*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneRPO odpowiada na wniosek PTG ws. odpowiedzialności zawodowej

Polskie Towarzystwo Geodezyjne w lutym 2013r. zwróciło się do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o skierowanie przez niego do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów dotyczących trybu ponoszenia odpowiedzialności zawodowej przez geodetów i kartografów. Wniosek PTG

W naszej ocenie, co w obszerny sposób staraliśmy się uargumentować, obowiązujące w tym zakresie zasady bowiem w sposób oczywisty stały w sprzeczności z podstawowymi gwarancjami ustanowionymi przez Konstytucję RP.

Po upływie ponad roku Rzecznik był uprzejmy nam odpowiedzieć, że na dzień dzisiejszy nie wystąpi do Trybunału, ponieważ… zaproponowane przez Rząd zmiany legislacyjne w zakresie nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego – jego zdaniem - odpowiadają wskazanym przez nas postulatom…

I właściwie trudno Rzecznikowi odmówić tutaj racji… Nasze pismo, skierowane ponad rok temu, opierało się na stanie prawnym obowiązującym do roku 2013-tego. Na dzień dzisiejszy (za sprawą reformy ministra Gowina) nie ma już przepisu art.46 ust.4 ustawy, a za dwa miesiące (bo z pewnością wejdzie w życie obecnie procedowana nowelizacja w Sejmie RP) w ogóle art.46 przestanie mieć jakiekolwiek ustępy (tym samym „zniknie” także kwestionowany przez nas przepis art.46 ust.2). Nie da się zatem teraz wykorzystać naszych przemyśleń, analiz i argumentów, formułowanych w oparciu o ówczesny tekst ustawy.

Trudno też Rzecznikowi odmówić racji, że projektowane zmiany, skierowane obecnie przez Rząd do Sejmu RP, „odpowiadają wskazanym przez nas postulatom”. Zauważyć jedynie należy, że te propozycje są skutkiem działań podjętych przez PTG, a nie przez Rzecznika, który „palcem nie kiwnął” w tej sprawie. W naszej ocenie – w tym procesie – RPO spełnił jedynie rolę „straszaka na wróble”. Bo gdyby nasze Stowarzyszenie nie przedstawiło w swoich licznych wystąpieniach merytorycznych (i w pełni zasadnych) argumentów, to ani GGK, ani Minister AiC, ani RCL, ani Rada Legislacyjna przy Premierze RP, ani Sejm, też „nie kiwnęliby palcem”, żeby dotychczasowy – wadliwy - stan zmienić.

Szkoda, że Rzecznik nie dostrzegł, że nawet ta obecna nowelizacja, także posiada w omawianym zakresie wady, które ten rządowy projekt dyskwalifikują. Pierwszą z nich jest niezgodność projektu z art.17 ust.1 Konstytucji. Nie może być bowiem tak, że sprawowanie pieczy nad wykonywaniem zawodu zaufania publicznego należy do organów państwowych. Bo taką wyłączną kompetencję – wg ustawy zasadniczej – może posiadać jedynie samorząd zawodowy. Sprzeczne z konstytucją RP jest także projektowana regulacja (zawarta w przepisach przejściowych), że w sprawach wszczętych, a nie zakończonych, mają mieć zastosowanie przepisy dotychczasowe (a więc to GGK ma dalej karać, o ile wszczął postępowanie, a sądy administracyjne mają sprawować nadzór nad tymi decyzjami). PTG z takimi regulacjami w żadnym razie zgodzić się nie może…

Z niecierpliwością oczekujemy rezultatów ustawy „12 lipca”. A ponieważ nauczeni doświadczeniem życiowym nie spodziewamy się, aby nasze – zgłoszone, w naszej ocenie w pełni zasadne - postulaty zostaną uwzględnione przez ustawodawcę, już teraz zapowiadamy, że 13 lipca skierujemy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Sami. Bez pośrednictwa Rzecznika Praw Obywatelskich. No może nie 13-go… Ale już teraz pracujemy nad tym intensywnie…


<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu//6.2013_Odpowiedz_RPO.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu//6.2013_Odpowiedz_RPO.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *