*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneSamorzad zawodowy - jest wreszcie szansa na konkrety

W dniu 21 stycznia, w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, odbyło się, przy udziale Głównego Geodety Kraju Pana Prezesa Kazimierza Bujakowskiego, spotkanie przedstawicieli pięciu stowarzyszeń działających w sferze geodezji i kartografii. Spotkanie dotyczyło jednego tematu jakim jest idea opracowania koncepcji powołania i funkcjonowania samorządu zawodowego geodetów i kartografów. Temat ten funkcjonuje w środowisku geodezyjno-kartograficznym od wielu lat, były już nawet próby opracowania konkretnych propozycji zrealizowania tej idei, jednak dotychczasowe działania i ich efekty nie wyszły swym zasięgiem poza ograniczony krąg osób, zajmujących się w danym momencie tym zagadnieniem.

Mając świadomość, że tylko wspólne i zgodne działanie większości środowiska zawodowego geodetów i kartografów, daje szansę na stworzenie samorządu, cztery organizacje społeczne porozumiały się i wystąpiły do Głównego Geodety Kraju z prośbą o stworzenie warunków i pomoc w organizacji działań w tym kierunku. Główny Geodeta Kraju, w oparciu o stanowisko Ministra Administracji i Cyfryzacji, przychylnie odniósł się do tej prośby i zorganizował spotkanie, udzielając przy tym pomocy merytorycznej i logistycznej.

Trzeba tu dodać, że w tym momencie powodzenie samej inicjatywy było wielką niewiadomą już nawet tylko w kontekście poparcia środowiska zawodowego. Dotychczasowe deklaracje w tym względzie, nawet jeśli były, nie pozwalały na ocenę możliwości osiągnięcia kompromisu i podjęcia zgodnego działania. Jednak sam przebieg spotkani i osiągnięte w jego wyniku rezultaty każą optymistycznie patrzeć w przyszłość.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Geodezyjnej Izby Gospodarczej, Polskiej Geodezji Komercyjnej, Stowarzyszenia Kartografów Polskich i Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego zgodnie opowiedzieli się za potrzebą powołania samorządu zawodowego geodetów i kartografów. Zgodziliśmy się też, że powinien on przyjąć formę wynikającą z art. 17 ust. 1  Konstytucji, czyli aby był to samorząd zawodowy dla zawodu zaufania publicznego. Ta deklaracja oznacza, że zgadzamy się i chcemy, aby funkcjonowanie naszego zawodu było krytycznie weryfikowane z punktu widzenia interesu publicznego, i że nie jest naszym celem roszczeniowy stosunek do państwa, przejawiający się jedynie w forsowaniu partykularnych interesów. Nie jest to jednak zgoda na dowolne traktowanie naszej branży przez władze państwowe. Wręcz przeciwnie, uważamy, że obecnie, właśnie interes społeczny, wymaga szybkiego i skutecznego działania w kierunku przywrócenia naszym zawodom należnej im społecznie rangi. Zawodom będącym strażnikiem praw własności w zakresie nieruchomości, wiarygodnym źródłem informacji o terenie dla celów urbanistycznych, inwestycyjnych, planistycznych i innych stanowiących o racjonalnym wykorzystaniu najbardziej strategicznego dobra jakim jest ograniczona, ze swej natury, powierzchnia ziemi. I w końcu, będącymi ostatecznym kontrolerem poprawności realizacji zamierzeń na tym obszarze. Działania w tej sferze powinny być przedmiotem szczególnej troski państwa a co za tym idzie wymagają specjalnego nadzoru nad funkcjonowaniem branży która się tym zajmuje. Zgodnie z treścią i duchem Konstytucji, jednym z działań w tym kierunku powinno być przekazanie samorządowi zawodowemu nadzoru nad rzetelnym wykonywaniem zawodu. A naszym zdaniem to co najbardziej będzie służyło geodetom i kartografom, to sytuacja w której będą mogli w sposób rzetelny, zgodny z zasadami sztuki zawodowej, wykonywać swoje profesje. I właśnie samorząd zawodowy, ma zgodnie z konstytucją, prawo i obowiązek prowadzenia działań w tym kierunku.

Główny Geodeta Kraju z zadowoleniem przyjął uzgodnioną przez stowarzyszenia deklarację działań w kierunku opracowania koncepcji samorządu zawodowego.

W trakcie spotkania przedstawiciel GUGiK, pan Adolf Jankowski, przedstawił teoretyczne podstawy zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu zawodowego i wskazał na faktyczne uwarunkowania które należy wziąć pod uwagę przy pracach koncepcyjnych. Dyskusja która się następnie odbyła uświadomiła, że opracowanie koncepcji funkcjonowania samorządu, takiej która może stworzyć realne szanse na jej realizację, będzie zadaniem skomplikowanym i pracochłonnym. Zmieniające się ciągle realia polityczne i legislacyjne wymagają nowatorskiego podejścia do podstawowych zagadnień, i nie pozwalają na proste wykorzystanie już istniejącego dorobku innych branż. Będzie trzeba też rozstrzygnąć i zdefiniować kilka istotnych kwestii takich jak określenia zawodów geodety i kartografa, katalogu czynności zawodowych podlegających opracowywanej koncepcji czy sposobu określenia członkostwa w samorządzie. Ujawniły się oczywiście różnice poglądów ale też drogi do osiągnięcia kompromisu czy też wypracowania rozwiązań alternatywnych.

Uczestnicy spotkania uznali za bardzo istotne zaangażowanie możliwie największej części środowiska do poparcia idei i wspierania jej wiedzą i doświadczeniem. Za niezbędne uznano wszelkie działania edukacyjne i informacyjne oraz zorganizowanie w odpowiednim czasie spotkania czy sympozjum na którym będzie można zweryfikować rezultaty prac nad koncepcją.

Dla realizacji wspólnej deklaracji stowarzyszenia powołały zespół roboczy, składający się z 10 osób, po dwóch przedstawicieli z każdego stowarzyszenia. Główny Geodeta Kraju zadeklarował oddelegowanie na potrzeby zespołu swojego przedstawiciela, pana Adolfa Jankowskiego, który będzie służył pomocą merytoryczną i logistyczną. Na dzień 11 lutego ustalono termin pierwszego posiedzenia zespołu, wybrano też jego przewodniczącego, przedstawiciela Geodezyjnej Izby Gospodarczej, pana Romana Kasprzaka, który zajmie się już wstępnymi zagadnieniami organizacyjnymi zespołu. Do dnia 3 lutego stowarzyszenia przedstawią osoby oddelegowane do pracy w zespole. Przewiduje się że praca zespołu będzie odbywała się w drodze kontaktów mailowych i co miesięcznych bezpośrednich spotkań roboczych.

Wyniki spotkanie można uznać za sukces całego środowiska geodezyjnego i kartograficznego. I nie chodzi tu tylko, o niewątpliwie oczekiwane i ważne, uzgodnienie wspólnego stanowiska i powołanie zespołu roboczego. Pierwszy raz aż tyle stowarzyszeń spotkało się w jednym celu, potrafiło dogadać się co do istoty i podjęło konkretne działania w kierunku realizacji wspólnego celu. To weryfikuje pogląd o poważnych podziałach w naszym środowisku i każe bardziej pozytywnie patrzeć na solidarność zawodową i świadomość społeczną geodetów i  kartografów. Drugim pozytywnym sygnałem jest stosunek Głównego Geodety Kraju do całej tej inicjatywy. Bez wybiórczego ingerowania w warstwę merytoryczną spotkania, bez angażowania urzędu po stronie któregoś z rozwiązań czy stowarzyszeń, stworzył płaszczyznę dla aktywności społecznej i deklaruje w dalszym ciągu taką pomoc. To dobry prognostyk na przyszłość, nie tylko w tej konkretnej sprawie. Nie pozostaje nic innego jak wziąć się konkretnie do pracy i nie zrażając się przeciwnościami które zapewne się pojawią, zmierzyć z wyzwaniami które stawia przed nami stworzona sytuacja. Bądźcie w tym wszystkim z nami, prosimy i zapraszamy.

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *