*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneOpinia Zarządu PTG ws. senackiego projektu nowelizacji Pgik

Zarząd PTG informuje, że w reakcji na prośbę Przewodniczącego senackiej Komisji Ustawodawczej Pana Senatora Piotra ZIENTARSKIEGO, w dniu 13 kwietnia 2015r. przekazaliśmy naszą opinię w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (druk senacki nr 842).

Zdaniem Zarządu Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego uzasadnienie wniesionego projektu nie spełnia niezbędnych, formalnych wymogów określonych przepisami art.77 ust.2 Regulaminu Senatu, w związku z czym przedmiotowa inicjatywa ustawodawcza, w przedstawionym kształcie, w ogóle nie powinna być przedmiotem prac Senatu. W szczególności projektodawca nie przedstawił żadnych analiz, ekspertyz lub opinii prawnych, które w sposób formalny potwierdzałyby występowanie rzekomych niespójności pomiędzy wskazanymi w uzasadnieniu przepisami uzasadniającymi nowelizację przepisów art.12b ust5 ustawy. W sprawach zawisłych przed sądami administracyjnymi, sądy te nie dość że żadnych niespójności w tym zakresie się nie dopatrzyły, to wręcz zgodnie stwierdziły że przepisy te są wyraźne, jasne i nie wymagają żadnych interpretacji. Ponadto opiniowany projekt ustawy, w części  dotyczącej zmian w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej, nie eliminuje istniejących niezgodności obecnych regulacji z gwarancjami i zasadami wynikającymi z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarząd PTG w swojej opinii w szczególności zarekomendował dokonanie zmiany art.12d ust.2 ustawy, mającej na celu upoważnienie ministra właściwego do spraw administracji publicznej do określenia wzoru klauzuli przeznaczonej dla potrzeb uwierzytelniania dokumentacji geodezyjnej, a także wykreślenie wszystkich obecnie obowiązujących przepisów (z uwagi na ich niekonstytucyjność) dotyczących ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej. Poniżej przedstawiamy tekst opinii, jaką skierowaliśmy do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu.

Informujemy ponadto, że na stronach internetowych Senatu zostały zamieszczone także inne opinie, sporządzone dla potrzeb omawianej inicjatywy ustawodawczej. (http://senat.gov.pl/prace/senat/inicjatywy-ustawodawcze/pozostale-inicjatywy/).  Wśród nich bardzo interesującą wydaje się być opinia Ministra Sprawiedliwości, której tekst także zamieszczamy poniżej. W zakresie nowelizacji art.12b ust.5 ustawy czytamy m.in.:

„Celowość tej zmiany budzi jednak zastrzeżenia. Istnienie niespójności przepisów, na którą wskazuje się w uzasadnieniu, zdaje się wątpliwe. (…)
Gdyby jednak (…) takie niespójności rzeczywiście zachodziły, to wskazać należy na wątpliwości, co do sposobu ich usunięcia. (…)”


Zastrzeżenia Ministra Sprawiedliwości dotyczą także propozycji Senatu w zakresie ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej (zawodowej):
„Niezależnie od powyższego zasygnalizować należy również wątpliwości, jakie wiążą się s przepisem przejściowym art.3 projektu. (…)”


1. Opinia Zarządu PTG:
 
<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/2015-04-13_Pismo_do_Przewodniczacego_Komisji_Ustawodawczej_Senatu_ws_nowelizacji_ustawy_Pgik.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/2015-04-13_Pismo_do_Przewodniczacego_Komisji_Ustawodawczej_Senatu_ws_nowelizacji_ustawy_Pgik.pdf</a>


2. Opinia Ministra Sprawiedliwości:
 
<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/2015-04-13_Opinia_Ministra_Sprawiedliwosci_ws._senackiego_projektu_zmiany_ustawy_Pgik.pdf " target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Posiedzenia_Zarzadu/_Inne/2015-04-13_Opinia_Ministra_Sprawiedliwosci_ws._senackiego_projektu_zmiany_ustawy_Pgik.pdf </a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *