*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjnePrzekazanie sprawy do sądu powoduje, że decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości - w zaskarżonym zakresie - traci byt prawny.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015r. sygn. IV SA/Po 1218/14 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości wydana na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne traci moc już w samym momencie skutecznego złożenia przez stronę niezadowoloną z rozstrzygnięcia żądania przekazania sprawy do sądu powszechnego, ale wyłącznie w części w jakim była objęta tym żądaniem. W pozostałej części decyzja rozgraniczeniowa staje się ostateczna, co skutkuje uznaniem, iż w tym zakresie dopuszczalne jest wszczęcie i prowadzenie postępowań nadzwyczajnych."

Artykuły w « Orzeczenia_Rozgraniczenia »

Komentarze *