Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Adam Wójcik Wątek: WZÓR PISMA - wezwanie starosty do usunięcia naruszenia prawa  (Przeczytany 19062 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Adam Wójcik

  • Członek PTG
  • ***
  • Wiadomości: 2864
Witam.

W jednym ze swoich wcześniejszych postów zaproponowałem, aby wspólnie opracować wzory typowych pism, przydatnych w codziennej działalności geodezyjnej. Poniżej - w załączniku - przedstawiam do konsultacji wzór pisma dotyczącego wezwania starosty do usunięcia naruszenia prawa, niezbędnego w procedurze zaskarżenia do WSA odmowy właczenia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Liczę na Wasze konstruktywne uwagi i propozycje...

Z uwagi na to, że na chwilę obecną mam problem z dołączeniem do postu załącznika (pliku) *.doc, niesformatowany tekst pisma zamieszczam tymczasowo tutaj:

<<
Miejscowość, dnia ………

Imię i nazwisko Adres

STAROSTA
POWIATU (…)

ul. xxxxxxxxxxxx
Kod - Miejscowość


W E Z W A N I E
do usunięcia naruszenia prawa


Na podstawie art.52 §3 w związku z art.3 §2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002r. nr 153 poz.1270 z późn. zm.) niniejszym  

wzywam do usunięcia naruszenia prawa

polegającego na bezzasadnej odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji technicznej, zgłoszonej pod numerem (…), dotyczącej wykonania (…) - poprzez uchylenie przedmiotowej czynności materialno-technicznej i przyjęcie przedmiotowej dokumentacji do zasobu.


Uzasadnienie.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w (…), wskutek dokonanej kontroli przedmiotowej dokumentacji w trybie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. z 2001r. Nr 78 poz. 837), odmówił przyjęcia tej dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Z treści Protokołu Kontroli nr (…) z dnia (…) 2011r. wynika, że przyczyną odmowy jest (…)

W mojej ocenie przedmiotowa czynność materialno-techniczna jest wadliwa zarówno z powodów formalnych, jak i merytorycznych. W szczególności organ administracji:
1.   nie uzasadnił wystarczająco prawnych i technicznych przyczyn odmowy włączenia dokumentacji do zasobu, jak stanowi to  §12 ust.1 w/w Rozporządzenia;
2.   nałożył obowiązek (…), podczas gdy żaden z przepisów powoływanych przez organ nie przewiduje wprost takiego obowiązku.


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyrokach z dnia 24 listopada 2011r. (sygn. III SA/Łd 520/10  i III SA/Łd 521/10) stwierdził, że „(…) lakoniczna, mało precyzyjna i nieprofesjonalna treść tego rozstrzygnięcia nie spełnia wymagań §12 ust.1 w związku z §9 rozporządzenia. W świetle tych przepisów organ ma obowiązek wskazać prawne i techniczne przyczyny odmowy włączenia prac geodezyjnych do zasobu geodezyjnego z punktu widzenia zakresu kontroli wynikającego z §9 w/w rozporządzenia. Przepisy prawa wymagają jednoznacznego stwierdzenia jakie konkretnie usterki są przyczyną odmowy oraz nakładają obowiązek wskazania prawnych i technicznych przyczyn odmowy. Stwierdzenie, że usterki zostały usunięte częściowo, bez wskazania które więc z nich pozostają aktualne jako podstawa odmowy, brak wskazania prawnych podstaw odmowy kierowanych do konkretnych usterek ze wskazaniem w jakim kryterium kontroli wynikającym z §9 usterki się mieszczą powoduje, że takie rozstrzygnięcie organu nie poddaje się w zasadzie kontroli Sądu. (…) brak wskazania w odmowie przyjęcia prac geodezyjnych do zasobu geodezyjnego w sposób jasny i czytelny przyczyn odmowy z podaniem podstaw prawnych kwalifikuje tę czynność jako wadliwą.” oraz „Wnioski płynące z przeprowadzonej kontroli, która ostatecznie zadecydowała o odmowie przyjęcia prac geodezyjnych do zasobu geodezyjnego, sformułowane w formie sugestii i nieprecyzyjnych twierdzeń, nie pozwalają zorientować się Sądowi co jest w istocie wadą zgłoszonej pracy geodezyjnej stanowiącą podstawę odmowy jej przyjęcia do zasobu geodezyjnego, a co nieistotną usterką niemającą wpływu na fakt odmowy. Brak wskazania konkretnych prawnych podstaw odmowy (z powołaniem się na akt prawny i enumeratywnie wskazany przepis) kierowanych do konkretnych usterek, ze wskazaniem w jakim kryterium kontroli wynikającym z §9 usterki się mieszczą powoduje, że takie rozstrzygnięcie organu nie poddaje się w zasadzie kontroli Sądu. Ogólne stwierdzenie, że geodeta nie przestrzega obowiązujących przepisów prawa i instrukcji technicznej G-4 bez wskazania konkretnych przepisów prawa, ich artykułów i paragrafów nie spełnia wymagań odmowy, o której mowa w §12 ust.1 w/w rozporządzenia.”

Z uwagi na to, że uzasadnienie odmowy zawarte w protokole kontroli nr (…) z dnia (…) 2011r. jest lakoniczne i nie zawiera precyzyjnej podstawy prawnej, należy uznać iż chociażby z tego powodu rozstrzygnięcie organu jest wadliwe.

Organ ponadto błędnie rozpatrzył sprawę pod względem merytorycznym. Zgodnie bowiem z przepisami (…) Ustawy/Rozporządzenia (…), jest tak i tak.  W przedmiotowej sprawie natomiast organ błędnie uznał, że (…). Wobec (…), a także (…) należy uznać iż (…). Nadmienić należy, że nie istnieje także jakikolwiek inny przepis prawa nakładający na wykonawcę obowiązek (…).

Dla potrzeb niniejszego postępowania warto przywołać ponadto stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi: „W ocenie Sądu, złożenie, w trybie §12 ust.2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych(...) (Dz.U. z 2001r. Nr 78 poz.837) wydanego w wykonaniu powyższej delegacji ustawowej, wniosku do właściwego organu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, o zbadanie zasadności odmowy włączenia dokumentacji do zasobu nie jest środkiem zaskarżenia, o którym mowa w art.52 §1 p.p.s.a. Jest środkiem przewidzianym w ramach wewnętrznej procedury postępowania w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych.”


Z uwagi na powyższe wnoszę jak na wstępie. Jednocześnie uprzejmie proszę o szybkie rozpatrzenie sprawy z uwagi na interes mojego Zleceniodawcy.


               Z poważaniem
>>


Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline eljotp

  • goście
  • *
  • Wiadomości: 2390
    • http://wbgsc.pl
Re: WZÓR PISMA - wezwanie starosty do usunięcia naruszenia p
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Kwietnia 2011, 08:25 »
Adam, pomysł jest bardzo dobry, i wart rozpropagowania :!:
Pozdrawiam Leszek

"Przecież to oni wiedzą jedynie
Jak świat wygląda, a jak powinien"


"Rząd nie ciąża
Da się usunąć"


Piotr Bukartyk