające jednostkę kontrolowaną oraz przedmiot, zakres i termin kontroli, wystawione przez organ zarządzający kontrolę, oraz dokument tożsamości osoby kontrolującej.

Sprawdźmy więc to upoważnienie...

1. imienne - wiadomo...
2. kto jest podmiotem kontroli? - geodeta, czy przedsiębiorca? Jak geodeta - to "do widzenia"...
3. przedmiot - to chyba temat na odrębny wątek... Czy np. przedmiotem kontroli PRZEDSIĘBIORCY może być badanie poprawności wykonania dokumentacji przyjętej do zasobu? Może w tym zakresie podmiotem kontroli winien być Ośrodek?
4. zakres - stąd... dotąd... OK.
5. termin - kontrola ma trwać od dnia do dnia... I ani chwili dłużej... Ani wcześniej...
6. kto zarządził kontrolę? Starosta, WINGiK, a może GGK? To ważne, bo determinuje co podlega kontroli...
7. Jak osoba kontrolująca "zapomni" dowodu osobistego - to "do widzenia"... Albo raczej: "w takim razie zapraszam na kawę"... :)

Wniosek nr 3: Skoro organy Służby Geodezyjnej i KArtograficznej dokonują kontroli przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, to najpierw sprrawdźmy, czy te organy działają legalnie (czytaj: czy same przestrzegają obowiązujące przepisy w zakresie procedury i zakresu dokonywanej kontroli)

Na dzisiaj wystarczy...  Nie ukrywam tutaj, że jestem bardzo ciekawy, czy macie ochotę na kontynuację wątku, czy też Was ten temat zupełnie nie interesuje?

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline elipse

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1167
 • Nie wystarczy się myć, czasami trzeba zmienić wodę
Re: Kontrola najwyższą formą zaufania... :)
« Odpowiedź #1 dnia: 1 Czerwca 2011, 09:31 »
wal dalej przyjacielu Adamie
pozdrawiam

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
Re: Kontrola najwyższą formą zaufania... :)
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Czerwca 2011, 06:43 »
No to "jedziemy" dalej...

CZĘŚĆ IV - RODZAJE KONTROLI

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia (§7) organy SGiK dokonują następujących kontroli:
1. KOMPLEKSOWA - w celu zbadania całokształtu działalności jednostki kontrolowanej w zakresie zagadnień geodezji i kartografii;
2. PROBLEMOWA - w celu zbadania wybranych zagadnień;
3. DORAŹNA - w celu zbadania przestrzegania niektórych przepisów z zakresu geodezji i kartografii;
4. SPRAWDZAJĄCA - tj. "rekontrola", w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych.

Kontrolę KOMPLEKSOWĄ i PROBLEMOWĄ:
- mogą zarządzić WYŁACZNIE organy NADZORU GiK, a więc GGK i WINGiK (działający w imieniu wojewody);
- MUSZĄ być ZAPLANOWANE w rocznych planach kontroli tych organów (plany na kolejny rok zatwierdzane są do 15 listopada roku poprzedzającego);
- o ich przedmiocie i terminie rozpoczęcia JEST ZAWIADAMIANY kierownik jednostki kontrolowanej na 7 dni przed terminem.

Kontrolę DORAŹNĄ:
- mogą zarządzić wszystkie organy SGiK: GGK, WINGiK ((działający w imieniu wojewody), marszałek województwa przy pomocy geodety województwa i starosta przy pomocy geodety powiatowego;
- kierownik jednostki kontrolowanej NIE JEST o niej uprzedzany (w szczególności na 7 dni przed terminem jak wyżej);

Kontrolę SPRAWDZAJĄCĄ:
- winien zarządzić organ, który wydał zalecenia pokontrolne w już dokonanej kontroli;
- zarządza się po uprzedzeniu kierownika jednostki na 7 dni przed terminem rozpoczęcia "rekontroli".

CZĘŚĆ V - PRZEDMIOT KONTROLI

Z punktu widzenia osoby prowadzącej działaność gospodarczą (przedsiębiorcy) zakres kontroli ograniczony jest właścicie do:
Cytuj
§ 3. 1. Kontrola przeprowadzana przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, zwana dalej "kontrolą", polega na sprawdzaniu przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii przez urzędy, instytucje publiczne i przedsiębiorców, zwanych dalej "jednostkami kontrolowanymi".

2. Kontrola ma na celu sprawdzenie w szczególności:

1) zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,

2) wypełniania obowiązku:

a) zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

b) uzyskiwania zgody na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiaów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,

3) posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy.
CZĘŚĆ VI - UWAGI

1. Kontrola może być przeprowadzona przez jedną osobę lub zespół kontrolujacy (wówczas winien być wyznaczony kierownik zespołu).
2. Osoby kontrolujacw winny posiadać pisemne, imienne upoważnienie.
3. Czynności kontrolne mogą być prowadzone w jednostce kontrolowanej (w dniach i godzinach jej pracy) oraz (w miarę potrzeby) w siedzibie zarządzającego kontrolę.
4. Kontrolowanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych wymaga posiadania przez kontrolującego uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, odpowiadających zakresom kontrolowanych opracowań.

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
Re: Kontrola najwyższą formą zaufania... :)
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lutego 2012, 15:46 »
Odgrzewam wątek, ponieważ zaczął się nowy rok... A skoro tak, to mam proste pytanie: czy sprawdziliście - na stronach internetowych Waszych WINGiK-ów - czy w zatwierdzonych przez Wojewodów "Planach kontroli" na rok 2012 nie jesteście aby podmiotami tych kontroli?

Ja sprawdziłem... W naszym województwie WINGiK zaplanował w 2012 roku kontrolę 9-ciu przedsiębiorców... Sprawdziłem, bo tak sobie "nabrochaliśmy", że postanowiłem sprawdzić... I w sumie byłbym trochę zdziwiony i może trochę zawiedziony, gdybyśmy się nie "załapali" na tę przyjemność... I miałem dobre "przeczucie" - w pierwszym kwartale 2012 roku zaplanowano kontrolę problemową...

A zatem szykuje się "wojna"... :)

1. Budowa okopów...

1.1 Zgłoszone, a nie rozliczone prace geodezyjne.

Jak wynika z zatwierdzonego "Planu kontroli" jej przedmiotem będzie m.in. sprawdzenie obowiązku zgłaszania prac oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do pzgik...

Ze zgłaszaniem prac problemu nie widzę... Wszytkie wykonywane przez nas prace - podlegające zgłoszeniu - zostały zgłoszone. Ale zauważyłem, że kilka z nich, z uwagi na wycofanie się zleceniodawców, nadal "wisi"... W poniedziałek zrobimy inwentaryzację i przygotujemy pisma - w trybie §6 ust.1 rozporządzenia ws zgłaszania prac - dotyczące ich zaniechania. W moim przekonaniu - skoro termin wykonania danej pracy nie jest określony przepisami,a więc bierzemy go i deklarujemy w zgłoszeniu "z sufitu" - to i ich termin zakończenia jest też "z sufitu"... Przepisy nie stanowią też, kiedy takie zawiadomienie przedsiębiorca winien złożyć. Zresztą - żeby upewnić się, że o czymś nie zapomnieliśmy - wystąpimy też pisemnie do Ośrodka z pismem aby wskazał prace zgłoszone, a dotychczas przez nas nie "rozliczone"...

W tym miejscu warto zauważyc, że zgodnie z przepisami rozporządzenia ws zgłaszania prac:

§6. 2. Dokumentacja sporządzona przed przerwaniem lub zaniechaniem prac podlega przekazaniu do ośrodka, po uprzednim uzgodnieniu z ośrodkiem, które z wykonanych materiałów będą podlegać przekazaniu do zasobu.

W naszym przypadku sprawy nie ma... Ale, gdyby w ramach takich prac dokonano np. pomiarów sytuacji w terenie, to wyniki tych prac winny byc przekazane do pzgik (o ile uzgodnienie z ośrodkiem przwidywałoby takie przekazanie).


1.2 Posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby kierujące pracami geodezyjnymi i nadzorujące te prace.

Bez problemu. Każda zgłoszona praca geodezyjna określała taką osobę, która faktycznie kierowała i nadzorowała te prace.


1.3. Certyfikacja urządzeń pomiarowych.

Nasz WINGiK "ma hopla" na punkcie legalizacji wykorzystywanego przez wykonawcę sprzętu pomiarowego. Sam nie wiem, czy - w międzyczasie - nie oddać naszego tachimetru do serwisu celem dokonania sprawdzenia poprawności jego działania? Aczkolwiek z rok temu, gdy rowerzysta "wp..." się na prostej drodze na nasz sprzęt (o mało się nie zabił), to tachimetr został oddany do naprawy i został przez serwis sprawdzony. Kwitu (oficjalnego certyfikatu, czy też legalizacji) co prawda nie posiadamy, ale czy faktycznie jest to wymagane obowiązującymi przepisami? Strach kupić ruletkę i węgielnicę bez takiej certyfikacji... Zresztą: niech się WINGiK "cieszy"... W końcu jakieś nieprawidłowości stwierdzić musi... Bo cóż to byłaby za kontrola, gdyby nie stwierdzono żadnych uchybień...


2. Budowa fortyfikacji.

2.1. WINGiK nie kontroluje osobiście. Wykanawca też ma prawo do ustanowienia pełnomocnika.

§ 12 ust.2 rozporządzenia ws kontroli przewiduje, że "Kontrolujący pobiera dokumenty lub rzeczy w obecności kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej".

Powiem tak: skoro za organem stoi cała biurokratyczna "machina", to ja nie widzę żadnego problemu, aby przedsiębiorca ustanowił pełnomocnictwo do działania w jego imieniu w sprawach, gdzie nie jest wymagane jego osobiste działanie, w szczególności jego oświadczenie wiedzy. Nawet kpa, czy kc przewiduje, chociaż przepisy te nie mają zastosowania w procedurze kontoli, że strona postępowania może ustanowić pełnomocnika. I tu widzę możliwość zdobycia militarnej przewagi nad przeciwnikiem: organ zarządzający kontrolę może do jej przeprowadzenia wyznaczyć wyłącznie osoby posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie dokonywanej kontroli (jeszcze nie spotkałem prawnika z uprawnieniami w dziedzinie gik), podczas gdy wykonawca może jako pełnomocnika powołać prawnika z krwi i kości...

2.2. Czy osoba upoważniona do kontroli nie podlega aby wyłączeniu?

Ostatnio "modnym" stało się zlecanie kontoli podmiotom, wyłaniamym w drodze przetargów. Czy zatem w naszej sytuacji nie jest tak, że do czynności kontroli zostaje upoważniona osoba, która jest dla nas konkurencją? Zgodnie z art.24 kpa

§3. Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności nie wymienionych w §1, które mogą wywołać wątpliwość, co do bezstronności pracownika."

Zdaję sobie sprawę z tego, że kontrola przedsiębiorcy nie jest postępowaniem administracyjnym, określonym przepisami kpa... Ale czy ogólne zasady tego postępowania nie mają zastosowania w postępowaniu kontrolnym? Mają...

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline stardust

 • Komisja Rewizyjna
 • ****
 • Wiadomości: 873
Re: Kontrola najwyższą formą zaufania... :)
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Lutego 2012, 09:03 »
Sprawdziłem plan kontroli WINGiK'a. Mojej firmy w planie nie ma. :)

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
Re: Kontrola najwyższą formą zaufania... :)
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Lutego 2012, 19:29 »
Witam!

Też sprawdziłam. Nie ma nas w planie. TYlko jedna firma jest tam ujęta.

Pozdrawiam
Pozdrawiam, Ula

Offline geokuba

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 325
 • Płeć: Mężczyzna
Re: Kontrola najwyższą formą zaufania... :)
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Lutego 2012, 10:21 »
Lubelski WINGiK nie udostepnił takiej informacji. Można to od nich jakoś wyciągnąć?

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
Re: Kontrola najwyższą formą zaufania... :)
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Maja 2012, 21:29 »
Na równoległym, "niebieskim", forum w Quizie nr 6 opisałem praktyczne kwestie związane z kontrolą przedisiębiorcy zarządzonej przez WINGi-a. Tutaj zamieszczam - bo być może komuś się to przyda - wzory pism, które były mi przydatne podczas kontroli naszej firmy.

Jak widzę, nie da się zamieścić 4-ech pism w jednym wątku...
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
Re: Kontrola najwyższą formą zaufania... :)
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Maja 2012, 21:30 »
Pismo o sporządzenie wykazu prac nie podlegających zgłoszeniu - ZUD...
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
Re: Kontrola najwyższą formą zaufania... :)
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Maja 2012, 21:31 »
Wykaz pracowników (osób współpracujących).
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
Re: Kontrola najwyższą formą zaufania... :)
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Maja 2012, 21:32 »
Pełnomocnictwo szczególne.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...