*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjnePTG nawiązuje współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami geodetów


Narastająca liczba problemów, jakie powstały w ostatnich latach w dziedzinie geodezji zwłaszcza na styku wykonawcy – ośrodki dokumentacji sprawiła, że w powiatach całym kraju powstało wiele nowych, lokalnych stowarzyszeń skupiających geodetów. Dotychczasowe doświadczenia w sposób jednoznaczny bowiem dowiodły, że liczne próby indywidualnego rozwiązywania problemów okazywały się najczęściej nieefektywne i nieskuteczne, a jedynie zorganizowane działania mają szanse przynieść pozytywne skutki i rezultaty. Kilka takich lokalnych stowarzyszeń zostało zawiązanych na skutek podjęcia indywidualnych inicjatyw przez członków naszego Stowarzyszenia. Inne powstały niezależnie od PTG. Ich działalność łączą jednak wspólne cele, które w głównej mierze dotyczą rozwiązywania lokalnych problemów w sposób zorganizowany. Efekty i sposoby tych działań można śledzić na stronach internetowych poszczególnych stowarzyszeń. Wypada również nadmienić, że wiele z tych działań przyniosło i przynosi bardzo zadowalające efekty, czy to w odniesieniu do współpracy z administracją geodezyjną, czy też w odniesieniu do wzrostu cen za usługi geodezyjne w niektórych regionach.

Polskie Towarzystwo Geodezyjne jako organizacja ogólnopolska w pełni popiera te powiatowe inicjatywy. Są one bowiem zarówno zbieżne z naszymi głównymi celami statutowymi, ale także stanowią doskonałe uzupełnienie naszych działań w zakresie poprawy sytuacji w dziedzinie geodezji podejmowanych zarówno na szczeblu krajowym, jak i powiatowym. Funkcjonowanie nowo powstałych stowarzyszeń wskazuje, że wiele ważnych spraw na styku ośrodki dokumentacji i wykonawcy prac może być skutecznie wyjaśniona i pozytywnie załatwiona w bezpośrednich rozmowach i kontaktach strony społecznej z organami administracji geodezyjnej. Okazuje się jednocześnie, że rozwiązanie wielu problemów wymaga podjęcia działań na wyższych szczeblach z uwagi na ich systemowy, a więc ogólnopolski charakter. Głównie z tego właśnie powodu nawiązała się bardziej ścisła i sformalizowana współpraca PTG z geodezyjnymi stowarzyszeniami działającymi na szczeblach powiatowych.

Wcześniejsza, nieformalna współpraca ze stowarzyszeniami działającymi w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego spowodowała, że kilka ostatnich zjazdów PTG odbyło się właśnie w tym mieście. Niewątpliwie umożliwiło to nawiązanie dobrych kontaktów i zaowocowało integracją środowiska geodezyjnego. Pierwszą wspólną inicjatywą było zorganizowane w marcu tego roku Sympozjum, które odbyło się w Piotrkowie Trybunalskim. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia były stowarzyszenia geodezyjne działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego, Bełchatowa, Radomska, Tomaszowa Mazowieckiego i Włoszczowej. Za wzór do naśladowania wypada tu wskazać kolegę Krzysztofa Szczepanika, Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Ziemi Piotrkowskiej. Z jego bowiem inicjatywy, a także przy jego bezpośredniej pomocy, powstało wiele nowych stowarzyszeń. Od tego czasu, w wyniku różnych spotkań i konsultacji, władze poszczególnych stowarzyszeń podjęły decyzję o ściślejszej, sformalizowanej już współpracy.

W wyniku uzgodnień, w październiku i listopadzie 2015r. Polskie Towarzystwo Geodezyjne zawarło formalne porozumienia o współpracy z n/w organizacjami:

1.   Stowarzyszenie „Geodeci Ziemi Chełmskiej”, reprezentowane przez prezes Wiolettę HRYNKIEWICZ-SUDNIK;
2.   Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Kujawskiej, reprezentowane przez prezesa Arkadiusza KOZĘ;
3.   Stowarzyszenie Geodetów Tomaszowskich, które reprezentuje prezes Daniel KARP.
4.   Stowarzyszenie "Geodeci Ziemi Biłgorajskiej", reprezentowane przez prezesa Jakuba PIECHOTĘ;
5.   Stowarzyszenie "Geodeci Ziemi Piotrkowskiej", reprezentowane przez prezesa Krzysztofa SZCZEPANIKA


PTG jest w trakcie zaawansowanych rozmów o podjęciu współpracy z kolejnymi stowarzyszeniami działającymi w Olkuszu, Bełchatowie, Radomsku i Włoszczowej.

Zawarte porozumienia są zgodne z celami statutowymi zainteresowanych organizacji i w głównej mierze dotyczą rozwijania oraz propagowania inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwijaniu zawodu geodety, w tym na rzecz powołania samorządu zawodowego geodetów. Organizacje wspólnie będą inicjowały różnorodne formy edukacji jak praktyki, warsztaty, seminaria i konferencje. Celem współdziałania jest także realizacja obowiązującego prawa przez wykonawców i administrację, a także podejmowanie skutecznych działań naprawczych w procesach legislacyjnych. Z pewnością znajdzie się również czas na spotkania integracyjne, które pozwolą na miłe spędzenie wspólnego czasu oraz na wymianę doświadczeń. Porozumienia zakładają, że realizacja zakładanych celów i sposobów ich wykonania będzie polegała na pracy społecznej członków zarządów tych organizacji.

Informujemy, że np. w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Geodeci Ziemi Chełmskiej” podjęto już pierwsze konkretne, wspólne działania. Na wniosek prezes Wioletty HRYNKIEWICZ-SUDNIK skierowaliśmy pismo do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w załączeniu którego zostały przekazane nam pisemne stanowiska organu powiatowego w Chełmie, a dotyczące uwierzytelniania dokumentacji geodezyjnej sporządzonej dla potrzeb budownictwa. Wystąpienie to jest kontynuacją sprawy podniesionej przez PTG już w lipcu 2015r., na które nie otrzymaliśmy jeszcze ostatecznej odpowiedzi.

Wstępnie możemy również poinformować, że Stowarzyszenie "Geodeci Ziemi Piotrkowskiej" w styczniu przyszłego roku organizuje kulig, natomiast w marcu, Polskie Towarzystwo Geodezyjne planuje organizację szkolenia dla wykonawców prac geodezyjnych, zrzeszonych w poszczególnych stowarzyszeniach.

Polskie Towarzystwo Geodezyjne gorąco zachęca do dalszego samoorganizowania się środowiska geodezyjnego, oferując pomoc w tym zakresie. Zarówno na szczeblach powiatowych poprzez zakładanie nowych stowarzyszeń geodetów, jak i do podejmowania dalszej wzajemnej współpracy pomiędzy powstałymi organizacjami. Naszym zdaniem takie oddolne inicjatywy muszą w końcu przyczynić się do poprawy obecnej – złej - sytuacji w branży geodezyjnej. Z pewnością wspólnie będziemy o wiele skuteczniejsi w podejmowanych działaniach. Poprzez tak zorganizowane działania mamy również szansę (a w zasadzie już to udowadniamy) na obalenie wielu zarzutów i pomówień, że nasze środowisko nie potrafi się należycie zorganizować.

PTG zaprasza kolejne lokalne organizacje geodetów do współpracy na rzecz poprawy obecnego stanu geodezji w kraju.

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *