*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneStowarzyszenie Geodetów Ziemi Wodzisławskiej powołane

Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Wodzisławskiej powstało niedawno, bo 30 maja 2016r.  Siedzibą Stowarzyszenia jest m. Olza, ul. Kościelna 2.  Liczba członków-założycieli: 19, z 13 firm powiatu wodzisławskiego (woj. śląskie).

Głównymi celami działania Wodzisławskiego Stowarzyszenia są w szczególności:
1) reprezentacja i ochrona interesów jego członków wobec organów państwowych, samorządowych, a także wobec innych organizacji publicznych;
2) wspieranie organizacyjne i rzeczowe członków, którzy podejmują działania w obronie swoich interesów zawodowych;
3) wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i organizacji, które podejmują działania zbieżne z celami Stowarzyszenia;
4) podejmowanie, rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwijaniu zawodu geodety;
5) działanie na rzecz środowiska geodetów ziemi wodzisławskiej;
6) popularyzowanie wiedzy z dziedziny geodezji wśród społeczeństwa;
7) kształtowanie zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji w działalności gospodarczej;
8 ) monitorowanie na bieżąco zmian w przepisach i ustawodawstwie;
9) współpraca z innymi stowarzyszeniami geodetów;
10) szerzenie postaw moralnych w środowisku geodezyjnym.

Władze Stowarzyszenia:
Prezes Zarządu – Mateusz RADZIWOŁEK
Wiceprezes Zarządu - Tomasz SZULC
Sekretarz Zarządu – Agnieszka TKOCZ
Skarbnik - Roland BALCAR.

Adres do korespondencji: 44-453 OLZA, ul. Kościelna 2
Adres e-mail: zarzad.sgzw@gmail.com


Genezę powstania Stowarzyszenia tak opisuje kol. Agnieszka TKOCZ - Sekretarz Zarządu SGZW:

Cytuj
Lata 80-te ubiegłego wieku…

Rzeczywistość geodezyjna w tamtych latach przedstawiała się dość dobrze. Zarobki godziwe, przepisy jasne, zero niepotrzebnej biurokracji. Do tego wykonywanie zawodu geodety spotykało się z szacunkiem, a coroczne hucznie obchodzone Dni Geodety dodatkowo scalały całe środowisko. W takich okolicznościach przyrody pracowali z sobą geodeci Józek oraz Rajmund, zadowoleni z życia i z wykonywanej profesji....
Ponad 30 lat później… Rok 2016, czas po nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne…

Wnuk Józka oraz córka Rajmunda, spotykają się po raz setny w tutejszym ośrodku, który po 12 lipca 2014 r. zasłynął z tego, że na obsługę trzeba było stać w kolejce, która czasami przez 50 minut nie drgnęła na milimetr … Nastroje w środowisku geodezyjnym minorowe, wszyscy w kolejce milczą, do tego dochodzą niejasne przepisy, wielorakie interpretacje paragrafów, pierwsze na szeroką skalę rozprawy sądowe z inicjatywy geodetów, długie terminy weryfikacji operatów, pierwszy w historii protest geodetów pod Sejmem...
Obserwując już kolejny miesiąc rozproszone środowisko geodezyjne, zmęczone losem, jaki zgotował mu ustawodawca, a które nie było w stanie stawić czoła niektórym sytuacjom z jakimi spotykało się w urzędach, wnuk Józka oraz córka Rajmunda, oboje znający  z opowieści stare dobre geodezyjne czasy, postanowili zacząć współpracować. Najpierw zdecydowali poznać opinię każdego geodety na temat panującej sytuacji, a następnie zjednoczyć brać geodezyjną i jakoś wspólnie zacząć rozwiązywać lokalne problemy, jakie wytworzyła nowelizacja przepisów, a które jak się okazało są wspólne i u każdego te same. Już na pierwszym spotkaniu okazało się, że jednak solidarność w środowisku jest i na propozycję utworzenia stowarzyszenia pojawił się las rąk i okrzyki – jestem za!…

Przykłady istniejących już lokalnych Stowarzyszeń Geodetów dodatkowo podsycały ogień jaki rozpalił się w Wodzisławskiej braci geodezyjnej i dawały nadzieję na pozytywne opanowanie smutnej rzeczywistości.

Miesiąc później od spotkania Przedstawiciel Stowarzyszenia złożył podpisany przez 19 geodetów komplet dokumentów do Starosty Wodzisławskiego celem zarejestrowania Stowarzyszenia Geodetów Ziemi Wodzisławskiej  :)  

Polskie Towarzystwo Geodezyjne z całego serca życzy powodzenia tej kolejnej oddolnej inicjatywie. W naszym przekonaniu zawiązywanie tego rodzaju stowarzyszeń lokalnych w znaczący bowiem sposób wpływa na poprawę istniejących, często nie najlepszych, stosunków pomiędzy geodetami – wykonawcami prac geodezyjnych, a powiatowymi organami administracji geodezyjnej i kartograficznej. Ze swojej strony zapraszamy nowopowstałe Stowarzyszenie do rychłego nawiązania formalnej współpracy z PTG. Nasza siła – i skuteczność - zależy bowiem zarówno od wspólnych działań podejmowanych na szczeblu krajowym, jak i działań realizowanych na poziomie poszczególnych powiatów w całym kraju.

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *