Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Adam Wójcik Wątek: Sprostowanie oznaczenia nieruchomości w KW - Inne dokumenty.  (Przeczytany 8499 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Adam Wójcik

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 2831
 • System:
 • Windows Vista/Server 2008 Windows Vista/Server 2008
 • Przeglądarka:
 • Firefox 21.0 Firefox 21.0
Zasady sprostowania oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych budzą wiele kontowersji i pytań. PTG kilkakrotnie zajmowało się tą sprawą, prosząc np. Ministra Sprawiedliwości o wyrażenie swojego stanowiska, czy też ostatnio wystąpiło z pismem do Śląskiego WINGiK-a.

Okazuje się, że w 2006 roku sprawą tą zainteresował się Pan Poseł Edward Ośko (V kadencja Sejmu) i wystosował do MS interpelację nr 1955 z dnia 20 marca 2006r. w sprawie prostowania działów I ksiąg wieczystych. Fragment interpelacji:

Interpelacja nr 1955
do ministra sprawiedliwości
w sprawie prostowania działów I ksiąg wieczystych

   "W związku z uwagami interesantów dotyczącymi administracji geodezyjnej proszę o wyjaśnienie, jakie dokumenty służą do prostowania działów I ksiąg wieczystych i czy nie byłoby wskazane przywrócić instytucję ˝wykazu zmian gruntowych˝.

   Interesanta (bardzo często rolnika) dotykają niezawinione przez niego (zawinione przez organy państwa) problemy dotyczące prostowania działów I ksiąg wieczystych. Art. 27 ustawy o księgach wieczystych i hipotece stanowi, że sprostowania oznaczenia nieruchomości sąd wieczystoksięgowy dokonuje na podstawie danych z katastru nieruchomości, a § 28 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów precyzuje, że dane dotyczące nieruchomości gruntowych i budynkowych wpisuje się w księdze wieczystej na podstawie wyrysu z mapy ewidencyjnej oraz wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu sporządzonego na podstawie przepisów o ewidencji gruntów i budynków, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Przepisy o ewidencji gruntów i budynków nie przewidują wydawania innych dokumentów jak wymieniane wyrysy z map ewidencyjnych i wypisy z rejestru gruntów. Przy powyższym decyduje praktyka lokalna, albo ukierunkowana na elastyczność organu administracji geodezyjnej, albo na ustępstwo sądów wieczystoksięgowych. Patowe są sytuacje, gdy sąd wieczystoksięgowy i organ administracji geodezyjnej zasłaniają się swoimi przepisami, a obywatel nie może rozporządzać swoją nieruchomością. Zwracam także uwagę na korupcjogenny brak takich regulacji, gdyż odstępstwo od przepisów czy ich naciąganie z reguły kosztuje. Żądanie, aby zainteresowany w każdym przypadku wykonywał mapę dla celów prawnych, również niejednokrotnie prowadzi do absurdu.

   Obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbioru dokumentów w brzmieniu obowiązującym do dnia 24 października 2003 r. wymieniało będący podstawą oznaczenia nieruchomości ˝wykaz zmian gruntowych˝. Po nowelizacji obowiązującej od dnia 25 października 2003 r. przepisy tego rozporządzenia nie wymieniają wykazu zmian gruntowych, ograniczając się do stwierdzenia ˝lub innego dokumentu sporządzonego na podstawie przepisów o ewidencji gruntów i budynków, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej˝.

   Przeczytane przeze mnie przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków nie wymieniają wydawanego dokumentu pod nazwą ˝wyciąg z wykazu zmian gruntowych˝. Jednakże praktyka większości urzędów geodezyjnych i sądów wieczystoksięgowych dopuszcza posługiwanie się wykazem zmian gruntowych, a nawet jego zmodyfikowanymi wersjami, jak ˝wykazem zmian hipotecznych˝ czy ˝wykazem synchronizacyjnym˝.

(...)

W szczególności proszę o szczegółową odpowiedź, jakie dokumenty powinny być wydawane przez organy administracyjne w celu sprostowania działów I ksiąg wieczystych we wszystkich wyżej wymienionych przypadkach oraz w przypadkach zawinienia organów państwa - od jakich urzędów i przy przyjęciu jakiej procedury interesanci winni wymagać usunięcia nieprawidłowości. Chciałbym znać odpowiedź, czy ministerstwo widzi potrzebę przywrócenia instytucji wykazu zmian gruntowych. Również proszę o stanowisko, czy w przypadku wynikającej z winy organów państwa niezgodności między stanem w ewidencji gruntów a stanem ujawnionym w księdze wieczystej organy administracji geodezyjnej winny wydawać nieodpłatnie potrzebne do sprostowania dokumenty geodezyjne.

   Ponadto wnoszę o wyjaśnienie, czy stosownie do treści art. 18 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dopuszczalne jest poświadczenie przez notariusza za zgodność z oryginałem kopii wypisu z rejestru czy wyrysu z mapy ewidencyjnej w celu załączenia poświadczonej notarialnie kopii jako załącznika do zawartego w akcie notarialnym wniosku wieczystoksięgowego. Moim zdaniem nie jest to ani rozpowszechnianie, ani rozprowadzanie, a w praktyce zakaz taki utrudnia obrót, zwłaszcza samorządom, zbywanie lokali mieszkalnych (musiałyby przy każdym zbywanym lokalu mieszkalnym przedstawiać oryginalny wypis z rejestru gruntów)."A oro fragment odpowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości:

" Księga wieczysta zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.) zawiera cztery działy, spośród których dział I - 0 obejmuje oznaczenie nieruchomości. Wpisy dokonywane w tym dziale nie są objęte rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych. Zgodnie z art. 26 ust. 1 cyt. ustawy podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane z ewidencji gruntów i budynków, zaś stosownie do treści art. 27, w razie niezgodności danych z ewidencji gruntów i budynków z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej, sąd rejonowy dokonuje sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych z tej ewidencji. Przepis ten realizuje postulat ścisłego związania danych objętych treścią wpisów w dziale I - 0 z danymi z ewidencji gruntów i budynków, przy czym treść wpisów musi być dostosowana do tych danych. Oznacza to, iż sądy nie mogą badać prawidłowości prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Z zasady tej wynika odpowiedź na większość szczegółowych pytań zawartych w interpelacji.

   Ustawa o księgach wieczystych i hipotece nie reguluje samoistnie rodzaju dokumentów, na podstawie których sąd dokonuje wpisów w dziale I - 0. W tym zakresie odsyła do przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków.

   Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) stanowi jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami.

   Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawiera operat ewidencyjny, który składa się z map, rejestrów i dokumentów uzasadniających wpisy do tych rejestrów -art. 24 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027). Z operatu tego stosownie do treści art. 24 ust. 3 tej ustawy organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków wydaje osobom uprawnionym wyrysy i wypisy.

   Jedynie takie dokumenty mogą stanowić podstawę wpisu oznaczającego nieruchomość w dziale I - 0 księgi wieczystej. Skoro bowiem ustawodawca określił, iż organy prowadzące ewidencję gruntów mogą wydawać jedynie wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego, to przepisy regulujące podstawę wpisu w księdze wieczystej nie mogą zawierać odmiennych rozwiązań w tym zakresie. Ma to o tyle istotne znaczenie, że wprowadzany w kraju System Nowej Księgi Wieczystej jest jednym z komponentów Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, w skład którego wchodzić będzie również rejestr fiskalny oraz kataster nieruchomości. Docelowo system ten ma zapewnić wymianę danych między tymi trzema systemami.

   Wykaz zmian gruntowych, wykaz zmian hipotecznych oraz wykaz synchronizacyjny mogą stanowić podstawę wpisu, ale tylko do bazy danych ewidencyjnych. Dopóki jednak wpis taki nie zostanie dokonany, nie odzwierciedlają one treści bazy danych. Jedynie bowiem wypis z rejestru gruntów stanowi dowód, że wpis taki rzeczywiście nastąpił.

   Aktem prawnym konkretyzującym podstawy wpisów w księgach wieczystych jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbioru dokumentów (Dz. U. Nr 102 poz.1122 ze zm.). W szczególności podstawę oznaczenia nieruchomości określa § 28 ust.1 tego rozporządzenia. Przepis ten w pierwotnym brzmieniu dopuszczał możliwość oznaczenia nieruchomości na podstawie wykazu zmian gruntowych. Po rozpoczęciu wdrożenia programu Nowej Księgi Wieczystej i jej ścisłego powiązania z danymi z katastru nieruchomości, możliwość prostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie wykazu zmian gruntowych nie mogła być dalej akceptowana. W dniu 26 września 2003 r. Minister Sprawiedliwości wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. Nr 176 poz. 1721). Przepis § 1 pkt 8 ppkt a tego rozporządzenia stanowi, że podstawę wpisu w dziale I - 0 stanowi wyrys z mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru gruntów lub inny dokument sporządzony na podstawie przepisów o ewidencji gruntów i budynków, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

   Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w § 28 ust. 2 reguluje przypadki, w których podstawę oznaczenia nieruchomości stanowi wyłącznie wypis z rejestru gruntów. Ma to miejsce wówczas, gdy zmiana oznaczenia nieruchomości dotyczy wyłącznie zmiany położenia nieruchomości, numeracji działek ewidencyjnych, okręgu ewidencyjnego lub sposobu korzystania z nieruchomości. W takich przypadkach dołączenie do wniosku wyrysu z mapy ewidencyjnej jest zbędne.
/color]Polecam zapoznanie się z całością tekstu interpelacji oraz udzielonej odpowiedzi. Jakkolwiek interpelacja jest z 2006r, to stan prawny w tym zakresie pozostaje niezmieniony.

Dokumenty Interpelacji dostępne są tutaj:
1. Tekst interpelacji Archiwum Sejmu RP
2. Tekst odpowiedzi MS Archiwum Sejmu RP

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2534
 • System:
 • Windows XP Windows XP
 • Przeglądarka:
 • Opera 11.62 Opera 11.62
Odp: Sprostowanie oznaczenia nieruchomości w KW - Inne dokumenty.
« Odpowiedź #1 dnia: 2 Czerwca 2013, 15:21 »
Adamie...

Znam treść tej interpelacji i odpowiedzi na nią. We wcześniejszych naszych dyskusjach  (wątek - STANOWISKO MWINGIK ws podziałów graficznych katastru -wynik skargi ) była już przywoływana.
Szukając tego wątku stwierdziłam, że cieszy się dużą popularnością - blisko 5 tys wejść ). Stanowisko to poznało więc wiele osób, ale dobrze, że jeszcze raz go przywołałeś, bo zasługuje na osobny wątek.
 
Uważam, że ta odpowiedź bardzo wiele wyjaśnia i jest, jak najbardziej, zgodna z przepisami - tymi aktualnymi, dlatego powoływanie się na wyroki sądów z okresu, w którym obowiązywały inne przepisy ( również przez nas – PTG)  nie jest do końca właściwe.
 
 Szkoda, że nie wykorzystaliśmy tego materiału w naszych pytaniach do Ministra Sprawiedliwości, bo  odnoszę wrażenie, że oni – tam na górze- deczko „pogubili się”.
" Pogubionych" jest też zdecydowana większość urzędników ( w" moim" terenie od starostwa do WINGiK).

W każdym razie ten problem nie został jeszcze przez nas do końca wyjaśniony.  W sądach wieczystoksięgowych też działa " prawo powiatowe".  Ja liczę ( po cichutku )  na pozytywne zakończenie apelacji Pani Czarnik. Może to być sprawa, która zmieni postrzeganie problemu spraw wieczystoksięgowych w Małopolsce, bo problem nie jest – niestety-   rozumiany....

Pozdrawiam, Ula :)
« Ostatnia zmiana: 2 Czerwca 2013, 17:15 przez UlaZ »
Pozdrawiam, Ula