*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneRządowe Centrum Legislacji podziela stanowisko PTG

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne został rozesłany do przeprowadzenia uzgodnień i konsultacji międzyresortowych i społecznych. Wyniki tych konsultacji i uzgodnień publikowane są m.in. na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonego przez GUGiK. Naszą uwagę zwróciła opinia Rządowego Centrum Legislacji z dnia 1 sierpnia 2013r., w której (jako pierwsza) została zamieszczona następująca uwaga:

Cytuj
W odpowiedzi na pismo z dnia 18 lipca br., przy którym przekazano projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rządowe Centrum Legislacji informuje, iż zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu:

1) Ze   względu  na   zakres   merytoryczny   proponowanych   zmian   oraz   liczbę przepisów obowiązującej ustawy, których zmiana jest planowana, proponuje się rozważenie przygotowania, w miejsce procedowanego projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, projektu założeń nowej ustawy kompleksowo regulującej zagadnienia geodezji i kartografii. Potrzebę   przyjęcia   takiego   rozwiązania   uzasadnia   konieczność   zmiany przepisów dotyczącej odpowiedzialności zawodowej (dyscyplinarnej) geodetów i kartografów. Zawarte w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne przepisy dotyczące  tego zagadnienia nie odpowiadają współczesnym  standardom, w szczególności w zakresie prawa do obrony, kontradyktoryjności postępowania oraz zapewnienia bezstronności organu orzekającego, a także instancyjności postępowania. Mając powyższe na względzie proponuje się wprowadzenie kompleksowych    zmian    w    tym    zakresie,    dostosowujących    procedurę dyscyplinarną do wymogów konstytucyjnych. Wzorem dla rozwiązań w tym zakresie może być   rozdział 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, póz. 1505, z póżn. zm.).


<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/2013-08-01_Uwagi-Rzadowego-Centrum-Legislacji.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/2013-08-01_Uwagi-Rzadowego-Centrum-Legislacji.pdf</a>


Jak wynika z opinii RCL "Zawarte w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne przepisy dotyczące  tego zagadnienia nie odpowiadają współczesnym  standardom, w szczególności w zakresie prawa do obrony, kontradyktoryjności postępowania oraz zapewnienia bezstronności organu orzekającego, a także instancyjności postępowania. Mając powyższe na względzie proponuje się wprowadzenie kompleksowych zmian w tym zakresie, dostosowujących procedurę dyscyplinarną do wymogów konstytucyjnych.

Polskie Towarzystwo Geodezyjne w pełni podziela tę opinię...

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *