*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneWojewoda Małopolski prawie udzielił odpowiedzi na skargę PTG

Zarząd  Polskiego  Towarzystwa  Geodezyjnego  informuje, że  w  dniu  7  sierpnia  2019 r.  wpłynęła  informacja  od  Wojewody  Małopolskiego  o  przekazaniu   skargi  Polskiego  Towarzystwa  Geodezyjnego do   Głównego  Geodety  Kraju.

Jednocześnie  Wojewoda  Małopolski  częściowo  ustosunkował  się  do  stawianych  w  skardze  zarzutów, twierdząc, że  Małopolski  WINGiK  działał  zgodnie  z  wytycznymi  Głównego  Geodety  Kraju  z  dnia  6  lipca  2019 r. Z treści  dalej  wynika, że  czynności  MWINGiK  nie  miały  charakteru  kontroli, a  były  jedynie  czynnościami  wyjaśniającymi  poprzedzającymi  skierowanie  sprawy  do  Rzecznika  Dyscyplinarnego.  Należy  rozumieć, że  pomimo, że  Wojewoda  Małopolski  nie  uznał  się  za  organ  kompetentny  do  rozpatrzenia  skargi, to  jednak  częściowo  skargę  tę  rozpatrzył  nie  dopatrując  się  nieprawidłowości  w  postępowaniu  MWINGiK, w  szczególności  w  zakresie  przeprowadzonej  przez  ten  organ  nieformalnej  kontroli, kwalifikując  ją  jako  bliżej  niesprecyzowane  czynności  wyjaśniające  w  reakcji  na   zarzuty  obywatela.

Nie  budzi  wątpliwości  fakt, że  w  demokratycznym  i  praworządnym  państwie , każdy  obywatel  ma  prawo  składać  wnioski, skargi  czy  też  inne  tzw. sygnały  obywatelskie  do  organów  administracji  rządowej  i  samorządowej, a  te  z  kolei  mają  obowiązek  udzielić  obywatelowi  wyczerpującej  i  rzetelnej  odpowiedzi. Fakt  ten  nie  może  jednak  być  usprawiedliwieniem  dla  pomijania  ustawowych  procedur  i  przekraczania  kompetencji  organów  do  których  sygnały  te  zostały  skierowane.  Nie  może  być  usprawiedliwieniem  dla  lekceważenia  praw  innej  grupy  obywateli – wykonawców  prac  geodezyjnych, czy  też  osób  posiadających  uprawnienia  zawodowe  w  dziedzinie  geodezji  i  kartografii. Nie  może  być  usprawiedliwieniem  dla  wydawania  subiektywnych  rozstrzygnięć, jeszcze  przed  rozpatrzeniem  sprawy  przez  organy  do  tego  ustawowo  powołane, czyli  Komisje  Dyscyplinarne. Nie  może  być  również  usprawiedliwieniem  dla  przeprowadzenia  czynności  wyjaśniających  w  zakresie  przestrzegania  prawa  i  zbieraniem  materiału  dowodowego   przez  wojewódzkiego  inspektora  nadzoru  geodezyjnego  i  kartograficznego  z  racji  takiej, że  czynności  ta  są  zastrzeżone  dla  Rzecznika  Dyscyplinarnego.
Tym  bardziej, że  de  facto, rozstrzygnięcie  MWINGiK  okazało  się  błędne  i  sprzeczne  z  rozstrzygnięciem  Rzecznika  Dyscyplinarnego, który  nie  dopatrzył  się  w  wykonywaniu  pracy  geodezyjnej  nieprawidłowości.  Uzasadnione  zatem  jest  stwierdzenie, że  MWINGiK  udzielił  obywatelowi, który  zgłosił  swoje  niezadowolenie  z  wyników  pracy  geodezyjnej, odpowiedzi  nieprawdziwej  i  niezgodnej  ze  stanem  faktycznym  sprawy.

I  te  wszystkie  działania  MWINGiK , zgodnie  z  odpowiedzią  Wojewody  Małopolskiego, miałyby  być  prawidłowe , bo  poparte  nie  przepisami  prawa  powszechnie  obowiązującego, a  wytycznymi  Głównego  Geodety  Kraju?

W  tym  miejscu  można  tylko  wyrazić  zdziwienie  dla  wybiórczego  stosowania  różnego  rodzaju  zaleceń  i  wytycznych  Głównego  Geodety  Kraju  przez  wojewódzkich  inspektorów  nadzoru  geodezyjnego  i  kartograficznego…  Szkoda, że  tak  skwapliwie  nie  zostało  zastosowane  Stanowisko  Głównego  Geodety  Kraju w  sprawie  podziałów  nieruchomości  przez  tzw. „potrącenie”  i  sprawa  ta  musiała  znaleźć  swój  finał  w  sądzie  administracyjnym (czekamy  na  rozstrzygnięcie  NSA)….

Teraz  z  kolei  czekamy  na  rozpatrzenie  naszej  skargi  przez  Głównego  Geodetę  Kraju…


Odpowiedź Wojewody Małopolskiego <a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/odpowiedz_Wojewody_Malopolskiego.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/odpowiedz_Wojewody_Malopolskiego.pdf</a>[/center

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *