Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: db Wątek: w jaki sposób określić termin wykonania pracy geodezyjnej?  (Przeczytany 3731 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline db

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 204
 • Płeć: Mężczyzna
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 32.0 Firefox 32.0
w jaki sposób określić termin wykonania pracy geodezyjnej?
« dnia: 23 Października 2014, 18:02 »
Dzisiaj mój zleceniodawca zadał mi pytanie, kiedy dostanie mapy z pomiaru sieci uzbrojenia terenu, bo jutro na radzie budowy będzie musiał odpowiedzieć na takie pytanie. Przygotowałem odpowiedź i liczę na Waszą pomoc. Poprawcie mnie wszędzie gdzie mój tok myślenie jest błędny. A odpowiedź mogłaby brzmieć  następująco:


W odpowiedzi na pytanie w sprawie udzielenia informacji kiedy zamawiający otrzyma uwierzytelnione mapy zawierające wyniki geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych informuję, że jedyny znany mi termin określony w obecnie obowiązujących przepisach prawa to - niezwłocznie.

Obowiązujące przepisy prawa z zakresu geodezji i kartografii zostały zmienione nowelizacją prawa geodezyjnego i kartograficznego ustawą z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z dnia 4 lipca 2014r poz. 897), która weszła w życie 12 lipca 2014r.

Zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych.

Art. 12a.
1. Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiadamia organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne lub prace kartograficzne, o zakończeniu tych prac, przekazując:
   1) zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1–5 i 8–10 oraz ust. 1b;
   2) dokumenty wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 lub ich uwierzytelnione kopie.

Weryfikacja zbiorów danych.

Art. 12b.
1. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, niezwłocznie. weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:
   1) wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
   2) kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;

3. Wyniki weryfikacji utrwala się w protokole.

4. Podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji albo dokument potwierdzający odbiór tych zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju lub organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.

5. Przyjęcie zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej potwierdza wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, a także opatrzeniem dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych realizuje prace geodezyjne lub prace kartograficzne, odpowiednimi klauzulami urzędowymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8.

6. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zwraca wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazane przez niego zbiory danych lub inne materiały wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

7. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji.

8. Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę.
 
Odwołanie

Art 107. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2014r. Poz 183 z póź. zm.) § 1. Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, ( ) powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.
Przy czym.

Art. 12. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2014r. Poz 183 z póź. zm.).

§ 1. Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko., posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

§ 2. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie.

Art 35.
§1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

§3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
§4. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3.

Opatrzenie urzędowymi pieczęciami dokumentów będących rezultatem geodezyjnych pomiarów.
Przepisy wydane na podstawie art 40 ust. 8. to Rozporządzenie Ministra Administracji i  Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r.w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 13.  ust. 1. Materiały zasobu wpisuje się do ewidencji materiałów zasobu niezwłocznie. po ich pozyskaniu przez właściwy organ, a w przypadku dokumentacji objętej rejestrem zgłoszeń – niezwłocznie. po odnotowaniu pozytywnego wyniku kontroli tej dokumentacji.

§ 21.  ust. 3. Dokumenty będące rezultatem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz wysokościowych, a w szczególności mapy do celów prawnych, mapy do celów projektowych oraz mapy zawierające wyniki geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych, których kopie są częścią składową operatów technicznych wpisanych do ewidencji materiałów zasobu, opatruje się klauzulą, której wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Będę wdzięczny za pomoc.
darek
Mowa jest źródłem nieporozumień.
Antoine de Saint-Exupéry – Mały Książę


Pozdrawiam
Darek

Offline geokuba

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 319
 • Płeć: Mężczyzna
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Chrome 35.0.1916.153 Chrome 35.0.1916.153
Odp: w jaki sposób określić termin wykonania pracy geodezyjnej?
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Października 2014, 22:09 »
Darek, w Twoim rozumowaniu nie ma błędów. Tylko to wszystko to teoria. Można się żalić na przewlekłość itp. tylko czy to przyniesie skutek? Nawet się obawiam, że wręcz odwrotny.

Ja dzisiaj zadzwoniłem do kierowniczki ośrodka zapytać się, czy może sprawdzała już mój operat z inwentaryzacji budynku (leży 8 dni, standard, to zawsze było 3 - 5 dni). Usłyszałem, że chyba zwariowałem i żebym się opanował. Wysyłam jakieś skargi, zażalenia, zanim jedno rozpatrzą już ślę następne i jeszcze chcę, żeby operaty były przyjmowane, kiedy? Cały czas siedzą i piszą odpowiedzi na moje bzdurne pisma. Na koniec usłyszałem, że być może operat już jest sprawdzony (zweryfikowany) ale nie będzie przyjęty, póki nie uporają się z bieżącymi sprawami (czyt. moje oodwołania od decyzji DOO i inne zażalenia czy skargi).

Offline db

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 204
 • Płeć: Mężczyzna
 • Jedna prosta idea
 • System:
 • Windows 7/Server 2008 R2 Windows 7/Server 2008 R2
 • Przeglądarka:
 • Firefox 32.0 Firefox 32.0
Odp: w jaki sposób określić termin wykonania pracy geodezyjnej?
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Października 2014, 18:30 »
Kuba wielkie dzięki, potrzebowałem wsparcia. Na razie poinformowałem kierownika budowy, bez oficjalnego pisma. Przemyśle to jeszcze prze weekend i w poniedziałek niestety będę musiał coś odpisać do biura "inżyniera kontraktu".

Tylko to wszystko to teoria.

I o taką teorię mi chodziło. Ja daleki jestem od jątrzenia, mącenia, pyskowania. Za słaby jestem by się wymądrzać. Chciałem znaleźć konkretny termin i nie znalazłem. wcześniej podawałem przy takich i podobnych budowach - termin do 30dni od zakończenia wszelkich prac budowlanych. Mając na względzie wcześniejsze ustawowe terminy, oraz ile sam potrzebuję czasu na skończenie wszystkich pomiarów, skompletowanie operatu i uzupełnienie map. 

Teraz ktoś weryfikuje, ktoś inny nalicza opłatę, ktoś inny uzupełnia bazy danych, a bazy są trzy, więc czekam .... i doczekać się nie mogę. Bo jest za dużo osób po drodze, którzy mają coś do powiedzenia.

Ja dostanę wynagrodzenie za 6 miesięcy pracy po 30 dniach od otrzymania wynagrodzenia przez mojego zleceniodawcę od zamawiającego. Jak na razie razem przepychamy papiery z maja 2014r. Nic nie pomogło moje oświadczenie złożone do biura inżyniera kontraktu co powinien zawierać szkic polowy. Inżynier ma inne zdanie i ja wiem, że może mieć odmienne, tylko dlaczego, zmienia je przy każdej radzie budowy?
Mowa jest źródłem nieporozumień.
Antoine de Saint-Exupéry – Mały Książę


Pozdrawiam
Darek