*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneUzasadnienie wyroku WSA w Lublinie ws. klauzulowania dokumentów geodezyjnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny doręczył Polskiemu Towarzystwu Geodezyjnemu, jako uczestnikowi postępowania, pisemne uzasadnienie wyroku z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie sygn. III SAB/Lu 74/14 dotyczącej opatrywania klauzulami urzędowymi dokumentów geodezyjnych wykonywanych na rzecz podmiotów zlecających te prace.

Z uzasadnienia jednoznacznie wynika, że:

"(…) Starosta (…) pozostawał i nadal pozostaje w bezczynności, bowiem do tej pory nie wywiązał się z obowiązku opatrzenia - z urzędu - dokumentacji przeznaczonej dla podmiotu, na rzecz którego  skarżący jako wykonawca prac geodezyjnych zrealizował prace geodezyjne, odpowiednimi klauzulami urzędowymi. Okoliczność, że Starosta (…) nadał odpowiednie klauzule urzędowe na wniosek skarżącego z dnia 6 września 2014 r., nie ma wpływu na ustalenie, że organ pozostaje w bezczynności. Klauzule te zostały bowiem nadane w trybie przepisów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych, które nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie. Do niekwestionowanego przez strony stanu faktycznego, wynikającego z akt sprawy administracyjnej, ma bowiem zastosowanie przepis art. 12b ust. 5 p.g. I k. w sposób wyraźny regulujący obowiązki organu administracji publicznej wynikające z przyjęcia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego.

Opatrzenie dokumentów przeznaczonych dla podmiotu na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych realizuje prace geodezyjne odpowiednimi klauzulami urzędowymi, o których mowa w art. 40 ust. 8 p.g. i k. jest oczywistą konsekwencją pozytywnego wyniku weryfikacji I przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego. Ustawodawca nie uzależnił dokonania takiej czynności od uiszczenia jakichkolwiek opłat. Co do zasady korzystanie z materiałów zasobu jest odpłatne, to nie dotyczy to sytuacji, o której mowa w art. 12b ust. 5 p.g. i k., która wiąże się z przyjęciem dokumentów do zasobu, a nie z ich udostępnianiem, czy uwierzytelnianiem."


<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/2015-01-12_Odpis_wyroku_WSA_w_Lublinie_ws_klauzulowania_dokumentow_z_urzedu.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/2015-01-12_Odpis_wyroku_WSA_w_Lublinie_ws_klauzulowania_dokumentow_z_urzedu.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *