*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneRPO ws. udostępniania pytań egzaminacyjnych

Polskie Towarzystwo Geodezyjne już w styczniu br. występowało do Głównego Geodety Kraju w sprawie udostępnienia, na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, pytań egzaminacyjnych na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Wniosek Zarządu PTG o udostępnianie informacji publicznej ws. organizacji postępowań kwalifikacyjnych na uprawnienia zawodowe

Z odpowiedzi jaką otrzymaliśmy od GGK w piśmie z dnia 6 lutego wynikało, że pytania nie są informacją publiczną, w związku z czym organ nie ma obowiązku ich udostępniania. Terminy egzaminów na uprawnienia zawodowe poufne, a pytania tajne…

Niniejszym, do wiadomości GGK i GUGiK przedstawiamy poniższe stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, w nadziei że organ administracji zmieni swoje podejście do problemu, i że informacja w zakresie publikacji pytań egzaminacyjnych będzie publikowana na stonach BIP GUGiK.


Cytuj
Ograniczenia w zakresie dostępu do testów i pytań testowych oraz zadań testowych, wynikającego z przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, nie da się uzasadnić na gruncie konstytucyjnie gwarantowanego prawa obywateli do informacji o działalności organów władzy publicznej. Ograniczenia tego nie da się uzasadnić potrzebą ochrony wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochroną porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa, a tylko w tym zakresie można zawęzić zakres określonego bezpośrednio w Konstytucji prawa do informacji publicznej (art. 61 ust. 3). Nie sposób również uznać, że ograniczenia te są konieczne w demokratycznym państwie i nie naruszają istoty wolności i praw (art. 31 ust. 3 Konstytucji). Za powyższym ograniczeniem nie przemawiają również żadne istotne przesłanki merytoryczne i organizacyjne.

(...)

Zważyć wypada, że istnieje publiczny dostęp m.in. do pytań maturalnych i pytań z egzaminu gimnazjalnego, które są publikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Minister Sprawiedliwości podaje również do publicznej wiadomości testy i zadania wraz z opisem istotnych zagadnień na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą.


Z uwagi na powyższe ponawiamy naszą prośbę - i wniosek - o publikację pytań na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii na stronach Biuletynu Informacji Publicznej GUGiK. Informacja ta jest bowiem informacją publiczną podlegającą udostępnieniu, w związku z czym nie ma jakichkolwiek powodów formalnych i merytorycznych, aby organ traktował tę informację jako niedostępną dla zainteresowanych.

Pełna treść pisma RPO dostępna jest tutaj: Pismo RPO z dnia 26 października 2013r.

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *