*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneRozpatrując odwołanie od decyzji starosty WINGIK ma zbadać od nowa, czy sporządzony operat nadaje się do przyjęcia do zasobu

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2016r. sygn. II SA/Sz 307/16 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"Organ odwoławczy ponownie rozpatrując sprawę, na skutek wniesionego odwołania, zbadał wszystkie kwestie mieszczące się procedurze zgłaszania wykonanej pracy geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i to zarówno te, które były przedmiotem rozpatrzenia przez Starostę, jak i te, które pozwalają na ustalenie, czy sporządzona przez wykonawcę dokumentacja geodezyjna odpowiada przepisom prawa geodezyjnego i kartograficznego, tj. czy nadaje się do przyjęcia do państwowego zasobu.

Słusznie organ odwoławczy wskazał, że istotą postępowania nie jest wyłącznie weryfikacja zasadności uchybień wskazanych w protokole weryfikacji, co wprost wynika z przepisu art. 12b ust. 1 ustawy Pgik.

Organ II instancji z racji przyznanych mu ustawowo kompetencji nie kontroluje prawidłowości postępowania prowadzonego przed organem I instancji lecz ponownie rozpatruje sprawę, czyli bada ją od nowa w oparciu o zgromadzone dokumenty oraz obowiązujące prawo. Organu odwoławczego nie ograniczają uchybienia i nieprawidłowości wskazane przez organ, który sporządził protokół weryfikacji i stąd też wskazania nowych uchybień nie można traktować - jak to zarzucał skarżący - w kategoriach naruszenia art. 139 k.p.a. (zakaz reformationis in peius), jako że organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję Starosty C.."

Artykuły w « Orzeczenia_Odmowa przyjęcia dokumentacji do pzgik »

Komentarze *