*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneSkarga do Wojewody Małopolskiego na inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

Zarząd  Polskiego  Towarzystwa  Geodezyjnego  informuje, że  w  dniu  31  lipca  2019 r. została  wysłana  skarga  do  Wojewody  Małopolskiego  na  panią  Danutę  Paluch  pełniącą  funkcję  Małopolskiego  Wojewódzkiego  Inspektora  Nadzoru  Geodezyjnego  i  Kartograficznego.
Pani  Danuta  Paluch, która  wykonuje  swoje  zadania  w  imieniu  wojewody, w  ocenie  Polskiego  Towarzystwa  Geodezyjnego, przekroczyła  swoje  ustawowe  kompetencje  oraz  podjęła  działania  w  stosunku  do  starosty  nie  mając  ku  temu  legalnej  podstawy  prawnej.

Pani  inspektor  nadzoru  geodezyjnego, w  reakcji  na  „skargę”  osoby  niezadowolonej  z  wyników  ustalenia  przebiegu  granic  działki  ewidencyjnej, przeprowadziła   procedurę  kontroli  przyjętego  do  państwowego  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego  operatu  technicznego  z  pominięciem  wymaganej  przepisami  prawa  trybu  kontroli  przedsiębiorcy  lub  starosty.

W  wyniku  przeprowadzonej  kontroli  dokonała  ustaleń  i  rozstrzygnięć  co  do  prawidłowości  wykonanej  pracy  geodezyjnej, o  czym  bardzo  szczegółowo  poinformowała  osobę, która  złożyła  „skargę”. Dodatkowo  wydała  pisemne  polecenie  staroście, aby  do  rzekomo  wadliwego  operatu  technicznego  jako  „dowód  w  sprawie”  dołączyć  sporządzone  przez  siebie  pismo  będące  odpowiedzią  na  „skargę”  oraz  umieścić  w  tym  operacie  „stosownej  informacji  dotyczącej  nieprawidłowości  przedstawionych  w  ww. piśmie, aby  w  przypadku  udostępniania  dokumentacji  z  tego  operatu  technicznego dane  w  nim  zawarte  były  prawidłowo  wykorzystane”.

Z  pisma, które  pani  inspektor  skierowała  do  starosty, wynika  również, że  starosta  ma   zweryfikować  swoją  czynność  aktualizacji  danych  ewidencyjnych, przesyłając  jako  dowód  „skargę”, pisząc, że  „mając  na  uwadze  sformalizowany  charakter  procedury  aktualizacji  danych  ewidencyjnych, do  której  został  przygotowany  operat  techniczny  (…)  przekazuję  do  rozpatrzenia  pismo  (…)  w  zakresie  dotyczącym  zastrzeżeń  do  danych  zawartych  w  ewidencji  gruntów  i  budynków  w  przypadku, gdy  dane  z  ustalenia  przebiegu  granicy  zostały  ujawnione  w  ewidencji”.

Finał  całej  sprawy  miał  miejsce  w  dniu  12  lipca  2019 roku, kiedy  to  Rzecznik  Dyscyplinarny  w  sprawie  prowadzonej  na  wniosek  Małopolskiego  Inspektora  Nadzoru  Geodezyjnego  i  Kartograficznego, umorzył  postępowanie  wyjaśniające  uznając, że  zgromadzony  materiał  dowodowy  nie  daje  podstaw  do  sporządzenia  wniosku  o  ukaranie, tym  samym  potwierdzając  prawidłowość  wykonanej  pracy  geodezyjnej.

Pismo  pani  inspektor  nadzoru  i  „odpowiednia  informacja  o  stwierdzonych  nieprawidłowościach”  dalej  i  wciąż  znajduje  się  w  przedmiotowym  operacie  technicznym, a  osoba, która  złożyła  „skargę”  jest  w  posiadaniu  oficjalnego  dokumentu  urzędowego  w  którym to  w  sposób  jednoznaczny  stwierdza  się  błędy  dyskwalifikujące  wykonaną  pracę  geodezyjną…


SKARGA <a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/Skarga_PTG_Wojewoda_Malopolski.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/Skarga_PTG_Wojewoda_Malopolski.pdf</a>[/center

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *