*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneWystąpienie PTG do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego ws. dokumentacji dla potrzeb budownictwa

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego w dniu 8 lipca 2015r. wystąpił do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Pana Roberta DZIWIŃSKIEGO z wnioskiem o zajęcie oficjalnego stanowiska w przedmiocie wymagań organów administracji architektoniczno - budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego dotyczących dokumentacji geodezyjnej sporządzanej dla potrzeb budownictwa.

W piśmie wskazujemy, że z dniem 1 lipca 2015r., za sprawą ostatniej nowelizacji art.12b ust.5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustał formalny wymóg, aby sporządzona przez wykonawców prac dokumentacja geodezyjna na potrzeby budownictwa, jak np. mapy do celów projektowych i inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych, była opatrywana stosownymi klauzulami urzędowymi, jak miało to miejsce uprzednio. Do wniosku załączyliśmy opinię prawną, sporządzoną na nasze zlecenie przez Kancelarię Prawną prof. Marka CHMAJA, w pełni potwierdzającej naszą diagnozę.

Liczymy, że Pan Inspektor także podzieli nasze stanowisko i w konsekwencji spowoduje odpowiednie stosowanie aktualnie obowiązujących przepisów prawa przez podległe mu organy nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno - budowlanej w całym kraju.

Poniżej przedstawiamy tekst naszego wniosku:

<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/2015-07-08_Wniosek_do_GINB_ws._dokumentow_dla_potrzeb_budownictwa.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/2015-07-08_Wniosek_do_GINB_ws._dokumentow_dla_potrzeb_budownictwa.pdf</a>


Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *