Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Adam Wójcik Wątek: "Stan prawny" i "dokumenty określające stan prawny".  (Przeczytany 28863 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
"Stan prawny" i "dokumenty określające stan prawny".
« dnia: 11 Grudnia 2012, 06:33 »
Witam.

W naszych dyskusjach, w szczególności dotyczących problematyki przyjęcia granic podlegającej podziałowi, wiele kontrowersji budzi termin "stan prawny", a w konsekwencji także termin "dokumenty określające stan prawny".

Właściwe zrozumienie tych terminów jest o tyle istotne, gdyż to właśnie od braku w/w dokumentów uzależnia się zawiadamianie stron o czynnościach przyjęcia granic. Temat podnoszę m.in. także dlatego, że Główny Geodeta Kraju, w ostatnio wydanym swoim "stanowisku", w żadnym razie nie pomógł we właściwym zrozumieniu tych terminów...

Termin "stan prawny" chyba nie został wprost zdefiniowany w obowiązujących przepisach prawa. Nie mniej jednak wiele zapisów ustawowych, np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, ustawa o księgach wieczystych i hipotece itd. pośrednio opisują jego znaczenie. Może w celu opisania istoty pojęcia "stan prawny" przywołam fragment opracowania Komisji Zwyczajnej PTG ds. oznaczania nieruchomości, która zajmowała się tym zagadnieniem:

Cytuj
1. Stan prawny nieruchomości. Niezgodność rzeczywistego stanu prawnego ze stanem ujawnionym w księdze wieczystej.

Stan prawny nieruchomości to ogół praw przysługujących w stosunku do określonej nieruchomości. Najszerszym i podstawowym z tych praw jest prawo własności, ujawnione w księdze wieczystej, a w przypadku jej braku jest to prawo do nieruchomości nabyte na mocy dokumentu prawnego, którym może być np. akt notarialny, orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna, akt nadania ziemi (z osadnictwa), akt własności ziemi (z uwłaszczenia). Dla potrzeb ustalenia stanu prawnego nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste (art.1 ust.1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Informacje o aktualnym podmiotowym stanie prawnym nieruchomości zawarte są w księgach wieczystych lub w przypadku braku tej księgi - w zbiorach dokumentów, bądź w dawnych księgach wieczystych.
 
Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (w ogólnie przyjętym orzecznictwie, zapisach prawnych i publikacjach) rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Za swoisty brak uregulowanego stanu prawnego można również uznać niezgodność pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w KW a faktycznym stanem prawnym (w zakresie dokumentacji stwierdzającej, kto jest podmiotem praw rzeczowych). Regulacja stanu prawnego nieruchomości sprowadza się do wykazania aktualnego stanu prawnego dotyczącego danej nieruchomości.
 
Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto, że z pojęciem "stan prawny" nieruchomości należy przede wszystkim wiązać podmiot, któremu przysługują prawa do danej nieruchomości. Określenie stanu prawnego nieruchomości sprowadza się zatem - w swej istocie - do określenia właściciela lub innych osób, którym przysługują prawa rzeczowe do tej nieruchomości.

Analizując problematykę "stanu prawnego" oraz "dokumentów określających stan prawny" warto przywołać przepisy §§3-5 rozporządzenia ws rozgraniczania nieruchomości, gdzie prawodawca w sposób jednoznaczny rozróżnia:


Cytuj
§ 3. Podstawę ustalania przebiegu granic nieruchomości stanowią dokumenty:
1)  stwierdzające stan prawny nieruchomości,
2)  określające położenie punktów granicznych i przebieg granic nieruchomości.
 
§ 4. Dokumentami, o których mowa w § 3 pkt 1, są:
1)  odpisy z ksiąg wieczystych lub odpisy dokumentów znajdujących się w zbiorze dokumentów,
2)  wypisy aktów notarialnych,
3)  prawomocne orzeczenia sądu i ugody sądowe,
4)  ostateczne decyzje administracyjne.

 
§ 5. 1. Dokumentami, o których mowa w § 3 pkt 2, są:
1)  dokumenty geodezyjne zawierające dane liczbowe do ustalenia przebiegu granic:
a)  szkice graniczne, protokoły graniczne, akty ugody,
b)  zarysy pomiarowe z pomiaru granic,
c)  szkice wyznaczenia granic działek wydzielonych w wyniku scalenia, wymiany gruntów lub w wyniku podziału nieruchomości,
d)  inne dokumenty pomiarowe, obliczeniowe i opisowe pozwalające na ustalenie przebiegu granic,
 
2)  w razie braku dokumentów, o których mowa w pkt 1, mapy i plany obejmujące granice albo inne elementy pozwalające na odtworzenie lub analizę przebiegu granic, w szczególności:
a)  mapy jednostkowe nieruchomości,
b)  mapy katastralne,
c)  mapy scalenia i wymiany gruntów,
d)  plany parcelacyjne,
e)  mapa ewidencji gruntów,
f)  mapa zasadnicza.

Myślę, że powyższe wyjaśnienia w sposób nie budzący już wątpliwości pozwalają na prawidłowe zrozumienie omawianych kwestii... No bo niech teraz ktoś powie (a raczej napisze), że dokumenty określające stan prawny to -> dokumenty geodezyjno - kartograficzne, to pogonię mu kota... :)

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline elipse

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1163
 • Nie wystarczy się myć, czasami trzeba zmienić wodę
Odp: "Stan prawny" i "dokumenty określające stan prawny".
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Grudnia 2012, 10:17 »
Za swoisty brak uregulowanego stanu prawnego można również uznać niezgodność pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w KW a faktycznym stanem prawnym (w zakresie dokumentacji stwierdzającej, kto jest podmiotem praw rzeczowych). tu raczej powinno sie mowić o nieaktualnym stanie prawnym... :-[
pozdrawiam

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
Odp: \"Stan prawny\" i \"dokumenty określające stan prawny\".
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Grudnia 2012, 11:45 »
Adasiu.... Wszystko ładnie, pięknie i masz 100% racji..... Ale.... I wcale  nie chodzi mi o tego kota..., bo mam tylko psa... :)

Przeanalizujmy jeszcze raz ......po kawałeczku... aż do bólu...

Cytuj
§ 6. 1. Do opracowania mapy z projektem podziału nieruchomości, o której mowa w art. 97 ust. 1a pkt 8, przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi następuje w wyniku badania:
1) księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
2) danych wykazanych w katastrze nieruchomości.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z danymi wykazanymi w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, granice nieruchomości podlegającej podziałowi przyjmuje się na podstawie danych wykazanych w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

3. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, granice nieruchomości podlegającej podziałowi przyjmuje się na podstawie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, o czynnościach przyjęcia granic zawiadamia się właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości podlegającej podziałowi oraz właścicieli bądź użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością podlegająca podziałowi, a w przypadku braku danych o tych osobach - osoby władające tymi nieruchomościami.

5. Do zawiadomień , o których mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zawiadomień w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości.

§ 7. 1. Z czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi sporządza się protokół, o którym mowa w art. 97 ust. 1a pkt 5.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)   oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
2)   informacje o dokumentach stanowiących podstawę przyjęcia granic nieruchomości
      podlegającej podziałowi;
3)   szkic przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi;
4)   opis przebiegu granic i położenia punktów granicznych nieruchomości podlegającej
      podziałowi;
5)   datę sporządzenia protokołu oraz imię i nazwisko, numer uprawnień zawodowych i podpis osoby, która wykonała protokół.

3. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3, protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane wymienione w ust. 2 oraz listę i podpisy osób obecnych przy czynnościach przyjęcia granic.
[/size]

1. Zakładamy, że stwierdziliśmy niezgodność między dokumentami wymienionymi w par.6 ust. 1 pkt 1 a pkt 2...

Więc odrzucamy ewidencję gruntów i przyjmujemy granice nieruchomości według dokumentów wymienionych przez Ciebie...

Wszystko wspaniale , tylko powiedz mi Adamie, w  nawiązaniu do par.7  ust.2., jak ma to wyglądać w praktyce.... W protokole przyjęcia granic ( ust.2 pkt 2) jako dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia granic ( bo zauważ, że te granice uparcie pojawiają się wszędzie ) wpisujemy dokumenty, które wymieniłeś, mimo, że nie ma tak żadnej wzmianki o granicach....

Szkic przebiegu granic też wykonujemy w oparciu  o te dokumenty?, bo przecież wszystkie tzn wymienione w par.6 ust.1 pkt 2 , odrzuciliśmy, ż powodu niezgodnosci ( par.6 ust.2)...

Opis przebiegu granic i położenia punktów granicznych nieruchomosci podlegającej podziałowi.... też robimy w oparciu o te dokumenty wymienione przez Ciebie?.... w których ani słoweczka nie wspomina się o granicach

Jakoś przestaję rozumieć.... ???

Pozdrawiam, Ula

RoBoCIK połączył wiadomości: 11 Grudnia 2012, 12:19
I jeszcze jedno Adamie....

Jak , w takim razie, zakwalifikować operat rozgraniczeniowy, z przykładu podanego przez Nil-a20?
Jako co?

Próbuję sprowokować Nil-a20 do dyskusji na tym forum... Nil-u przecież możesz się zakamuflować. Możesz zarejestrowac się np. jako nil30, to my się na pewno nie domyślimy, że to Ty :)


Pozdrawiam, Ula
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2012, 12:33 przez UlaZ »
Pozdrawiam, Ula

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
Odp: "Stan prawny" i "dokumenty określające stan prawny".
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Grudnia 2012, 13:56 »
>>1. Zakładamy, że stwierdziliśmy niezgodność między dokumentami wymienionymi w par.6 ust.1 a ust.2...

Chwilka... Konkretnie jaką niezgodność, czyli między czym, a czym? Taką, że w KW widnieje inny właściciel niż w egib? Że w KW jest właściciel, a w egib władający lub coś w tym stylu? O jaką konkretnie niezgodność Ci chodzi?

Jeżeli chodzi Ci o niezgodność danych ujawnionych w egib z danymi wykazanymi w dokumentach określających stan prawny co do przebiegu granic, to rozstrzygnięcie tej niezgodności wg przepisu rozporządzenia odbywa się "na korzyść" informacji wynikających z tytułu prawnego do nieruchomości.

>>Więc odrzucamy ewidencję gruntów i przyjmujemy granice nieruchomości według dokumentów wymienionych przez Ciebie...

Odrzucamy. Jeżeli z KW lub alternatywnych dokumentów stwierdzających prawo własności wynika, że przebieg granic jest konsekwencją takiego to a takiego zdarzenia prawnego (który przesądza o ich przebiegu, a nawet wręcz o zasięgu własności), to dane wykazane w egib - a stwierdzające coś innego - są błędne i podlegają odrzuceniu jako niewłaściwie definiujące przebieg granic.

>>Wszystko wspaniale, tylko powiedz mi Adamie, w  nawiązaniu do par.7  ust.2., jak ma to wyglądać w praktyce....
>>W protokole przyjęcia granic (ust.2 pkt 2) jako dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia granic
>>(bo zauważ, że te granice uparcie pojawiają się wszędzie ) wpisujemy dokumenty, które wymieniłeś,
>>mimo, że nie ma tak żadnej wzmianki o granicach....

Jeżeli nie ma dokumentów opisujących przebieg granic w sposób jednoznaczny -> to przecież nie da się przyjąć granic. Warunkiem przyjęcia granic - jak wynika z cytowanego przez Ciebie par.7 ust.2 pkt 2 - jest istnienie stosownych dokumentów opisujących ten przebieg. Nic na siłę... Skoro nie ma dokumentów opisujących w wymagany sposób przebieg granic, to nie można też też wykonać szkicu albo opisu przebiegu granic...

>>Jak , w takim razie, zakwalifikować operat rozgraniczeniowy, z przykładu podanego przez Nil-a20? jako co?

Nil20 w jednym ze swoich postów przywołał przepis art.153 KC. W zasadzie nie wiem po co to zrobił, skoro przepis ten nie ma nic wspólnego z przyjmowaniem granic lecz dotyczy sądowej procedury rozgraniczeniowej... Nawiasem zauważyć ponadto należy, że "stan prawny" w rozumieniu art.153 KC nie ma nic wspólnego z definicją i rozumieniem "stanu prawnego nieruchomości", o którym mowa w rozporządzeniu ws. podziałów.

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline UlaZ

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2535
Odp: "Stan prawny" i "dokumenty określające stan prawny".
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Grudnia 2012, 17:17 »
Jeżeli nie ma dokumentów opisujących przebieg granic w sposób jednoznaczny -> to przecież nie da się przyjąć granic. Warunkiem przyjęcia granic - jak wynika z cytowanego przez Ciebie par.7 ust.2 pkt 2 - jest istnienie stosownych dokumentów opisujących ten przebieg. Nic na siłę... Skoro nie ma dokumentów opisujących w wymagany sposób przebieg granic, to nie można też też wykonać szkicu albo opisu przebiegu granic.


No i właśnie. Czyli jednak dochodzimy do wniosku, że nie da się przyjąc granic i sporządzić właściwego protokołu ich przyjęcia, tylko i wyłącznie na podstawie dokumentów, które są w/g Ciebie objęte  par.6 ust.1 pkt.1.

Więc GGK-  poszerzając zakres dokumentów-  spróbował nadać temu jakiś sens.

Piszący UoGN jednak chyba uznali, że w dokumentach wymienionych w par.6 ust.1 pkt.1 są informacje dotyczące położenia granic nieruchomości. W przeciwnym razie par. 6 ust. 2 nie mógłby miec takiej treści ... jaką ma obecnie...


Pozdrawiam, Ula
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2012, 17:22 przez UlaZ »
Pozdrawiam, Ula

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
Odp: "Stan prawny" i "dokumenty określające stan prawny".
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Grudnia 2012, 08:27 »
>>Czyli jednak dochodzimy do wniosku, że nie da się przyjąc granic i sporządzić właściwego protokołu ich przyjęcia,
>>tylko i wyłącznie na podstawie dokumentów, które są w/g Ciebie objęte  par.6 ust.1 pkt.1.

Dokładnie tak. Dokumenty okreslające stan prawny przecież nie są dokumentami geodezyjno - kartograficznymi, które opisują przebieg granic...

>>Więc GGK-  poszerzając zakres dokumentów-  spróbował nadać temu jakiś sens.

Więc GGK takim działaniem tylko "zabydlił" całą sprawę... Kilka postów wyżej zostało określone, o co to są dokumenty okreslające stan prawny i wykazano, że nie są to dokumenty geodezyjno - kartograficzne...

>>Piszący UoGN jednak chyba uznali, że w dokumentach wymienionych w par.6 ust.1 pkt.1
>>są informacje dotyczące położenia granic nieruchomości.
>>W przeciwnym razie par. 6 ust. 2 nie mógłby miec takiej treści ... jaką ma obecnie...

I wg mnie dobrze uznali... Informacje jak najbardziej w tych dokumentach są (albo przynajmniej mogą być). Odróżnić bowiem należy same dokumenty określające stan prawny, od inforamcji (danych) w tych dokumentach zawartych, a wskazujących na obowiązujący przebieg granic...

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...