*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjnePoseł Sylwester Chruszcz pyta Premiera o plany zmian przepisów geodezyjnych

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronach internetowych Sejmu, Pan Poseł Sylwester CHRUSZCZ (Komitet Wyborczy Kukiz’15) 4 stycznia 2016r. skierował do Pani Premier 3 interpelacje poselskie, dotyczące zamierzeń legislacyjnych Rządu w zakresie zmiany przepisów obowiązujących w dziedzinie geodezji.

Poniżej przedstawiamy teksty wniesionych interpelacji:


1. Interpelacja nr 385 do prezesa Rady Ministrów w sprawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i innych przepisów dotyczących geodezji Tekst interpelacji nr 385: Strona Sejmu RP

Cytuj
Szanowna Pani Premier,

w dniu 9.09.2014 r, przed Sejmem odbyła się demonstracja wykonawców geodezyjnych. Zebrani powołali Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Geodetów i uchwalili postulaty pod adresem administracji publicznej.
W związku z powyższym, mając na uwadze art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, po analizie problemów zgłaszanych przez obywateli oraz zasięgnięciu opinii przedstawicieli środowiska geodetów, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji dotyczących planów resortu:

1. Czy resort zamierza w najbliższym czasie podjąć prace nad opracowaniem nowego prawa geodezyjnego? Obowiązujące Prawo geodezyjne i kartograficzne zostało uchwalone w roku 1989 przez Sejm kontraktowy i nie odpowiada obecnym uwarunkowaniom technicznym i technologicznym oraz dyrektywom i standardom Unii Europejskiej. Zmiany wprowadzone w okresie późniejszym załatwiają sprawy szczątkowo, utrudniając jednocześnie wykonywanie prac geodezyjnych oraz wprowadzają procedury, które wydłużają realizację inwestycji budowlanych.

Czy resort bierze pod uwagę uwzględnienie w ramach tych prac wcześniejszych opracowań:
- projektu prawa geodezyjnego opracowanego w roku 2008 przez Federację Organizacji Przedsiębiorców Geodezyjnych. Projekt społeczny opracowano wobec braku działania ówczesnych władz nadzorujących geodezję.
- ˝Założeń prawnej regulacji działalności zawodowej geodetów i informatyków geodezyjnych w obszarach zadaniowych rynku usług geoinformacyjnych, rynku nieruchomości, infrastruktury informacji przestrzennej oraz administracji publicznej˝ opracowane przez Tomasza Myślińskiego i Remigiusza Piotrowskiego w roku 2008. Wyżej wymienione opracowania zostały przekazane w roku 2008 ministrowi spraw wewnętrznych i administracji oraz głównemu geodecie kraju w celu wykorzystania przy pracach legislacyjnych.

Obydwa projekty przewidują uproszczenia i przyspieszenia procedur administracyjnych, co będzie korzystne dla obywateli i gospodarki.

Z poważaniem, Sylwester Chruszcz, Poseł na Sejm RP

2. Interpelacja nr 387 do prezesa Rady Ministrów w sprawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i innych przepisów dotyczących geodezji oraz jej związku z prawem budowlanym Tekst interpelacji nr 387: Strona Sejmu RP

Cytuj
Szanowna Pani Premier,

 w dniu 9.09.2014 r, przed Sejmem odbyła się demonstracja wykonawców geodezyjnych. Zebrani powołali Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Geodetów i uchwalili postulaty pod adresem administracji publicznej. W związku z powyższym, mając na uwadze art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, po analizie problemów zgłaszanych przez obywateli oraz zasięgnięciu opinii przedstawicieli środowiska geodetów, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji dotyczących planów resortu:

1. Czy resort bierze pod uwagę przeniesienie spraw związanych z podziałami nieruchomości z ustawy o gospodarce nieruchomościami do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z tego powodu, że sprawy związane z zasięgiem prawa własności powinny być zebrane w jednej ustawie?

2. Czy resort w ramach prac nad Kodeksem budowlanym rozważa wprowadzenie jako uczestnika procesu budowlanego geodety lub inspektora nadzoru geodezyjnego? Oprócz przygotowania map do celów planistycznych, projektowych oraz prawnych, od których zależy zlokalizowanie budowli oraz bezpieczeństwo własnościowe (granice nieruchomości w/g stanu prawnego), geodeta opracowując geodezyjnie projekt budowlany i tycząc dany obiekt w płaszczyźnie poziomej a także w płaszczyznach pionowych, pełni bardzo ważną funkcję kontrolną w stosunku do projektu oraz zapewnia bezpieczeństwo budowli. Kolejne czynności, czyli inwentaryzacja powykonawcza pozwalają na stwierdzenie, czy zrealizowano budowlę zgodnie z wcześniejszym wytyczeniem geodezyjnym. Natomiast okresowe badanie odkształceń i przemieszczeń wysokich budowli, mostów, wiaduktów, skarp itp. to następny temat wyjątkowo ważny i odpowiedzialny ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno ludziom jak i mieniu.

Z poważaniem, Sylwester Chruszcz, Poseł na Sejm RP

3. Interpelacja nr 388 do prezesa Rady Ministrów w sprawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i innych przepisów dotyczących geodezji w zakresie reformy administracji geodezyjnej Tekst interpelacji nr 388: Strona Sejmu RP

Cytuj
Szanowna Pani Premier,

w dniu 9.09.2014 r, przed Sejmem odbyła się demonstracja wykonawców geodezyjnych. Zebrani powołali Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Geodetów i uchwalili postulaty pod adresem administracji publicznej. W związku z powyższym, mając na uwadze art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, po analizie problemów zgłaszanych przez obywateli oraz zasięgnięciu opinii przedstawicieli środowiska geodetów, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji dotyczących planów resortu:

1. Jak daleko są posunięte prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 listopada 2011 w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Rozporządzenie to zawiera szereg zapisów niejasnych i nieprzystających do obecnej rzeczywistości. W celu wyjaśnienia zapisów tam zawartych skierowano kilkaset zapytań o interpretację do Głównego Geodety Kraju oraz kilkaset uwag do projektu zmian rozporządzenia.. Jak dotąd brak jest informacji o próbie naprawy rozporządzenia przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

2. Czy przewidywane jest zwiększenie wymagań przy nadawaniu uprawnień geodetom wykonującym prace do celów prawnych, mające związek z bardzo ważnym prawidłowym ustaleniem zasięgu prawa własności nieruchomości, oraz czy przewiduje się nadanie geodetom wykonującym te prace statusu osoby zaufania publicznego?

3. Czy resort przewiduje reformę administracji geodezyjnej, przy założeniu, że będzie to jednolita administracja specjalna? Obecnie sprawy geodezji są prowadzone na szczeblu centralnym przez Głównego Geodetę Kraju oraz przez starostów i prezydentów miast, gdzie różnie (dowolnie) w skali kraju są interpretowane przepisy ustaw i rozporządzeń.

4. Czy przewiduje się udział z głosem doradczym przedstawicieli organizacji przedsiębiorców geodezyjnych przy opracowaniu nowych aktów prawnych?

Z poważaniem, Sylwester Chruszcz, Poseł na Sejm RP

Polskie Towarzystwo Geodezyjne z niecierpliwością oczekuje na udzielenie odpowiedzi na zadane przez Pana Posła pytania.

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *