*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjne







Opinia ws zgodności podziału z planem miejscowym nie przesądza o powierzchni wydzielanych działek

Wyrok WSA w Opolu z dnia 5 grudnia 2013r. sygn. II SA/Op 438/13 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"Dlatego też, zgodność podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego jest podstawową przesłanką dopuszczalności podziału, a postępowanie w sprawie o podział nieruchomości jest postępowaniem dwuetapowym, co wynika z art. 93 ust. 1 i ust. 4 ustawy. W pierwszym etapie wójt, burmistrz lub prezydent miasta opiniuje w formie postanowienia zgodność proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego, a następnie po uostatecznieniu się tego postanowienia, orzeka w przedmiocie podziału nieruchomości. Postanowienie zawierające opinię, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy, jest częścią postępowania w przedmiocie podziału nieruchomości, a jego wydanie stanowi etap wstępny tego postępowania. Nie jest ono bowiem opinią wydawaną w odrębnym postępowaniu przez inny organ, o której mowa w art. 106 K.p.a. lecz jest ono wydawane przez ten sam organ, który wydaje decyzję zatwierdzającą podział (por. uchwała NSA z dnia 1 marca 1999 r. sygn. akt OPK 1/99, LEX nr 36356).

Organ zatwierdzając podział nieruchomości, związany jest opinią o zgodności proponowanego podziału z planem miejscowym. Z uwagi na zarzuty skargi dostrzec należy, że związanie to dotyczy jedynie kwestii zasadniczej, która podlega zaopiniowaniu, a więc odnosi się wyłącznie do zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego. Organ opiniujący nie wypowiada się zatem w sposób wiążący (ostateczny i definitywny) w innych kwestiach merytorycznych. Zauważyć ponadto trzeba, że przepis art. 93 ust. 2 ustawy wyznacza zakres, w jakim organ opiniując proponowany podział, może zbadać jego zgodność z planem miejscowym. Zakres ten jest ograniczony tylko co do dwóch aspektów, tj. przeznaczenia terenu i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu. Oznacza to, że przy zatwierdzeniu projektu podziału organ musi przede wszystkim uwzględnić przeznaczenie terenu określone w planie miejscowym i z tego punktu widzenia ocenić, czy projekt realizuje to przeznaczenie, a także czy "służy" temu przeznaczeniu. Drugim kryterium dopuszczalności zatwierdzenia podziału, z punktu widzenia jego zgodności z planem, jest bowiem określona wprost przez ustawodawcę konieczność badania możliwości przyszłego zagospodarowania nowo utworzonych działek zgodnie z celem i przeznaczeniem nieruchomości w planie miejscowym. W ramach dokonywanej oceny zgodności podziału z ustaleniami planu, organ musi udzielić odpowiedzi na pytanie, czy proponowany przez wnioskodawcę projekt podziału służy realizacji celu i przeznaczenia określonego w planie, a więc czy projekt podziału stwarza hipotetyczną możliwość realizacji celu i przeznaczenia terenu, określonego w planie miejscowym, po zatwierdzeniu podziału nieruchomości (por. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 4 sierpnia 2011 r., sygn. akt II SA/Gd 923/10, LEX nr 864335).

Z uwagi na związanie opinią wydaną na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy przy zatwierdzaniu podziału przyjąć należy, że negatywna opinia przesądza o odmowie zatwierdzenia podziału. Niemniej jednak stwierdzić też trzeba, że pozytywna opinia, stanowi dopiero podstawę do opracowania projektu podziału nieruchomości. Wobec powyższego nie można zgodzić się ze skarżącym, że wskazane przez organ w postanowieniu opiniującym, czy też w załączonym do niego wstępnym projekcie podziału, przybliżone wielkości działek mających powstać w wyniku podziału są wielkościami, które zostaną przyjęte w decyzji zatwierdzającej podział. W tym bowiem zakresie nie można uznać, że przy wydaniu decyzji zatwierdzającej podział, wstępny projekt podziału nieruchomości, w oparciu o który dokonywana jest ocena na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy, jest wiążący dla organu.

Powtórzyć wypada, że wydanie opinii dotyczy wyłącznie stwierdzenia, czy proponowany podział jest zgodny z planem w zakresie przeznaczenia terenu i możliwości jego zagospodarowania. Określenie ostatecznych, definitywnych wielkości działek, jakie mają powstać w wyniku podziału nie mieści się natomiast w tym zakresie. Podane w postanowieniu wielkości nie są bezwzględnymi wielkościami. Opinia odnosi się do proponowanego podziału nieruchomości, który nie musi spełniać warunków wymaganych dla dokumentów geodezyjnych, a zatem podane wielkości w przybliżeniu są weryfikowane w następnym etapie postępowania podziałowego. Dopiero, gdy występuje zgodność proponowanego podziału z planem miejscowym, racjonalne jest poniesienie kosztów sporządzenia projektu podziału w formie odpowiednich dokumentów geodezyjnych. (por. uchwała NSA z dnia 1 marca 1999 r., sygn. akt OPK 1/99, wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2012 r., sygn. akt I OSK 868/11, LEX nr 1264954). Oznacza to, że dopiero po pozytywnym zaopiniowaniu zgodności podziału z planem miejscowym organ zleca uprawnionemu geodecie wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości i dopiero na tym etapie postępowania następuje przyjęcie granic nieruchomości oraz określenie na mapie z projektem podziału dokładnej powierzchni projektowanych do wydzielenia działek gruntów.

W niniejszej sprawie zgodność podziału nieruchomości skarżącego, zatwierdzonego zaskarżoną decyzją, z obowiązującym planem miejscowym, stwierdzona została ostatecznym postanowieniem z dnia 16 września 2009 r. Ocena ta przeprowadzona została w oparciu o kryteria określone w art. 93 ust. 2 ustawy. W tej sytuacji stwierdzić należy, że odmowa zatwierdzenia podziału nieruchomości, który został zaakceptowany powołanym postanowieniem, naruszałaby art. 96 ust. 1 w zw. z art. 93 ust. 1 ustawy. W postanowieniu tym nie mogły być zatwierdzone wielkości działek jakie miały zostać wydzielone na skutek podziału. We wstępnym projekcie podziału nieruchomości, w oparciu o który wydano opinię o zgodności podziału z planem miejscowym, powierzchnia wydzielonych działek określona została jedynie w przybliżeniu. Wartości te nie mogły zatem być wiążące dla organu przy sporządzaniu mapy z projektem podziału nieruchomości. Wielkość wydzielonych działek musi być bowiem określona w sposób dokładny. Wstępny projekt jest natomiast dokumentem, który określa przybliżone wartości. Na etapie oceny zgodności podziału z planem istotne jest przeznaczenie oznaczonego terenu, a nie ustalenie jego dokładnej powierzchni."

Artykuły w « Orzeczenia_Podziały nieruchomości »

Komentarze *