*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjnePTG opiniuje projekt rozporządzenia ws. uprawnień zawodowych... Niezgodny z Konstytucją RP…

W dniu dzisiejszym Polskie Towarzystwo Geodezyjne przesłało do Głównego Geodety Kraju opinię naszego Stowarzyszenia, dotyczącą projektu Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. W opinii tej zawarliśmy szereg propozycji, które naszym zdaniem wymagają rozważenia - i uwzględnienia.

Opiniowanie przedłożonego aktu prawnego wywołało jednakże ożywioną dyskusję w gronie Zarządu PTG. Dyskusja ta dotyczyła w swojej istocie zagadnień natury ustrojowej… Opiniować bowiem nam przyszło akt prawny, niezgodny z Konstytucją RP…

W tekście naszej opinii piszemy m.in.:

 
Cytuj
„Polskie Towarzystwo Geodezyjne jednakże uważa, że proponowane regulacje są sprzeczne z art.17 ust.1 Konstytucji RP stanowiącym, że sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu ustrojodawca powierza samorządowi zawodowemu, a nie jak wynika to z opiniowanego projektu - organom administracji publicznej. Niekonstytucyjność tych regulacji w szczególności jest rezultatem ostatniej nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego, na co Polskie Towarzystwo Geodezyjne zwracało uwagę przy jego opiniowaniu. Zdając sobie jednakże sprawę, że nie jest możliwe dokonanie zmian ustrojowych za pomocą regulacji podustawowych, a opiniowane przepisy będą obowiązywać przez najbliższe lata, w okresie przejściowym, postanowiliśmy zgłosić swoje uwagi do przedmiotowego projektu. Jednocześnie oczekujemy podjęcia poważnych decyzji i prac legislacyjnych mających na celu utworzenie i powołanie samorządu zawodowego, jako organu konstytucyjnie umocowanego i uprawnionego do sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu zaufania publicznego oraz ochrony interesu publicznego. Nadawanie uprawnień zawodowych, analogicznie jak ma to miejsce dla innych zawodów, winno być bowiem wyłączną prerogatywą samorządu. Istniejący stan, polegający na tym że niektóre zadania wykonuje Służba Geodezyjna i Kartograficzna, do czasu powstania samorządu zawodowego, wymaga naszym zdaniem pilnej zmiany. 16-letni okres przejściowy, trwający od dnia wejście w życie ustawy zasadniczej w życie, winien zostać jak najszybciej zlikwidowany. Praktyka dowiodła, że sprawowanie pieczy przez organy administracji nie sprawdziło się i powoduje ewidentną sprzeczność z szeregiem zasad konstytucyjnych. PTG deklaruje aktywne włączenie się w prace mające na celu powołanie samorządu i liczy na poważne potraktowanie tej kwestii. Jednocześnie pragniemy oświadczyć, że udział naszego Stowarzyszenia w opiniowaniu przedmiotowego aktu prawnego nie może oznaczać naszej jego legitymizacji. W szczególności zastrzegamy sobie prawo, w przypadku nie podjęcia prac nad eliminacją obecnych niekonstytucyjnych rozwiązań, do podejmowania działań nadzwyczajnych, mających na celu doprowadzenie do poszanowania podstawowych zasad wynikających z Konstytucji RP.”

Pełny tekst opinii PTG przedstawiamy poniżej.

<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne//2013-10-14_Opinia_PTG_Projekt_rozporzadzenia_ws._ uprawnien_zawodowych.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne//2013-10-14_Opinia_PTG_Projekt_rozporzadzenia_ws._ uprawnien_zawodowych.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *