Kontakt

Polskie Towarzystwo Geodezyjne
Prezes Zarządu PTG:
Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK
Adres do korespondencji:
ul. Władysława Łokietka 18
59-220  LEGNICA


Zarząd PTG:
E-mail: zarzad@ptg-org.pl

Komisja Rewizyjna PTG:
E-mail: komisja.rewizyjna@ptg-org.pl

Sąd Koleżeński PTG:
E-mail: sad.kolezenski@ptg-org.pl


NIP: 637-215-37-14
REGON: 121032220
KRS: 0000333653

Numer konta:
mBank
74 1140 2004 0000 310279 379255

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneAutor: Adam Wójcik Wątek: Im dalej w las, tym więcej drzew...  (Przeczytany 3979 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
Im dalej w las, tym więcej drzew...
« dnia: 27 Marca 2011, 09:24 »
Witam.

Żeby jakoś zapoczątkować dyskusję w tym dziale może zaproponuję małe "kompedium" związane z problematyką - nazwijmy ją "leśną"... Odnoszę bowiem wrażenie, że często "mieszane" są różne pojęcia o zupełnie odmiennym znaczeniu, co może gmatwać prostą sprawę... :)

Więc tak:

1. "użytki gruntowe" - opisane w załaczniku nr 6 do Rozporządzenia w sprawie egib. Zgodnie z pkt 2 ppkt 1 Załącznika - do lasów zalicza się grunty określone jako "las" w ustawie z dnia 28 września 1991r. o lasach.

2. "zmiana użytku las -> na użytek rolny" - zgodnie z art. 13 ust.2, 3 ustawy o lasach:
Cytuj
2. Zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów.
3. W sprawach, o których mowa w ust. 2:
1) w stosunku do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa decyzję wydaje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, na wniosek nadleśniczego;
2) w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa decyzję wydaje starosta na wniosek właściciela lasu.

3. "wykorzystywanie nieruchomości na cele rolne i leśne" - zgodnie z art. 92 ust.2 uogn :
Cytuj
2. Za nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne uznaje się nieruchomości wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, a także wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

4. "przeznaczenie gruntów na cele rolne i leśne" - określa w szczególności plan miejscowy.

5. "przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne" - rozumie się przez to ustalenie innego niż rolniczy lub leśny sposobu użytkowania gruntów rolnych oraz innego niż leśny sposobu użytkowania gruntów leśnych (art.4 pkt 6 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych).
Cytuj
Art. 7.
1. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne:
1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha – wymaga uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
2) gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa – wymaga uzyskania zgody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa lub upoważnionej przez niego osoby,
3) (skreślony),
4) (skreślony),
5) pozostałych gruntów leśnych
– wymaga uzyskania zgody marszałka województwa wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej.

3. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5, następuje na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Do wniosku dotyczącego gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa wójt (burmistrz, prezydent miasta) dołącza opinię dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, a w odniesieniu do gruntów parków narodowych - opinię dyrektora parku.

6. "wyłączenie gruntów z produkcji" – rozumie się przez to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów; nie uważa się za wyłączenie z produkcji gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jeżeli przerwa w rolniczym użytkowaniu tych obiektów jest spowodowana zmianą kierunków produkcji rolniczej i trwa nie dłużej niż 5 lat (art.4 pkt 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych).
Cytuj
Art. 11.
1. Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne - może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie.

4. Wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1-2, następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Art. 5.
1. Jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta, a gruntów leśnych – dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, z wyjątkiem obszarów parków narodowych, gdzie właściwym jest dyrektor parku.

6. Nie należy też chyba zapominać o Instrukcji tTechnicznej K-1, w szczególności o symbolach nr 935 (Las iglasty), 936 (Las liściasty) i 937 (Las mieszany)...


Może się to komuś przyda? Mnie na pewno... Bo często się zdarza, że wykazane w egib użytki leśne, a więc wykorzystywane na cele leśne, nie są przeznaczone w mpzp na cele nieleśne, podczas gdy w terenie FAKTYCZNIE wykorzystywane są na cele budowlane, przy czym grunt ten nie został formalnie wyłączony z produkcji, ale gołym okiem widać, że wyłączenie z produkcji leśnej stało się faktem... I często właśnie "w tym jest sęk"...  :)

Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline Jarek Thor

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 2453
Re: Im dalej w las, tym więcej drzew...
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Marca 2011, 12:29 »
Nie pamiętam już gdzie, ale czytałem taką interpretacje, że nas geodetów-wykonawców, w żaden sposób nie dotyczy fakt wyłączania z produkcji rolnej w odniesieniu do określenia aktualnego sposobu użytkowania. Ustawa prawo geodezyjne i idące za nim rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków wg tej interpretacji, nie powinna mieć żadnego związku z wyłączeniami, i ma to mieć zastosowanie nie tylko w odniesieniu do gruntów rolnych ale także leśnych. Krótko mówiąc chodzi o to, że ewidencja i przedstawianie w niej faktycznych stanów nie ma nic wspólnego z oddzielną procedurą jaką są wyłączenia. I moim zdaniem ma to sens. Oczywiście naszym zadaniem (często nie łatwym) jest podjęcie decyzji i właściwa ocena, jak zakwalifikować użytkowanie gruntu w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie ewidencji. Jeśli patrzeć by inaczej, w podobnych sytuacjach jak przytoczył Adam, nie można by w wiarygodny sposób określić właściwego użytku. Bo co ma w sumie wspólnego jedno z drugim? Czy nasza wina, że ktoś nie wyłączył gruntów z produkcji leśnej a budynki nie związane z produkcją leśną są na tym gruncie? Albo jest to wina ewidencji? Nie raz mi się już trafiło, że przy inwentaryzacji budynku w czasie określania terenu zabudowanego, miałem sugestię z ośrodka aby wykazać użytek - B, w taki sposób jak jest wyłączenie z produkcji rolnej. A jeśli teren zabudowany i elementy określające ten teren są na gruncie inne i dają większą powierzchnię niż wyłączona, to wtedy mamy poświadczać nieprawdę? Przecież określanie terenu zabudowanego wynika z prawa i dokładnie jest opisane, w jakich przypadkach, co mamy włączyć w jego zasięg.
To na tyle.
pozdrawiam

Offline Adam Wójcik

 • Członek PTG
 • ***
 • Wiadomości: 2864
Re: Im dalej w las, tym więcej drzew...
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Marca 2011, 14:42 »
Moim zdaniem masz Jarku rację, że z punktu widzenia ewidencji gruntów (wykazywania użytków w tej ewidencji) to "wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (leśnej)" jest zupełnie odrębną i iniezależną sprawą. W ewidencji winien byc rejestrowany stan faktyczny na gruncie, a nie jakiś teoretyczny, w szczególności wynikający z decyzji o wyłączeniu. To nie jest problem geodezyjny - co najwyżej może "dotknąć" właściciela gdyby się okazało, że faktycznie wyłaczony z produkcji jest większy obszar niż zezwalała na to decyzja. Pominę tutaj - bo nie wiem - czy decyzja o wyłączeniu dotyczy jedynie przewidywanej powierzchni, czy też może jeszcze dodatkowo określa konkretny obszar (np. 500 m.kw. od północy działki, a nie od południa).

Ponadto uważam, że geodeta przy określaniu (dokonywaniu zmiany) sposobu zagospodarowania gruntu (określaniu nowego użytku) winien kierować się trzema podstawowymi zasadami:

1. W egib nie wykazuje się użytku "sad" jeżeli jego powierzchnia jest mniejsza niż 0,1000 ha, a także innych użytków, których powierzchnia jest mniejsza od 0,0100 ha (§68 ust.5 rozporządzenia w sprawie egib).

2. Geodeta nie jest uprawniony do "zmiany" użytlu "las" na jakikolwiek inny. Zgodnie z ustawą o lasach zmiana ta następuje wyłacznie w drodze wydania decyzji administracyjnej. Osobiście odradzałbym dokonywanie zmiany i w drugą stronę, tzn. na "las".

3. Geodeta nie jest uprawniony do zmiany klasy gruntu, bo to jest zastrzeżone w innym trybie, określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 9560190097 i http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 9570050021


A reszta to przysłowiowy "Pan Pikuś"... :)Pozdrawiam, Adam Wójcik.
Geodezja, w przeciwieństwie do matematyki, jest jednym wielkim błędem...

Offline elipse

 • Zarząd PTG
 • *****
 • Wiadomości: 1170
 • Nie wystarczy się myć, czasami trzeba zmienić wodę
Re: Im dalej w las, tym więcej drzew...
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Marca 2011, 20:09 »
nadmienie tylko ,że lada dzień a może już wejdzie w życie nowe rozporządzenie o klasyfikacji gruntów....
pozdrawiam