*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneSkandaliczne zarządzanie w Miejskim Ośrodku Dokumentacji GiK w Rybniku

W związku z dużym niezadowoleniem geodetów pracujących na terenie Miasta Rybnika, dotyczącym działań i obsługi ośrodka dokumentacji, Prezes Zarządu PTG, jako osoba bezpośrednio związana z pracą na tym terenie, zwrócił się z wnioskiem do Śląskiego WINGiK-a o kontrolę działania Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Urzędzie Miasta Rybnik.

Kontrola dotyczyła „realizacji obowiązków wynikających z art. 12b ust. 1 -3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ze szczególnym uwzględnieniem równego traktowania przedsiębiorców w trakcie dokonywanej weryfikacji dokumentacji geodezyjnej, przekazywanej do PZGiK, zawierającej rezultaty pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyników tych pomiarów". Okres objęty kontrolą: 12 lipiec 2014r. do 8 czerwiec 2015r.

Z zadowoleniem odnotowujemy wyjaśnienie przez Śląskiego WINGiK-a pojęcia "niezwłoczności" dokonywania weryfikacji operatów technicznych przekazywanych do zasobu. „Zgodnie ze stanowiskiem tut. organu weryfikację przekazanych zbiorów danych dokonywanych w terminie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, należy uznać za niezgodną z ww. przepisem prawa. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego „niezwłoczny" oznacza „taki, który powinien nastąpić w jak najkrótszym czasie" lub „taki, którego nie można odłożyć na później", tzn. natychmiastowo, bezzwłocznie, ekspresowo, szybko. Przekroczenie terminu 14 dni kalendarzowych wskazuje, że organ dokonuje weryfikacji przekazanych materiałów w terminie dłuższym i nie stosuje się do zapisu niezwłocznej weryfikacji, czym narusza przepis art. 12b ust.1 ww. ustawy. W pojedynczych przypadkach przekazywania przez wykonawców obszernych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych, weryfikacja może następować w terminie dłuższym, lecz nie powinna w ocenie organu kontrolującego przekroczyć 30 dni kalendarzowych.”

Jednakże w tym kontekście, ustalenia dokonanej kontroli, która wykazała że w rybnickim ODGiK średni czas dokonywania weryfikacji wynosił 29 dni dowodzi, że organ ten nie realizował swoich obowiązków w sposób należyty. Możemy wręcz twierdzić, skoro jedynie 11% dokonanych weryfikacji odbyło się w terminie dwutygodniowym, co przecież powinno być normą, a aż 89 % w terminach - często rażąco - przekraczających 14 dni, że sposób wykonywania zadań był wręcz skandaliczny. Oczywiście kontrolą została objęta jedynie część operatów. A znane nam są przypadki, że przyjęcie operatu trwa ponad 200 dni.  

Wręcz z zaszokowaniem i niedowierzaniem przyjmujemy także inne ustalenia kontroli, mianowicie że: „Badając poprawność sporządzenia protokołów weryfikacji kontrolerzy zwrócili uwagę, iż podczas pierwszej weryfikacji w sposób prawidłowy sporządzonych zostało zaledwie 23% protokołów…”. Czyli, że 77% protokołów sporządzono wadliwie z naruszeniem obowiązującego prawa !!! To jest wręcz patologia.

A teraz trochę o „jakości” merytorycznej dokonywanych weryfikacji. Z protokołu kontroli dowiadujemy się, że na 130 zbadanych uwag prawie 1/3 z nich (41) była uwagami… niezasadnymi. Jedna trzecia !!!
Ponadto czytamy, że „Przedmiotowa kontrola wykazała, że 23 protokoły w ocenie kontrolujących zostały sporządzone w sposób nieprawidłowy, co stanowi 43% badanych protokołów”.

Co to znaczy?
Znaczy to między innymi tyle, że prawie w połowie przypadków organ działa z naruszeniem prawa w szczególności zupełnie ignorując zapisy art.6, art.7, art.8 i art.9 KPA.

Czy osoba zarządzająca pracą Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rybniku, to właściwa osoba na właściwym miejscu?  Czy posiada odpowiednie kompetencje i kwalifikacje?

W związku z porażającymi wynikami przeprowadzonej kontroli, Polskie Towarzystwo Geodezyjne realizując swoje statutowe cele złoży formalną skargę do Prezydenta Miasta Rybnika na działania Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Za jakiś czas zapewne dowiemy się, jak długo będą jeszcze tolerowane takie działania państwowych urzędników. Z napływających sygnałów wiemy, że po tej kontroli praktycznie nic się nie zmieniło. Liczymy, jednakże, że Pan Prezydent Miasta Rybnika wyciągnie odpowiednie wnioski i we właściwy sposób rozwiąże opisywany problem. W interesie zarówno geodetów, którzy nie mogą zrealizować zakładanych terminów wykonywanych prac, jak i w celu zapobieżenia opóźnieniom w realizacji wielu inwestycji publicznych, czy też narażeniu na poniesienie szkód przez właścicieli gruntów Miasta Rybnika.  

Poniżej przedstawiamy wyniki przeprowadzonej kontroli.


<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/2015-08-25_Wyniki_kontroli_SWINGiK_w_ODGiK_Miasta_Rybnik.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/2015-08-25_Wyniki_kontroli_SWINGiK_w_ODGiK_Miasta_Rybnik.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *

1) Re: Skandaliczne zarządzanie w Miejskim Ośrodku Dokumentacji GiK w Rybniku
przez stardust dnia 3 Październik 2015, 10:11
Ale za to ODGIK w Rybniku szczyci się posiadaniem Geoinfo ver.7 i nie najlepiej działającym systemem i-kerg.