*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneOpłatę należy obliczać zgodne z wnioskiem, a nie za faktycznie udostępnione materiały zasobu

Pomimo iż wykonawca pracy do wniosku załączył mapę z graficznie określonym zakresem zamawianych danych, Prezydent Miasta Rybnika naliczył opłatę za całość udostępnionych informacji. W uzasadnieniu organ wskazał, że nie miał technicznych możliwości, aby materiały zasobu udostępnić ściśle wg złożonego wniosku. W konsekwencji opłata za udostępnione materiały opiewała na prawie dwukrotnie wyższą kwotę.

W reakcji na wniesione odwołanie, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach - i słusznie - uznał jednakże taką praktykę za wadliwą.

"Stanowisko Prezydenta Miasta Rybnika nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa. Z treści załącznika do prawa geodezyjnego, w którym jednostką naliczenia opłaty jest powierzchnia (ha) nie wynika, że udostępnianiu podlegają wyłącznie całe obiekty (w tym przypadku całe działki). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby udzielając informacji wydać również części powierzchni obiektów znajdujących się poza zasięgiem złożonego wniosku, pod warunkiem ograniczenia prawa do ich wykorzystania odpowiednim zapisem licencji. W tym miejscu należy przytoczyć stanowisko Głównego Geodety Kraju, który wyjaśnia zasady naliczania liczby jednostek rozliczeniowych (ha) dla udostępnianego zbioru.

Zasady naliczania liczby jednostek rozliczeniowych dla potrzeb ustalenia wysokości opluty są określone w załączniku do ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Natomiast konkretyzacja Tych zasad następuje każdorazowo przy ustalaniu wysokości opłaty przez właściwy organ. Liczba jednostek rozliczeniowych (ha) wynika z wniosku albo zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz udzielonej licencji na wykorzystanie udostępnionych map. W przypadku, gdy ze względów technicznych organ nie ma możliwości ograniczyć udostępnianych danych do obszaru wskazanego we wniosku lub zgłoszeniu udostępnia dane w taki sposób, w jaki jest to możliwe, z tym że uprawnienia licencjobiorcy do ^wykorzystania tych danych są ograniczone do obszaru wskazanego we wniosku i w konsekwencji w licencji.

Mając powyższe na uwadze przyjdzie stwierdzić, iż w celu realizacji wniosku skarżącego organ mógł udostępnić dane w zakresie pełnych działek ewidencyjnych jednakże ograniczając uprawnienia wykonawcy do żądanego zakresu za pomocą licencji. W takim przypadku odpłatność należy ustalić zgonie z ustalonym zakresem, gdyż wyłącznie w tym zakresie wykonawca posiada prawo do wykorzystania otrzymanych danych."Za zgodą wykonawcy pracy (Członka PTG), poniżej przedstawiamy pełny tekst decyzji Śląskiego WINGiK-a.

<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/2015-07-15_SWINGiK_Decyzja_o_naliczaniu_oplat_zgodnie_z_wnioskiem.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/2015-07-15_SWINGiK_Decyzja_o_naliczaniu_oplat_zgodnie_z_wnioskiem.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *