*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneWALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTG - 11.11.2017

 
   

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTG - 11.11.2017

Komunikat końcowy.   W dniu 11 listopada 2017 roku, w Piotrkowie Trybunalskim, w hotelu „Agat” obyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego. Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy i było poświęcone zakończeniu dotychczasowej kadencji władz statutowych, wyborze członków władz na nową kadencję oraz dyskusji nad funkcjonowaniem stowarzyszenia. Charakter zebrania spowodował że, obrady podporządkowane były względom formalnym, czyli sprawozdaniom ustępujących władz i przeprowadzeniu wyboru nowych przedstawicieli w organach statutowych. Nie przeszkodziło to jednak szerokiej dyskusji na tematy merytoryczne, związane z aktywnością PTG i jej członków zarówno w ramach działalności statutowej, jak i w innych formach, wykraczających poza formalne struktury organizacyjne stowarzyszenia.

    W skład nowych władz stowarzyszenia wchodzą osoby które dotychczas nie były członkami władz PTG, jak również te, które pełniły już takie funkcje w poprzednich kadencjach. Zachowana została więc ciągłość tradycji reprezentowanej przez organizację, przy jednoczesnym zaangażowaniu w jej funkcjonowanie osób które dały się poznać jako współtwórcy nowych form integracji środowiska geodezyjnego. W kontekście działań które podjęły władze państwowe w kierunku przeprowadzenia zmian systemowych w geodezji, taka filozofia funkcjonowania PTG rodzi nadzieję na zbudowanie realnej alternatywy dla dominującego wpływu administracji geodezyjnej, będącej przeciwnikiem jakichkolwiek zmian. Oczywiście wspólnie z innymi organizacjami i podmiotami podzielającymi taką potrzebę ponieważ budowanie i funkcjonowanie inicjatyw opartych na współdziałaniu stowarzyszeń geodezyjnych było i będzie jedynym z priorytetów PTG.

    Skład władz statutowych Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego, wybrany przez Walne Zebranie Członków w dniu 11.11.2017, przedstawia się następująco:

              Zarząd PTG:
 
              1) Krzysztof Szczepanik – Prezes Zarządu
              2) Agnieszka Zabłocka Gasek – Sekretarz
              3) Rafał Szulejko – Skarbnik
              4) Dorota Pawłowska – Baszak – Członek Zarządu
              5) Radosław Smyk – Członek Zarządu

               Komisja Rewizyjna PTG:
 
              1) Arkadiusz Koza – Przewodniczący Komisji
              2) Jacek Panchyrz – Wiceprzewodniczący Komisji
              3) Leszek Piszczek – Członek Komisji
 
               Sąd Koleżeński:
 
              1) Szymon Żuk – Przewodniczący Sądu
              2) Barbara Twardowska - Wiceprzewodnicząca Sądu
              3) Renata Panchyrz - Członek Sądu

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *