*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneOrgan administracji prowadzący postępowanie rozgraniczeniowe nie dysponuje w stosunku do geodety środkami dyscyplinującymi przewidzianymi w kpa

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 18 grudnia 2013r. sygn. III SA/Kr 1556/13 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

„Status prawny geodety uprawnionego w postępowaniu rozgraniczeniowym nie jest postrzegany jednolicie i jest przedmiotem wątpliwości (por. M. Durzyńska, Rozgraniczenie i podział nieruchomości, Wyd. 1, LexisNexis Warszawa 2009, str. 88 i nast.). Z jednej strony przypisywana jest mu funkcja biegłego, względnie pozycja zbliżona do pozycji biegłego, z drugiej strony - co niewątpliwie wynika z obowiązującej regulacji p.g.k. i rozporządzenia, geodeta działa w zastępstwie właściwego organu, z jego "upoważnienia". Rola biegłego przypisywana jest geodecie uprawnionemu ze względu na fakt, że jest on specjalistą i jego udział w sprawie jest konieczny. Właściwy organ przed wydaniem decyzji administracyjnej, działając na podstawie art. 33 ust. 2 p.g.k. dokonuje oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic a w przypadku stwierdzenia wadliwości w tym zakresie zwraca dokumentację do poprawy i uzupełnienia. Taki przebieg postępowania rozgraniczeniowego zbliża pozycję geodety do pozycji biegłego, chociaż nawet w powyższej sytuacji obowiązki geodety są znacznie szersze niż obowiązki biegłych w innych postępowaniach. Zbiera on bowiem dowody świadczące o stanie prawnym nieruchomości i dokonuje ich oceny mając na uwadze gradację tych dowodów wynikającą z przepisów art. 33, 34 i 35 p.g.k. Natomiast biegły w postępowaniu administracyjnym nie może sam gromadzić dowodów ani oceniać wiarygodności materiału dowodowego. Pozycja geodety uprawnionego różni się natomiast zasadniczo od pozycji biegłego w postępowaniu administracyjnym w sytuacji istniejącego sporu granicznego i nakłaniania stron do zawarcia w jego obecności, w trakcie rozprawy granicznej, ugody, mającej moc ugody sądowej (art. 31 ust. 4 p.g.k.). Właściwy organ administracji nie uczestniczy bezpośrednio ani w czynnościach technicznych związanych z rozgraniczeniem, ani w rozprawie granicznej a w jego zastępstwie a więc w roli organu działa geodeta uprawniony, z upoważnienia tego organu. To geodeta bada, czy zachodzą przesłanki do zawarcia ugody granicznej i powinien odmówić spisania takiej ugody, gdyby jej treść była wyraźnie sprzeczna ze zgromadzonym w sprawie miarodajnym materiałem dowodowym (tak NSA w wyroku z dnia 9 czerwca 1997r. SA/Ka 2492/95, ONSA 4/1998). Ugoda zawarta przed geodetą kończy spór graniczny i nie podlega merytorycznej ocenie i zatwierdzeniu przez organ administracji publicznej. Czynności podejmowane przez geodetę w trakcie rozprawy granicznej, sytuują zdaniem niektórych przedstawicieli doktryny geodetę w pozycji mediatora-koncyliatora (por. D. Felcenloben, Rozgraniczanie nieruchomości, Wyd. Gali Katowice, Wydanie l. Październik 2008r. str. 103). Zdaniem sądu rozpoznającego sprawę, ta specyficzna pozycja i rola uprawnionego geodety w postępowaniu rozgraniczeniowym nie daje podstawy do przyjęcia, że jest on w takim postępowaniu biegłym w rozumieniu przepisu art. 84 kpa. Konsekwencją powyższego jest, że organ administracji prowadzący postępowanie rozgraniczeniowe nie dysponuje w stosunku do geodety środkami dyscyplinującymi przewidzianymi w kodeksie postępowania administracyjnego. Organ ten nie ma podstaw do stosowania jakichkolwiek "środków przymusu", np. w razie pozostawania w zwłoce z wykonaniem czynności rozgraniczenia, może jedynie rozwiązać umowę i nie spełnić świadczenia wzajemnego (tak. M. Durzyńska op. cit.).

(...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie miało podstaw do ukarania skarżącej grzywną na podstawie art. 88 § 1 kpa, ponieważ przepis ten znajduje zastosowanie tylko do osób w nim wymienionych, natomiast żaden przepis ustawy p.g.k. ani rozporządzenia nie przewiduje możliwości jego stosowania wprost, czy odpowiednio do geodety uprawnionego w postępowaniu rozgraniczeniowym. "

Artykuły w « Orzeczenia_Rozgraniczenia »

Komentarze *