*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneUwierzytelnienia w Starostwie Olkuskim


W powiecie olkuskim woj. małopolskie gdzie w imieniu Starosty Pawła Piasnego sprawami geodezji i kartografii oraz katastru zarządza dyr. wydziału mgr inż. Maria Madej wprowadzono zmiany dotyczące uwierzytelniania  dokumentów przeznaczonych dla podmiotów, na rzecz których wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych realizowali zgłoszone prace.

Zmiany te, wynikają z obowiązującego od 1 lipca br. brzmienia przepisu art. 12b ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, gdzie starosta, któremu przekazano zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych, potwierdza ich przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, a także uwierzytelnia dokumenty opracowane na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, jeżeli w sprawie tego uwierzytelnienia złożony został wniosek.

Z tych też przyczyn dokumentacje sporządzane na cele budowlane, np. mapy do celów projektowych, inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych ponieważ nie powstały na potrzeby jakichkolwiek postępowań administracyjnych, sądowych albo czynności cywilnoprawnych, w ogóle nie mogą być przedmiotem uwierzytelniania.
Ponadto, za taką interpretacją przemawia również fakt, że np. mapa do celów projektowych może ulegać modyfikacjom w trakcie procesu projektowania, a dokument opatrzony klauzulą potwierdzającą zgodność treści tego dokumentu z odpowiednimi bazami danych lub dokumentacją przekazaną przez wykonawcę do zasobu nie może ulegać jakiejkolwiek modyfikacji gdyż wszelkie zmiany zaprzeczałyby istocie uwierzytelniania.

Równocześnie uznano, że przy zaistnieniu przesłanek niezbędnych do zastosowania wzoru określonego w ust. 16 załącznika do ustawy Prawo geodezyjne kartograficzne, gdy jednocześnie wnioskodawcą o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac, na potrzeby postępowań sądowych, postępowań administracyjnych czy czynności cywilnoprawnych jest wykonawca pracy geodezyjnej, ze względu na podmiot składający wniosek, do obliczenia opłaty wg w/w wzoru stosuje się współczynnik korygujący K w wysokości 0,5.

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *