*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneWspólne wystąpienie organizacji geodezyjnych do GGK ws. powołania zespołu roboczego ds. samorządu zawodowego

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego podjął prace nad realizacją opracowania koncepcji budowania i działania samorządu zawodowego geodetów, w trybie uzgodnionym z Głównym Geodetą Kraju podczas spotkania w dniu 22 sierpnia bieżącego roku. Tryb ten przewiduje powstanie zespołu roboczego działającego pod patronatem i z pomocą Głównego Geodety Kraju, złożonego z przedstawicieli zainteresowanych organizacji pozarządowych, administracji i innych jednostek organizacyjnych działających w sferze geodezji i kartografii. Formuła ta daje równe prawa wszystkim uczestnikom dialogu a przez wspólne działanie już na etapie wstępnych założeń, pozwala uniknąć niepotrzebnych konfrontacji opracowanych, nierzadko dużym wysiłkiem organizacyjnym i finansowym, projektów tworzonych w ramach różnych podmiotów. Dla podkreślenia znaczenia wzajemnego szacunku i zaufania do partnerów takiego dialogu, zwróciliśmy się do innych organizacji pozarządowych, działających w naszej branży, o wspólne wystąpienie do Głównego Geodety Kraju, z prośbą o objęcie patronatu i organizację całego przedsięwzięcia. Za podstawę dialogu uznaliśmy nie stawianie sobie wstępnych warunków podjęcia prac, wychodząc z założenia, że miejscem dyskusji będzie sam zespół, natomiast obecnie istotne jest przede wszystkim zintegrowanie środowiska wobec tak ważnego zagadnienia jakim jest ratowanie i budowanie rangi zawodu. A niewątpliwie samorząd zawodowy zawodu zaufania publicznego jest, zgodnie z treścią i wykładnią art. 17 ust. 1 Konstytucji, najwyższą formą uznania społecznej roli zawodu, w systemie prawnym  Rzeczypospolitej.

Z ogromnym zadowoleniem przyjęliśmy fakt poparcia i następnie aktywnego włączenia się w przygotowanie pisma do Głównego Geodety Kraju praktycznie przez prawie wszystkie, mające za obszar działania teren całego kraju, organizacje geodezyjne. Tekst uzgodnionego i przesłanego na ręce Głównego Geodety Kraju pisma załączamy poniżej. Wyjątkiem wśród organizacji jest jedynie Stowarzyszenie Geodetów Polskich, które odmówiło przyłączenia się do naszej inicjatywy. Z pisma Prezesa SGP wynika, że władze tego Stowarzyszenia, przez dążenia do stworzenia samorządu zawodowego w formule innej niż przewidziana przez art.17 ust.1 Konstytucji, w swojej istocie nie przyczyniają się do uznania naszego zawodu za równego rangą takim zawodom jak adwokaci, inżynierowie budownictwa, architekci czy inne, posiadające samorządy w oparciu o powołany przepis. Nie wiemy, czy stanowisko to jest do końca świadome, czy wynika jedynie z niezrozumienia obecnego stanu prawnego w tym zakresie. W związku z tym apelujemy do członków SGP o wewnętrzną dyskusję w tym zakresie i określenie się co do istoty pojmowania naszego zawodu, a tym samym decyzję co do miejsca SGP w naszej branży. Zapraszamy do rozmowy bez warunków wstępnych, na równych prawach i we wspólnym interesie. Niezależnie od wypracowanego stanowiska macie nasz szacunek i życzliwość, jako członkowie tej samej społeczności zawodowej, której losy i pomyślność leżą nam wszystkim na sercu.


<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/2013-09-11_Pismo_do_GGK.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/2013-09-11_Pismo_do_GGK.pdf</a>


Tekst odpowiedzi Prezesa SGP.

<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/2013-09-11_SGP.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/2013-09-11_SGP.pdf</a>Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *