*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneSamodzielne określanie przez organ administracji kręgu spadkobierców - niedopuszczalne

Wyrok WSA w Rzeszowie 8 sierpnia 2013r. sygn. II SA/Rz 29/13 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"Organ pierwszej instancji we własnym zakresie ustalił krąg spadkobierców zmarłych współwłaścicieli działki nr 339/1. W tym celu posłużono się informacjami przekazanymi przez pracowników Urzędu Miasta Ł. i Urzędu Miasta L., Wójt Gminy rozstrzygnął, iż spadkobiercami osób zmarłych są R. W., I. W. oraz D. S. – T. i A. G. Tak przeprowadzone czynności w zakresie ustalenia danych osób będących stronami postępowania, nie można uznać za wystarczające do stwierdzenia istnienia po ich stronie legitymacji procesowej w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości.

Jest oczywistym, że organy administracji nie przeprowadzają postępowania spadkowego po zmarłych, a tym samym nie mogą rozstrzygać samodzielnie komu przysługują prawa majątkowe wchodzące w skład masy spadkowej. Następstwo prawne praw dziedzicznych, które wchodzą w skład spadku po osobie zmarłej, powinno być wykazane w postępowaniu administracyjnym według przepisów prawa cywilnego (zob. wyrok NSA w Warszawie sygn. akt I SA 1421/00, ONSA 2003, nr 2, poz. 64).

WSA podziela pogląd wyrażony przez NSA w wyroku z dnia 5 stycznia 2012 r., o sygn. akt I OSK 148/11, iż w przypadku konieczności ustalenia stron postępowania będących następcami prawnymi nieżyjących osób fizycznych dowodem istnienia tego następstwa jest dowód w postaci postanowienia właściwego sądu powszechnego o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia. Nie można pominąć, iż w myśl art. 1027 K.c., względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia, spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia tylko stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia. Brak postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia, co do którejś ze stron postępowania powoduje, że nie ustalono bezspornie kręgu osób, które mają prawo uczestniczyć w postępowaniu rozgraniczeniowym w charakterze stron z uwagi na przysługujące im uprawnienia prawnorzeczowe do nieruchomości objętej wnioskiem. W przytoczonym wyżej orzeczeniu NSA podkreślił również, że dla ustalenia spadkobierców nie jest wystarczające oparcie się przez organ na oświadczeniach zainteresowanych osób", czy też informacjach uzyskanych od instytucji publicznych", albo też ustalenie następstwa prawnego w drodze przeprowadzenia rozprawy administracyjnej."

Artykuły w « Orzeczenia_Rozgraniczenia »

Komentarze *