Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Elizy Orzeszkowej 6 lok 4
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Adam Wójcik Wątek: Uwłaszczenia z lat 70-tych ub. wieku, a uprzednie księgi wieczyste  (Przeczytany 33785 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 31.0 Firefox 31.0
Witam.

Sporo wątków założonych na naszym Forum dotyczy sporządzania wykazów synchronizacyjnych, sprostowania oznaczeń nieruchomości w księgach wieczystych, a także problematyki ksiąg dawnych. Bardzo duże zainteresowanie, a także ogromne kontrowersje wzbudza znaczenie reformy rolnej (uwłaszczeń) z lat 70-tych ub. wieku w kontekście możliwości wystąpienia tzw. "podwójnego hipotekowania (tego samego) gruntu". W szczególności istnieje szeroko stosowane założenie, żeby nie powiedzieć - dogmat, że nie jest dopuszczalne, aby jakiś grunt mógł być ujęty w dwóch księgach wieczystych. I nieważne, czy mówimy o księgach prowadzonych obecnie, czy księgach dawnych. I od razu powiem, że osobiście się z w/w twierdzeniem zgadzam... :)

W mojej ocenie jednakże kontrowersje, jakie występują w tych dotychczasowych dyskusjach, wynikają z nieuwzględniania przez dyskutantów kilku istotnych kwestii, o których postaram się trochę napisać poniżej, a które w swojej istocie sprowadzają się tak naprawdę do ustalenia, czy na daną nieruchomość był (albo czy nie był) wydany Akt Własności Ziemi.

1. Dany grunt nie był objęty uwłaszczeniami.

Skoro tak, to można śmiało podzielić argumentację wielu dyskutantów, którzy zasadnie dopatrują się konieczności badania wszelkich historycznych dokumentów określających stan prawny danej nieruchomości. Bo własność w takim przypadku nie bierze się z "sufitu", ale wynika z ewidentnego następstwa prawnego. Jeżeli zatem była założona na taki grunt księga wieczysta, w tym dawna księga wieczysta, to właśnie z dokumentów załączonych do tej księgi (które były podstawą wpisów) wynika omawiana własność. I słusznie że należy badać takie księgi (dokumenty), dokonywać synchronizacji oznaczeń obecnej ewidencji z oznaczeniami ujawnionymi w takiej księdze. Pełna zgoda. Słuszne wg mnie są w tej sytuacji twierdzenia, że aby założyć nową KW, to dany składnik nieruchomości, ujawniony w dotychczas prowadzonej księdze musi uprzednio zostać odłączony z takiej księgi. Musi, bo zachodzi następstwo prawne. następstwo typu: zbycie, dziedziczenie, darowizna, no i pewnie sporo innych - tego typu - czynności cywilno-prawnych lub zdarzeń prawnych. OK. W szczególnym przypadku, jeżeli następstwo prawne dotyczy całej nieruchomości ujawnionej w takiej księdze, to przede wszystkim w dziale II w miejsce dotychczasowego właściciela należy wpisać (ujawnić) właściciela "nowego". Oczywiście skutkuje to dość istotnym faktem: zarówno stary, jak i nowy, właściciel są stronami takiego postępowania wieczystoksięgowego (zarówno w przypadku odłączania części nieruchomości, jak i "zmianie" właściciela całej nieruchomości objętej księgą.


2. Dany grunt był objęty uwłaszczeniem.

I tutaj - na razie - nie będę się rozpisywał... Podam jedynie przykład, który powinien wykazać, jaka jest różnica pomiędzy przypadkiem opisanym powyżej w pkt 1, a obecnie omawianym:

Załóżmy, że Kowalski miał założoną KW Nr 1 (dawną KW, bez różnicy) na grunt stanowiący obszar (np. parcelę nr 1) o pow. 10ha. Jednakże w wyniku uwłaszczeń - nie wnikajmy dlaczego, bo nie ma to znaczenia dla dyskusji - na cały ten grunt wydano 10 AWZ-tów dla 10-ciu rolników, każdy o pow. 1 ha. Bo rolnicy użytkowali - jeden obok drugiego - każdy po "swoim" jednym hektarze. Wydano więc AWZ1 - AWZ10 kolejno ujawniając w nich działki nr 1 - 10 (zresztą to też nieistotne czy na działki czy na parcele). Każdy z nowych właścicieli ujawnił jedynie swoją własność w ewidencji gruntów, nie ma natomiast (jeszcze) założonej księgi na nabytą w tym trybie nieruchomość.

Jak wiemy, w drodze uwłaszczeń z lat 70-tych ub. wieku, własność została nabywana "z mocy samego prawa". Wszystkie dotychczasowe stanowiska sądów i instytucji potwierdzają, że jest to nabycie pierwotne nieruchomości, a cechą takiego nabycia własności w szczególności jest to, że nie zachodzi następstwo prawne.

Jakie to wszystko ma znaczenie? Ma... No bo wyobraźmy teraz sobie, że ów Kowalski przychodzi do geodety, pokazuje odpis z księgi wieczystej (tam figuruje parcela nr 1) i prosi geodetę, aby ten sporządził mu dokumentację pozwalającą na sprostowanie oznaczenia w tej księdze na podstawie aktualnej ewidencji gruntów. Bo przecież na tym polega sprostowanie oznaczeń w KW.

Nie widać tutaj różnicy? Przecież - delikatnie mówiąc - takie sprostowanie w ogóle nie jest możliwe... A przecież - co do zasady - księgę wieczystą prowadzi się dla jakiejś nieruchomości, ale też w szczególności ujawniając w dziale II tej księgi właściciela...

Czy ktokolwiek uważa, że obecnie jest możliwe dokonanie wpisu (sprostowania oznaczenia) w tej księdze (gdzie jako właściciel ujawniony jest Kowalski) w taki sposób, że w miejsce parceli nr 1 zostaną wpisane działki nr 1 - 10? Mówię wyłącznie o sprostowaniu oznaczenia w tej księdze...

Albo do sądu wieczystoksięgowego składa wniosek rolnik, który nabył własność w drodze uwłaszczenia i załącza do niego AWZ nr 1 (gdzie figuruje działka nr 1) oraz aktualny wypis z ewidencji gruntów (tam ujawniona jest też ta sama działka nr 1)... Waszym zdaniem sąd winien odłączyć tę działkę z księgi KW nr 1, gdzie jako właściciel jest ujawniony Kowalski? Jeżeli tak, to jakiego wpisu sąd winien dokonać w dziale "Oznaczenie nieruchomości", po takim "odłączeniu" z tej księgi działki nr 1? Znaczy się jak - obecnie - oznaczona winna być nieruchomość, która w takiej księdze pozostaje po tym "odłączeniu"?  Czy ktoś w ogóle dopuszcza sytuację, że sąd wpisze w tej księdze jako nieruchomość pozostałą (po odłączeniu) działki 2-10? Zaznaczam, że obecnie wpisy w KW mają ewidentny obowiązek "podążać" za oznaczeniem nieruchomości ujawnionym w ewidencji gruntów...

Mam nadzieję, że ta dyskusja w jakiś sposób "rozjaśni" temat znaczenia nabycia własności w trybie uwłaszczeń...

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.17 Opera 12.17
Odp: Uwłaszczenia z lat 70-tych ub. wieku, a uprzednie księgi wieczyste
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Sierpnia 2014, 16:13 »
Dla ułatwienia dyskusji wstawiam fragmenty kpc dotyczące postępowania wieczystoksięgowego.

Cytuj
Art. 626 1 § 1. Sprawy w postępowaniu wieczystoksięgowym rozpoznawane są na posiedzeniu niejawnym.

§ 2. Uczestnikami postępowania oprócz wnioskodawcy są tylko te osoby, których prawa zostały wykreślone lub obciążone bądź na rzecz których wpis ma nastąpić.

§ 3. Nie stanowi przeszkody do wpisu okoliczność, że po złożeniu wniosku wnioskodawca bądź inny uczestnik postępowania zmarł lub został pozbawiony albo ograniczony w możliwości rozporządzania prawem albo w zdolności do czynności prawnych.

§ 4. 

§ 5. Jeżeli wpis do księgi wieczystej ma nastąpić na wniosek zawarty w akcie notarialnym, za wartość prawa podlegającego ujawnieniu przyjmuje się, zawartą w akcie notarialnym, wartość przedmiotu podaną przez strony. W takim przypadku przepisu art. 25 nie stosuje się.

Art. 6262. § 1.  Wniosek o dokonanie wpisu składa się na urzędowym formularzu.

§ 2. Przepis § 1 nie dotyczy wniosku zawartego w akcie notarialnym, o którym mowa w art. 6264.

§ 3. Do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć dokumenty, stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej.

§ 4.
Cytuj
Jeżeli z dokumentów załączonych do wniosku wynika, że nastąpiła zmiana w prawie własności, sąd, zwracając wniosek, stosuje art. 62613 § 1.

§ 5. Wniosek o dokonanie wpisu może złożyć właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić, albo wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej. W sprawach dotyczących obciążeń powstałych z mocy ustawy wniosek może złożyć uprawniony organ.

Art. 6263. W postępowaniu wieczystoksięgowym nie stosuje się przepisów o wznowieniu postępowania.

Art. 6264. Przekazanie przez notariusza sądowi wypisu aktu notarialnego zawierającego wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej, na podstawie odrębnych przepisów, uważa się za złożenie wniosku przez uprawnionego.

Art. 6265. Jeżeli z treści wniosku i dołączonych dokumentów wynika, że nastąpiła zmiana prawa własności, cofnięcie wniosku o wpis tego prawa jest niedopuszczalne.

Art. 6266. § 1. O kolejności wniosku o wpis rozstrzyga chwila wpływu wniosku do właściwego sądu. Za chwilę wpływu wniosku uważa się godzinę i minutę, w której w danym dniu wniosek wpłynął do sądu.

§ 2. Wnioski, które wpłynęły w tej samej chwili, będą uważane za złożone równocześnie.

Art. 6267. § 1. Wniosek o wpis powinien być w dniu wpływu do sądu zarejestrowany niezwłocznie w dzienniku ksiąg wieczystych i opatrzony kolejnym numerem.

§ 2. Niezwłocznie po zarejestrowaniu wniosku w dzienniku ksiąg wieczystych zaznacza się w odpowiednim dziale księgi wieczystej numer wniosku (wzmianka o wniosku).

§ 3. Wzmiankę o wniosku wykreśla się z urzędu, niezwłocznie po dokonaniu wpisu, po uprawomocnieniu się postanowienia o odmowie dokonania wpisu lub o odrzuceniu wniosku albo o umorzeniu postępowania albo po uprawomocnieniu się zarządzenia o zwrocie wniosku.

§ 4. W razie wniesienia skargi na wpis w księdze wieczystej dokonany przez referendarza stosuje się odpowiednio przepisy § 1 i § 2. Wzmiankę o skardze wykreśla się z urzędu po rozpoznaniu skargi.

Art. 6268.  § 1. Wpis dokonywany jest jedynie na wniosek i w jego granicach, chyba że przepis szczególny przewiduje dokonanie wpisu z urzędu.

§ 2. Rozpoznając wniosek o wpis, sąd bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej.

§ 3. Rozpoznając wniosek o wpis w księdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, sąd z urzędu bada zgodność danych wskazanych we wniosku z danymi wynikającymi z systemów prowadzących ewidencje powszechnych numerów identyfikacyjnych, chyba że istnieją przeszkody faktyczne uniemożliwiające dokonanie takiego sprawdzenia.

§ 4. Rozpoznając wniosek o zmianę oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, sąd ponadto dokonuje z urzędu sprawdzenia danych wskazanych we wniosku i ujawnionego w księdze wieczystej oznaczenia nieruchomości z danymi katastru nieruchomości, chyba że istnieją przeszkody faktyczne uniemożliwiające dokonanie takiego sprawdzenia.

§ 5. Niezgodność danych, o których mowa w § 3 i § 4, stanowi przeszkodę do dokonania wpisu.

§ 6. W postępowaniu wieczystoksięgowym wpis w księdze wieczystej jest orzeczeniem. Uzasadnienia wpisu nie sporządza się.

§ 7. Wpisem w księdze wieczystej jest również wykreślenie.

§ 8. W księdze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym podpisany przez sędziego lub referendarza sądowego wpis uważa się za dokonany dopiero z chwilą jego zapisania w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

§ 9. Przez podpis, o którym mowa w § 8, rozumie się dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone, służą do identyfikacji sędziego lub referendarza sądowego dokonującego czynności w systemie informatycznym.

§ 10. Założenie księgi wieczystej następuje z chwilą dokonania pierwszego wpisu.

Art. 6269. Sąd oddala wniosek o wpis, jeżeli brak jest podstaw albo istnieją przeszkody do jego dokonania.

Art. 62610. § 1. O dokonanym wpisie sąd zawiadamia uczestników postępowania. Nie zawiadamia się uczestnika, który na piśmie zrzekł się zawiadomienia.

§ 2. Zawiadomienie zawiera istotną treść wpisu.

§ 3. Apelację od wpisu wnosi się w terminie dwóch tygodni od doręczenia zawiadomienia o wpisie. Dla uczestnika, który zrzekł się zawiadomienia, termin ten biegnie od dnia dokonania wpisu.

Art. 62611. § 1. Niezwłocznie po wniesieniu apelacji sąd z urzędu wpisuje wzmiankę o apelacji.

§ 2.  W razie wniesienia skargi kasacyjnej, wpisu wzmianki o skardze kasacyjnej dokonuje się z urzędu niezwłocznie po przedstawieniu przez zainteresowanego zawiadomienia o wniesieniu skargi kasacyjnej.

§ 3.  Do wzmianki o apelacji i o skardze kasacyjnej odpowiednio stosuje się art. 6267.

Art. 62612. § 1. Osoba, na rzecz której wpisane jest prawo lub roszczenie w księdze wieczystej, jej przedstawiciel albo pełnomocnik do doręczeń mają obowiązek niezwłocznego zawiadomienia sądu prowadzącego księgę wieczystą o każdej zmianie adresu względnie wskazania adresu do doręczeń. Osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do spadkobierców lub innych następców prawnych osoby, na rzecz której jest wpisane prawo w księdze wieczystej.

§ 3. W razie zaniedbania obowiązku, o którym mowa w § 1 i 2, pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany.

Art. 62613. § 1. Sąd z urzędu dokona wpisu ostrzeżenia, jeżeli dostrzeże niezgodność stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. W razie stwierdzenia, że dla tej samej nieruchomości albo dla tego samego ograniczonego prawa rzeczowego prowadzi się dwie lub więcej ksiąg wieczystych, ujawniających odmienny stan prawny, wpisu ostrzeżenia dokonuje się we wszystkich księgach wieczystych założonych dla tej nieruchomości.

§ 2. Sprostowania usterek wpisu, które nie mogą wywołać niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, dokonuje się z urzędu.

 

Załóżmy jeszcze, że Kowalski, o którym pisze Adam, nie żyje już od dawna, to kto zdaniem osób uważających, że należy dokonać wpisów w księgach sprzed uwłaszczeń będzie uczestnikiem postępowania w sytuacji wniosku o założenie  kw. przez osobę posiadającą AWZ na działkę 1 ? Kogo powinien zawiadomić sąd, gdyby uznał, że należy dokonać wpisu ( jakiego  ???b) w księdze nieżyjącego Kowalskiego, który utracił własność na podstawie ustawy uwłaszczeniowej...

Pozdrawiam, Ula
« Ostatnia zmiana: 24 Sierpnia 2014, 16:29 przez UlaZ »
Pozdrawiam, Ula

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 31.0 Firefox 31.0
Odp: Uwłaszczenia z lat 70-tych ub. wieku, a uprzednie księgi wieczyste
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Sierpnia 2014, 18:41 »
Widzę, że nasza dyskusja rozwija się dośćpowoli... :)

Może zatem zastanówmy się nad trochę innym przypadkiem:

Otóż w przykładzie opisanym przeze mnie uprzednio, Kowalski, który już przed uwłaszczeniami miał założoną księgę wieczystą na parcelę nr 1 o pow. 10 ha, niechybnie - bo z mocy samego prawa - utracił całą swoją dotychczasową własność na rzecz owych 10-ciu rolników, którym wydano AWZ1 - AWZ-10 (kolejno na działki nr 1 - 10).

A teraz wyobraźmy sobie trochę inną sytuację, tj. że ów Kowalski jednak jeden hektar gruntu sam osobiście użytkował... W tej sytuacji organ wydał nie 10 (jak było to w poprzednim przykładzie), ale 9 AWZ-tów (AWZ1 - AWZ9, na jednohektarowe działki o nr 1 - 9). Jeden - 10 ty - hektar pozostał ewidentnie nadal własnością Kowalskiego (Kowalskiemu nie wydano AWZ-tu, bo przecież jakby nie było - już miał tytuł prawny do tego gruntu)...

Co o tym myślicie?

Moim zdaniem sprawa musiała polegać przede wszystkim na tym, że w sporządzanych na okoliczność uwłaszczeń rejestrach gruntowych, ewidentnie ten fakt musiał zostać odnotowany... Bo chyba musiało być odnotowane, że działka nr 10 stanowi własność Kowalskiego? W przeciwieństwie do działek nr 1 - 9, gdzie jako właściciele winni być wykazani tych 9 rolników) ...

A jeżeli tak było, to w jaki sposób nieruchomość będąca własnością Kowalskiego winna być obecnie oznaczona w jego księdze wieczystej, tj. KW nr 1? Czy stronami takiego postępowania wieczystoksięgowego (sprostowania oznaczenia nieruchomości objętej KW1) winni być rolnicy, którym wydano AWZ1 - AWZ9?

No i co z parcelą nr 1, która dotychczas figurowała w księdze?


Pozdrawiam, Adam Wójcik.
« Ostatnia zmiana: 26 Sierpnia 2014, 18:43 przez Adam Wójcik »
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline Jarek Thor

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 2454
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 31.0 Firefox 31.0
Odp: Uwłaszczenia z lat 70-tych ub. wieku, a uprzednie księgi wieczyste
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Sierpnia 2014, 19:06 »
Jakoś mi się wydaje, że ta parcela nr 1 o pow. 10 ha nadal figuruje w tej księdze   :(
A pozostałe parcele przejęte poprzez AWZ mają założone nowe księgi  :)

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 31.0 Firefox 31.0
Odp: Uwłaszczenia z lat 70-tych ub. wieku, a uprzednie księgi wieczyste
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Sierpnia 2014, 19:25 »
Jarek napisał:
>>Jakoś mi się wydaje, że ta parcela nr 1 o pow. 10 ha nadal figuruje w tej księdze.

No właśnie... Ale przecież chodzi nam w tej dyskusji o wyjaśnienie, co (i jak) z tym "fantem" zrobić? Tzn. jak sprostować oznaczenie nieruchomości w tej księdze na aktualne,tj. takie, jakie obecnie funkcjonują w ewidencji gruntów?

>>A pozostałe parcele przejęte poprzez AWZ mają założone nowe księgi.

Nie spiesz się tak Jarku z tymi księgami zakładanymi na podstawie AWZ... Do czasu aż wyjaśnimy, na czym w swojej istocie polega kwestia "gruntu podwójnie hipotekowanego"... Zdawało mi się, że to tutaj jest największa kontrowersja... Poza tym proponuję pozostać przy założeniu, że w AWZ wykazywano już działki, a nie parcele. To ułatwi dyskusję... Twoja konwencja oznaczałaby, że za każdym razem musielibyśmy bardzo jasno zaznaczać, czy mówimy o parceli np. nr 1 sprzed uwłaszczeń (o pow. 10 ha), czy też o parceli nr 1 ujawnionej w AWZ nr 1 (o pow. 1 ha)... Przyznasz, że to "zaciemnia" naszą dyskusję?

Jakkolwiek może trochę w poprzedniej wypowiedzi nie byłem zbyt precyzyjny... Chodzi mi o to, jak teraz oznaczyć nieruchomość Kowalskiego w KW nr 1? Jak oznaczyć jego nieruchomość za pomocą działek ewidencyjnych ujawnionych w ewidencji gruntów? I kto miałby być uczestnikiem takiego postępowania wieczystoksięgowego?
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.17 Opera 12.17
Odp: Uwłaszczenia z lat 70-tych ub. wieku, a uprzednie księgi wieczyste
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Sierpnia 2014, 08:56 »
Dodam jeszcze jedno pytanie: Czy dla nieruchomości objętych AWZ1 -  AWZ9  jest( była)  prowadzona  księga wieczysta ?

A jeżeli była prowadzona, to czy ona( ta księga) zaginęła lub uległa zniszczeniu ?

Pozdrawiam, Ula
« Ostatnia zmiana: 27 Sierpnia 2014, 09:03 przez UlaZ »
Pozdrawiam, Ula

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 31.0 Firefox 31.0
Odp: Uwłaszczenia z lat 70-tych ub. wieku, a uprzednie księgi wieczyste
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Sierpnia 2014, 11:32 »
Może w tzw. "międzyczasie" zastanówmy się ponadto także nad kluczową kwestią tego wątku:

na czym polega tzw. "podwójne hipotekowanie"? W szczególności, co tak konkretnie jest przedmiotem takiego podwójnego hipotekowania?

Wg mnie przedmiotem takiego podwójnego hipotekowania jest konkretna działka ewidencyjna. Uważam, że badanie czy zachodzi (albo nie zachodzi) podwójne hipotekowanie winno dotyczyć w swojej istocie badania stanu prawnego danej działki ewidencyjnej, obecnie ujawnionej w ewidencji gruntów. Jeżeli zatem dojdzie do niepożądanej i nieprawidłowej sytuacji, że ta sama działka ewidencyjna będzie objęta dwoma księgami wieczystymi, to wówczas mamy do czynienia z podwójnym hipotekowaniem.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.17 Opera 12.17
Odp: Uwłaszczenia z lat 70-tych ub. wieku, a uprzednie księgi wieczyste
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Sierpnia 2014, 12:00 »
Załóżmy jeszcze hipotetycznie, że Kowalski zlecił wykonanie „ wykazu synchronizacyjnego” z którego wynika, że pgr. 1 odpowiada działkom od 1 do 10.  Starosta na takim wykazie przybił klauzulę „ dokument służy za podstawę wpisu do kw”, a księgi wieczyste nie zażądały wypisu    ( wypisów)  z rejestru tylko sprostowały oznaczenia wpisując w miejsce pgr. 1 działki od 1 do 10.

SR  zawiadamia starostę o dokonaniu sprostowania oznaczeń w kw Kowalskiego.

Co powinien zrobić  w wyniku takiego zawiadomienia  starosta, ten sam ,który na wykazie synchronizacyjnym, gdzie nie wymieniono AWZ-tów ,  przybił klauzulę...?

Czy powinien zlikwidować ( wykreślić ) dziewięć jednostek rejestrowych istniejących od założenia ewidencji pouwłaszczeniowej i wszystkie nieruchomości objęte AWZ-tami, na których stoją budynki  osób wymienionych w AWZ-tach ,  dołączyć do jednostki rejestrowej Kowalskiego?

Pozdrawiam, Ula :)
Pozdrawiam, Ula

Offline Jarek Thor

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 2454
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 5.0 Firefox 5.0
Odp: Uwłaszczenia z lat 70-tych ub. wieku, a uprzednie księgi wieczyste
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Sierpnia 2014, 12:00 »
A jeżeli obszar gruntu w AWZ (przy założonej księdze wieczystej) jest wymieniony jako działka nr 9 (1 ha) i jednocześnie jest ta działka częścią parceli nr 1 (10 ha) ujawnionej w KW, to jest to podwójne hipotekowanie tej samej nieruchomości?

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.17 Opera 12.17
Odp: Uwłaszczenia z lat 70-tych ub. wieku, a uprzednie księgi wieczyste
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Sierpnia 2014, 12:12 »
Jarku, zakładamy, że właściciele AWZ-tów nie ujawnili jeszcze swoich praw w kw.
Pamiętajmy też w naszej dyskusji, ze zgodnie z art.1 ust.2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece :


 
Cytuj
Księgi wieczyste zakłada się i prowadzi dla nieruchomości, które nie maja ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu”

Załóżmy też , że księga Kowalskiego jest w bardzo dobrym stanie, nic a nic nie zniszczona....

Pozdrawiam, Ula :)
« Ostatnia zmiana: 27 Sierpnia 2014, 12:17 przez UlaZ »
Pozdrawiam, Ula

Offline Jarek Thor

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 2454
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 5.0 Firefox 5.0
Odp: Uwłaszczenia z lat 70-tych ub. wieku, a uprzednie księgi wieczyste
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Sierpnia 2014, 12:33 »
Witaj Ula.
A ja bardzo bym chciał, żebyśmy założyli, że właściciele tych AWZ'tów ujawnili już sobie swoje nieruchomości w nowych KW. Inaczej nie znajdziemy odpowiedzi na podwójne hipotekowanie.
pozdrawiam :)

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 12.17 Opera 12.17
Odp: Uwłaszczenia z lat 70-tych ub. wieku, a uprzednie księgi wieczyste
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Sierpnia 2014, 12:55 »
Jarku...
To może odpowiedz , w takim razie, jakie dokumenty potrzebuje  według Ciebie każdy z posiadaczy AWZ-tów do ujawnienia swoich praw , no i czy w ogóle takie ujawnienie jest możliwe ( przy założeniu że jest prowadzona kw. obejmująca wszystkie te nieruchomości, która ani nie zaginęła ani nie uległa zniszczeniu)  ???

Pozdrawiam, Ula :)
Pozdrawiam, Ula

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 31.0 Firefox 31.0
Odp: Uwłaszczenia z lat 70-tych ub. wieku, a uprzednie księgi wieczyste
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Sierpnia 2014, 13:15 »
Myślę, że założenie Jarka:
Cytuj
A ja bardzo bym chciał, żebyśmy założyli, że właściciele tych AWZ'tów ujawnili już sobie swoje nieruchomości w nowych KW. Inaczej nie znajdziemy odpowiedzi na podwójne hipotekowanie.

też daje pole do dalszej ciekawej i mam nadzieję owocnej dyskusji...

W takim razie sytuacja jest następująca:

1. Kowalski ma założoną księgę, gdzie ujawniona jest pgr 1 o pow. 10 ha.

2a. Rolnicy 1-10 założyli KW 101 - KW 110, gdzie ujawniono działki odpowiednio nr 1 - 10. (Wariant pierwotny Nr 1)

Albo w wariancie zmodyfikowanym (Nr 2):

2b. Rolnicy 1-9 założyli księgi KW 101 - KW 109, gdzie ujawniono działki odpowiednio nr 1 - 9. Działka ewidencyjna nr 10 pozostaje własnością Kowalskiego, co jest ujawnione w ewidencji gruntów. (wariant Nr 2)


Ja tutaj - ani w wariancie nr 1, ani w wariancie nr 2 -  żadnego podwójnego hipotekowania nie dostrzegam...
« Ostatnia zmiana: 27 Sierpnia 2014, 13:17 przez Adam Wójcik »
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline Jarek Thor

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 2454
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Firefox 5.0 Firefox 5.0
Odp: Uwłaszczenia z lat 70-tych ub. wieku, a uprzednie księgi wieczyste
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Sierpnia 2014, 13:50 »
Witaj Adamie.
Jeżeli nie dostrzegasz w tych wariantach podwójnego hipotekowania, to chyba nie mamy dalej o czym rozmawiać.
Z tego co ja wiem (definicja nieruchomości) w księgach wieczystych wpisuje się dane o nieruchomościach. A dział I-O określa ich oznaczenie. Nieruchomość to obszar gruntu, jakby na to nie patrzył, a nie część mapy. I jeśli ten sam obszar gruntu ma różne oznaczenia i różne (nie ważne jakie) dokumenty określające stan prawny, to dla mnie jest to zawsze ten sam grunt i ta sama nieruchomość, niezależnie od tego co jest w dokumentach, ewidencji lub KW. Mapa, ewidencja, dokumenty (jako papier) przyjmą wszystko. Ale grunt jest gruntem. Jest jeden i nie może tu mieć zastosowania coś podobnego jak przy lokalach, czyli możliwość założenie różnych ksiąg lokalowych dotyczących różnych mieszkań w tym samym bloku, na tej samej działce (nieruchomości). I jeśli ktoś mówi, że dla tego samego obszaru gruntu mogą być zapisy w dwóch KW, to mój rozum tego nie wytrzymuje.
pozdrawiam

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 31.0 Firefox 31.0
Odp: Uwłaszczenia z lat 70-tych ub. wieku, a uprzednie księgi wieczyste
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Sierpnia 2014, 17:49 »
Jarku.

W mojej ocenie w wyżej przedstawionych przypadkach w ogóle nie zachodzi sytuacja, że nie wiadomo kto jest właścicielem jakiej nieruchomości. Za wyjątkiem Kowalskiego, który ma b... w księdze. I do chwili, kiedy tego nie sprostuje, to nawet nie jest wiadome czego jest właścicielem. W odróżnieniu od rolników, którzy swoje tytuły prawne wywodzą z decyzji uwłaszczeniowych (AWZ-tów). Kowalski swój tytuł do nieruchomości winien wywodzić z akt księgi wieczystej (mam na myśli dokument określający stan prawny jego nieruchomości, będący podstawą wpisu przed uwłaszczeniami), ale nie w oderwaniu od aktualnej ewidencji gruntów i aktualnych stanów prawnych. Ten stan nieaktualnego oznaczenia w KW 1 Kowalskiego może trwać nawet jeszcze i kolejne lata. Tyle tylko, że jest to byt nieokreślony. I będzie bytem nieokreślonym do chwili dokonania sprostowania oznaczenia tej nieruchomości (a więc oznaczenia jej za pomocą aktualnych działek ewidencyjnych).

Napisałeś w swojej wypowiedzi:
Cytuj
Nieruchomość to obszar gruntu, jakby na to nie patrzył, a nie część mapy. I jeśli ten sam obszar gruntu ma różne oznaczenia i różne (nie ważne jakie) dokumenty określające stan prawny, to dla mnie jest to zawsze ten sam grunt i ta sama nieruchomość, niezależnie od tego co jest w dokumentach, ewidencji lub KW.

Jarku... Cechą nieruchomości jest w szczególności jednorodny stan prawny... A przecież obecnie opisując przedmiot własności kowalskiego ujawniony w KW1 (czyli 10-cio hektarową parcelę) z pewnością okaże się, że ten grunt obecnie nie jest jednorodny pod względem stanu prawnego... Cóż to zatem za nieruchomość ???
« Ostatnia zmiana: 27 Sierpnia 2014, 17:53 przez Adam Wójcik »
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...