*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneRatujmy Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie

  "W imieniu własnym oraz Kustosza Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie pragnę zwrócić się do wszystkich geodetów oraz sympatyków tej profesji o pomoc w nagłośnieniu problemów lokalowych muzeum.

   Muzeum powstało w 2005 roku w mieście Opatów z inicjatywy geodety powiatowego Mirosława Roszczypały przy akceptacji ówczesnego Starosty Opatowskiego Kazimierz Kotowskiego. Od samego początku swojego istnienia spotkało się z dużym zainteresowaniem i pomocą lokalnych geodetów, którzy bezpłatnie i bezinteresownie przekazywali swoje prywatne zbiory dokumentów oraz eksponaty. Kustosz muzeum Mirosław Roszczypała pozyskiwał eksponaty w drodze darowizn z jednostek wojskowych oraz likwidowanych laboratoriów. W tworzenie ekspozycji włączali się również lokalni twórcy. Całość działań zaowocowało eksponatami muzealnymi w liczbie około 800 sztuk prezentowanych w siedzibie Starostwa Opatowskiego.

   W ciągu 10 lat swojego istnienia Muzeum promowało Powiat Opatowski w regionie i kraju stając się centrum naukowym i kulturalnym, gdzie w cyklicznych corocznych spotkaniach opłatkowych spotykali się geodeci z terenu Województwa Świętokrzyskiego oraz zaproszeni goście z uczelni  wyższych z całego kraju, a także Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

   Znaczenie ośrodka podnosiły też praktyki uczelniane prowadzone przez Studentów Wojskowej Akademii Technicznej, które dzięki nietuzinkowym pomysłom Kustosza Muzeum Mirosława Roszczypały prowadziły do ciekawych  opracowań praktycznych wzbogacających zasób. Przykładem jest analiza osnowy szczegółowej miasta Opatów założonej w 1948 r. przez mierniczego przysięgłęgo Romana Rymkiewicza oraz modernizowana przez lata w kolejnych opracowaniach ewidencyjnych.

   Sam kustosz Mirosław Roszczypała jest osobą skromną, mającą duży szacunek zarówno do świata wykonawców prac geodezyjnych jak i osobistości ze świata nauki. Jego osobiste kontakty owocowały wspomaganiem Muzeum przez firmy prywatne oraz przedsiębiorstwa z regionu świętokrzyskiego środkami finansowymi oraz wsparciem medialnym. Efektem tych starań były konkursy wiedzy geodezyjnej organizowane w Opatowie przeznaczone dla uczniów techników geodezyjnych. Sam będąc wieloletnim biegłym sądowym oraz szefem Wydziału Geodezji i Kartografii rozumiał problemy środowisk administracyjnego oraz wykonawstwa.  Jako jeden z pierwszych Geodetów Powiatowych przeprowadził modernizację ewidencji gruntów pod kątem założenia ewidencji budynków, nie tworząc niepotrzebnych zbiorów modernizujących grunty w stylu aktualizacji gruntów z lat 80-tych ubiegłego wieku. To dzięki Jego staraniu osnowa szczegółowa była rozwijana pomimo braku wsparcia ze strony GUGiK w latach 2005- 2009, czego owocem jest możliwość wykonywania pomiarów nie tylko w oparciu o obserwacje GNSS.  Prowadzona przez niego jednostka PODGiK w Opatowie po wprowadzeniu zmian nowelizacją ustawy PGiK z dnia 12 lipca 2014r. zachowała bez zmian kadrowych płynność wydawania dokumentów oraz maksymalnie 7 dniową weryfikację nawet dużych operatów, gdzie uwagi do prac wykonywanych nie wykraczały poza zakres obowiązujących przepisów, a rzeczowa dyskusja zapobiega tworzeniu się niepotrzebnych konfliktów z wykonawcami.

   Obecna sytuacja Muzeum jest dramatyczna. Z siedziby Starostwa Opatowskiego eksponaty Muzeum mają zostać przeniesione do magazynów przyszkolnych, a niewielkie z nich mają stanowić ekspozycję w holach pobliskich urzędów gmin. Wypowiedzenie najmu lokali otrzymane w październiku br. od obecnego Starosty Opatowskiego Bogusława Włodarczyka skutkuje faktycznie likwidacją Muzeum z dniem 15 grudnia 2015r. Obiecana pomoc Starosty Opatowskiego w znalezieniu nowej siedziby Muzeum ograniczona została do propozycji przekazania 100-letniego budynku na terenie pobliskiego Szpitala Powiatowego, którego stan techniczny nie umożliwia przechowania eksponatów, a co dopiero ich eksponowania. Z uwagi na brak wystarczających środków na remont generalny przyszłej siedziby planowe jest przez Kustosza skierowanie wniosku o dofinansowanie w projekcie RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.

   Tak oczekiwane wsparcie od strony Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii nie nastąpiło pomimo kilku pism Kustosza skierowanych imiennie do Głównego Geodety Kraju.

    Sytuacja obecna jest o tyle paradoksalna, iż to dzięki powstaniu muzeum został zauważony ówczesny Starosta Kazimierz Kotowski jako świetny organizator, powodując jego późniejszy awans na Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego, a obecnie Posła na Sejm.

  W związku z powyższym proszę wszystkich członków i sympatyków PTG o wsparcie medialne naszej akcji  mającej na celu zachowanie obecnej siedziby w budynku Starostwa Opatowskiego do czasu przygotowania nowej siedziby przy ulicy Szpitalnej w Opatowie.

   Jako wyzwanie dla członków chciałbym przytoczyć jedno sformułowanie irlandzkiego filozofa Edmunda Burke: "Zło zwycięża, gdy dobrzy ludzie nic nie robią".

   Jako ludzie aktywni i myślący nie dajmy ująć się w ramy powyższego cytatu. Każdy pomysł się liczy. Każdy będzie rozpatrzony. Proszę umieszczać wpisy na forum lub wysyłać je na mój adres prywatny j.koziel@wp.pl

   Bardzo ważnym jest wsparcie osoby Kustosza Mirosława Roszczypały, aby mu sił nie zabrakło w swojej walce o istnienie muzeum, które tak wyraźnie świadczy o naszym dziedzictwie naukowym, jako twórców i inteligentów, a nie autorów prac powtarzalnych za jakich Nas uważa instytucja, która powinna bronić środowisko przed upadkiem, komercjalizacją i sztampowością. Proszę w celu wsparcia przesyłać choćby krótkie maile na adres geodezja@opatow.pl.

    W załączeniu przekazuję linki do strony GEOCENTRUM oraz kilka fotek obrazujących skalę problemu.
http://www.muzeumgeodezji.opatow.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

Z wyrazami szacunku
Jacek Kozieł"

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *