*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneZawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego, informuje, że w dniu 23 sierpnia 2019 r. działając na na podstawie art. 304 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, w wykonaniu uchwały podjętej przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego nr 8/VI/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r., zostało przez nasze Stowarzyszenie złożone zawiadomienie o możliwości popełnieniu przestępstwa, określonego w art. 231 §1 ustawy Kodeks karny, przez osoby będące funkcjonariuszami publicznymi wykonujące w imieniu wojewody zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej - wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

W ocenie Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego osoby wskazane w zawiadomieniu, wykonujące swoje zadania w imieniu wojewody, przekroczyły świadomie swoje ustawowe kompetencje oraz nie dopełniły obowiązków służbowych, w szczególności naruszając konstytucyjną zasadę legalizmu, tym samym doprowadzając do naruszenia zarówno interesu prywatnego osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, jak również interesu publicznego, co wyczerpuje przesłanki do złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art.231 § 1 Kodeksu karnego.

Polskie Towarzystwo Geodezyjne przedmiotowe zawiadomienie oparło na sprawdzonych informacjach, w szczególności zarzucając funkcjonariuszom publicznym:

1. Zarządzenie i przeprowadzenie czynności kontroli wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z pominięciem wymaganej ustawowo procedury kontroli przedsiębiorcy, zwłaszcza bez sporządzenia wymaganego przepisami protokołu kontroli;
2. Dokonanie w/w czynności kontrolnych bez wymaganego upoważnienia, wystawionego przez Wojewodę;
3. Dopuszczenie do grona uczestników czynności kontrolnych starostów (jako organów prowadzących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny) oraz postronnych osób fizycznych (które złożyły do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego pisma zawierające swoje zastrzeżenia do wykonanych prac geodezyjnych), przy jednoczesnym niedopuszczeniu do udziału w w/w czynnościach podmiotów (wykonawców), które sporządziły przedmiotowe prace geodezyjne, i które wywodzą z tego tytułu swoje prawa i obowiązki;
4. Podważenie wiarygodności dokumentów posiadających moc dokumentów urzędowych - materiałów zasobu - w postaci operatów technicznych sporządzonych przez wykonawców prac, uprzednio legalnie włączonych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
5. Podważenie autorytetu i wiarygodności organu prowadzącego postępowanie rozgraniczeniowe oraz organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, czyli przymiotów koniecznych do legalnego funkcjonowania tych organów, poprzez bezprawne dokonanie odrębnych i sprzecznych rozstrzygnięć leżących w zakresie spraw należących do ich wyłącznej kompetencji.

Polskie Towarzystwo Geodezyjne zwraca uwagę na fakt, że zgodnie z art.304 § 1 Kodeksu postępowania karnego, każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

W przedmiotowej sprawie, zdaniem Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego, osoby wskazane we wniosku działając z zamiarem bezpośrednim i w pełni świadome znaczenia swoich działań dopuściły się przekroczenia swoich ustawowych kompetencji w sposób prowadzący do powstania szkody interesu publicznego i prywatnego.

Nasze Stowarzyszenie od dłuższego czasu działa na rzecz poprawy przestrzegania prawa w funkcjonowaniu naszej branży. Zwracaliśmy się z konkretnymi sprawami dotyczącymi działania urzędów wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego do Głównego Geodety Kraju. Wskazywaliśmy na konieczność podjęcia niezbędnych działań nadzorczych, które mogłyby powstrzymać niewłaściwe praktyki realizowane w tym obszarze. Dostrzegamy, że za obecny stan rzeczy odpowiedzialne są nie tylko koncepcja i praktyka funkcjonowania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, ale także konkretne działania osób fizycznych pełniących funkcje urzędnicze. Fakt wadliwie działającego systemu kontrolno-nadzorczego nie może zapewniać im bezkarności przy działaniach jednoznacznie niezgodnych z obowiązującym prawem.

Szczegółowe uzasadnienie oraz opis stanu faktycznego zawarliśmy w przesłanym do prokuratury zawiadomieniu, którego kopię (po zanonimizowaniu danych osobowych) przedstawiamy poniżej.

<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/Zawiadomienie_WINGiK.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/Zawiadomienie_WINGiK.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *