Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Adam Wójcik Wątek: WZÓR PISMA - skarga do WSA ws. odmowy przyjęcia dokumentacji  (Przeczytany 6186 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Adam Wójcik

  • Członek PTG
  • ***
  • Wiadomości: 2864
Witam.

Fakty są takie: że odmowę przyjęcia dokumentacji technicznej do zasobu można skutecznie skarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego... :)

Pomimo, że "odmowa" ta nie jest wydawania w formie decyzji, czy postanowienia... Ozazało się bowiem, że "odmowa" jest czynnością materialno-techniczną, a ta podlega zaskarżeniu...

Poniżej przedstawiam do konsultacji wzór skargi do WSA i liczę na Wasze propozycje zmian i uzupełnień. Bo może się taki wzór komuś przyda...

Ale tutaj zastrzegam, że skuteczne zaskarżenie "odmowy" MUSI być poprzedzone wezwaniem organu (starosty) do usunięcia naruszenia prawa. Tutaj jest wzór takiego pisma, które MUSI być wniesione w terminie 14 dni od daty wydania "odmowy". viewtopic.php?f=22&t=36

Warto też wiedzieć, że skargę do WSA należy wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi na "Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa", albo gdy starosta milczy - w terminie 60 dni od daty złożenia "Wezwania". Te 60 dni należy chyba odczytywać w ten sposób, że skargę należy wnieść od 31 do 60 dnia od daty "Wezwania" (proszę mnie sprostować, jeżeli się mylę).

<<
Miejscowość, dnia ... 2011r.

Imię i Nazwisko
Adres

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
w (...)
Adres

za pośrednictwem:

STAROSTY POWIATU (...)
Adres

S K A R G A

Na podstawie art.50 §1, art.52, art.53 §2, art.54 §1, w związku z art.3 §2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002r. nr 153 poz.1270 z późn. zm.) niniejszym  

wnoszę skargę

na czynność materialno-techniczną Starosty (...) z dnia (...) 2011r., polegającą na bezzasadnej odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji technicznej, zgłoszonej pod numerem (...), dotyczącej wykonania mapy (...) dla działki(ek) nr ewidencyjny (...) położonej(ych) w (...).

Uzasadnienie.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w (...), wskutek dokonanej kontroli przedmiotowej dokumentacji w trybie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. z 2001r. Nr 78 poz. 837), odmówił przyjęcia tej dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Z treści Protokołu Kontroli nr (...) z dnia (...) 2011r. wynika, że przyczyną odmowy jest:

1.
2.

Z uwagi na to, że w moim przekonaniu w/w powód odmowy przyjęcia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest bezzasadny, w dniu (...) 2011r., na podstawie art.52 §3 w związku z art.3 §2 pkt 4 ustawy p.p.s.a., zwróciłam się do Starosty (...) z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, poprzez uchylenie przedmiotowej czynności materialno-technicznei i przyjęcie wnioskowanej dokumentacji do zasobu.

Z pisma Starosty (...) z dnia (...) 2011r. sygn. (...) wynika, że

*(Starosta nie był uprzejmy ustosunkować się do argumentów zawartych w „Wezwaniu” i swoją odpowiedź ograniczył jedynie do pouczenia, że zgodnie z §12 ust.2 w/w Rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac przysługuje mi prawo złożenia wniosku o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w (...).

*(Starosta nie uwzględnił podnoszonych przeze mnie w w/w "Wezwaniu" argumentów merytorycznych i w konsekwencji nie uchylił skarżonej czynności.

*(...)

W mojej opinii w/w odpowiedź Starosty ma charakter (*dezinformujący) i świadczy o (*braku znajomości i niezrozumieniu zasad postępowania administracyjnego).

Nie ulega bowiem wątpliwości, iż działanie powiatowego organu administracji geodezyjnej, polegające na wydaniu odmowy przyjęcia wnioskowanej dokumentacji geodezyjnej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jest czynnością materialno-techniczną, a więc podlega kontroli sądowo-admintracyjnej, o czym świadczy chociażby liczne dotychczasowe orzecznictwo. Dopuszczalność tej kontroli warunkowana jest jednakże dotrzymaniem 14 dniowego terminu do wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa, tj. o którym mowa art.52 §3 ustawy p.p.s.a., liczonego od dnia podjęcia czynności, a następnie 30 (albo 60) dniowego terminu do wniesienia skargi, tj. o którym mowa w art.53 §2 tej ustawy.

Należy tutaj zauważyć, iż zawarta w §12 ust.2 Rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac możliwość zwrócenia się, do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, z wnioskiem o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu, nie jest przysługującym środkiem zaskarżenia, gdyż ma jedynie charakter „wewnętrznej procedury”. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 24 listopada 2010r. sygn. III SA/Łd 520/10 stwierdził, że: „Jak wyjaśniono powyżej czynność przyjęcia (odmowy) jest czynnością z zakresu administracji publicznej, dla której w przepisach prawa materialnego nie przewidziano procedury odwoławczej. Wynikająca z § 12 ust. 2 w/w rozporządzenia możliwość (nie obowiązek) zwrócenia się do organu nadzoru o kontrolę zasadności odmowy jest wewnętrzna procedurą, a nie formalną drogą zaskarżenia czynności materialno-technicznej odmowy włączenia prac geodezyjnych do zasobu geodezyjnego. Wobec powyższego tryb wnoszenia skarg na tego rodzaju czynności wynika z art. 52 § 3 i art. 53 § 2 p.p.s.a. i w przypadku skarżącego został zachowany. W terminach wskazanych w tych przepisach skarżący wystąpił najpierw do Starosty O. z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, a następnie z zachowaniem terminu wynikającego z art.53 § 2 p.p.s.a., wniósł skargę do WSA w Łodzi. W tej sytuacji wniosek organu o odrzucenie skargi nie mógł zostać uwzględniony. Spełnienie warunków formalnych wniesienia skargi umożliwia zaś merytoryczną jej ocenę.”

W świetle powyższego, zastosowanie się do pouczenia Starosty i zwrócenie się do WINGiK z wnioskiem o zbadanie zasadności odmowy, skutkowałoby w konsekwencji niedopuszczalnością skargi, z uwagi na niedotrzymanie ustawowych terminów i procedur, warunkujących jej wniesienie. Warto jednocześnie zauważyć, że rozstrzygnięcie wojewódzkiego inspektora nadzoru w przedmiocie zbadania zasadności odmowy nie jest – w świetle obowiązujących przepisów prawa - wiążące dla powiatowego organu administracji.

W mojej ocenie przedmiotowa czynność materialno-techniczna jest wadliwa zarówno z powodów formalnych, jak i merytorycznych. W szczególności organ administracji:
1. nie uzasadnił wystarczająco prawnych i technicznych przyczyn odmowy włączenia dokumentacji do zasobu, jak stanowi to  §12 ust.1 w/w Rozporządzenia;
2. uzależnił przyjęcie dokumentacji do zasobu od nieuzasadnionej konieczności (*ustalenia granic i sporządzenia odrębnego (dodatkowego) opracowania), podczas gdy żaden z przepisów powoływanych przez organ nie przewiduje wprost takiego obowiązku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyrokach z dnia 24 listopada 2011r. (sygn. III SA/Łd 520/10  i III SA/Łd 521/10) rozpatrując podobne sprawy stwierdził, że:
 „(…) lakoniczna, mało precyzyjna i nieprofesjonalna treść tego rozstrzygnięcia nie spełnia wymagań §12 ust.1 w związku z §9 rozporządzenia. W świetle tych przepisów organ ma obowiązek wskazać prawne i techniczne przyczyny odmowy włączenia prac geodezyjnych do zasobu geodezyjnego z punktu widzenia zakresu kontroli wynikającego z §9 w/w rozporządzenia. (…) brak wskazania w odmowie przyjęcia prac geodezyjnych do zasobu geodezyjnego w sposób jasny i czytelny przyczyn odmowy z podaniem podstaw prawnych kwalifikuje tę czynność jako wadliwą.”
oraz

„Wnioski płynące z przeprowadzonej kontroli, która ostatecznie zadecydowała o odmowie przyjęcia prac geodezyjnych do zasobu geodezyjnego, sformułowane w formie sugestii i nieprecyzyjnych twierdzeń, nie pozwalają zorientować się Sądowi co jest w istocie wadą zgłoszonej pracy geodezyjnej stanowiącą podstawę odmowy jej przyjęcia do zasobu geodezyjnego, a co nieistotną usterką niemającą wpływu na fakt odmowy. Brak wskazania konkretnych prawnych podstaw odmowy (z powołaniem się na akt prawny i enumeratywnie wskazany przepis) kierowanych do konkretnych usterek, ze wskazaniem w jakim kryterium kontroli wynikającym z §9 usterki się mieszczą powoduje, że takie rozstrzygnięcie organu nie poddaje się w zasadzie kontroli Sądu.”

Z uwagi na to, że zarówno treść usterki(ek) zawartej(ych) w protokole kontroli nr (...) z dnia (...) 2011r., a także pisemne uzasadnienie odmowy z dnia (...) 2011r., są lakoniczne i nie zawierają precyzyjnych podstaw prawnych uzasadniających twierdzenia i opinie organu, należy uznać iż chociażby z tego powodu skarżona czynność organu jest wadliwa. Organ swoje stanowisko wyraził w formie sugestii i nieprecyzyjnych twierdzeń, które w mojej ocenie są błędne merytorycznie i nie mają w sprawie prawnego uzasadnienia.

Przedmiotem wykonanej przeze mnie pracy geodezyjnej jest (...). Z uwagi na to, że (...) przyjęto (...). Dla celów przedmiotowego opracowania uwzględniono bezsporny fakt, że (...). W wyniku przeprowadzonego tzw. wywiadu terenowego stwierdzono, że (...). Bez znaczenia pozostaje w tej sytuacji fakt, iż (...) na co powołuje się organ administracji.

Wobec powyższego należy uznać, że (...). Istotnym jest ponadto, że (...).

Organ w „uzasadnieniu odmowy” ponadto podniósł, że (...). Lektura obowiązujących przepisów prawa prowadzi jednakże do wniosku, że (...). Wykonywane przeze mnie opracowanie jak najbardziej wypełnia bowiem przesłanki w/w przepisu. W mojej ocenie organ błędnie założył, że (...), podczas gdy przepisy stanowią, że (powinno być tak i tak).

Sumując należy stwierdzić, iż organ błędnie uznał że w przedmiotowej sprawie zachodzi konieczność (...). W moim przekonaniu twierdzenie to jest całkowicie nieuzasadnione. Zgodnie z wolą prawodawcy, nie zachodzi także potrzeba dokonywania (...), gdyż żaden przepis prawa takiego obowiązku na wykonawcę pracy geodezyjnej nie nakłada.

*(Na marginesie należy ponadto zauważyć, że „Wezwanie do usunięcia prawa” rozpatrzyła ta sama osoba, która dokonała czynności kontroli wnioskowanej o przyjęcie dokumentacji do zasobu i wydała skarżoną odmowę, podczas gdy zgodnie z art.24 §3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, winna ona była zostać z urzędu wyłączona z przedmiotowego postępowania, gdyż – w sposób oczywisty - nie mogła być bezstronna w niniejszej sprawie).

Biorąc pod uwagę wskazane wyżej argumenty należy uznać, iż skarżona czynność materialno-techniczna jest wadliwa. W związku z powyższym uprzejmie proszę o uwzględnienie niniejszej skargi.

   Z poważaniem
                        
Załączniki:
1. odpis „Skargi”;
2. kopia „Wezwania do usunięcia naruszenia prawa” z dnia ... 2011r.;
3. kopia odpowiedzi Starosty (...) z dnia ... 2011r.;
4. dokumentacja techniczna DER/KERG ....
>>

Skargę drukujemy w 3 egzemplarzach: 1 egz. dla siebie, na którym sekretariat starosty potwierdza pieczęcią datę wpływu skargi, i 2 egz. dla Sądu (z załączonymi kopiami istotnych dla sprawy dokumentów)...

I spokojnie czekamy na wyznaczenie daty rozprawy... Aha... Przygotujmy  w tzw. "międzyczasie" 200zł, bo zapewne Sąd prześle nam wraz z odpowiedzią (starosty) na skargę pouczenie, że należy dokonać wpisu sądowego, warunkującego rozpatrzenie skargi. Ale nie ma się czym przejmować... Bo, po dokonaniu wpłaty, należy sporządzić i przesłać do Sadu krótkie pismo (obowiązkowo z powołaniem nadanej sygnatury akt, jeżeli zostanie nadana) z informacją, że wymagany wpis został dokonany (w załączeniu wydruk przelewu bankowego lub kopia przekazu pocztowego) i OBOWIĄZKOWO z jednoczesnym wnioskiem o zasądzenie kosztów postępowania sądowego w przypadku uwzględnienia skargi... :)

Zapomniałbym o istotnej kwestii... A co z WINGiK-iem? Nic. Prawodawca nie określił żadnego terminu, w jakim wyonawca ma prawo zwrócić się z wnioskiem o zbadanie zasadności odmowy. Do WINGiK-a zwrócimy się może już po wyroku WSA? Niech zbada wówczas jakie były podstawy do wydania tej odmowy, skoro Sad uzna tę czynność za bezskuteczną, albo ją uchyli (rozumiem, że jak nie jesteśmy "pewni swego" to w ogóle nie podejmujemy procedury zaskarżania)... :)

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...