*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneOdszkodowania za nieruchomości przejmowane na cele inwestycji liniowych

Zgodnie z art.12 ust.4 i 4f specustawy drogowej nieruchomości lub ich części, o których mowa w art.11f ust.1 pkt 6, stają się z mocy prawa:
1) własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych,
2) własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych
– z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, za odszkodowaniem  zależnym dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości, użytkownikowi wieczystemu oraz osobom, którym przysługiwały ograniczone prawa rzeczowe.

Na podstawie art.9s ust.3 specustawy kolejowej nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, o którym mowa w ust.2, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna. Zgodnie z art.9y ust.1 tej ustawy, za nieruchomości oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, o których mowa w art.9s ust.3 i 3a oraz art.9x ust.4, przysługuje odszkodowanie.

Natomiast w myśl art.20 ust.3 specustawy gazowej nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji w zakresie wskazanym w art.10 ust.1 pkt 7, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu stała się ostateczna, za odszkodowaniem.

Ustalenie odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod inwestycję drogową, kolejową lub gazową musi uwzględniać zarówno jej stan prawny jak i stan faktyczny tej nieruchomości na dzień wydania przez organ pierwszej instancji decyzji lokalizacyjnej. Zatem wszelkie zmiany stanu prawnego jak i stanu faktycznego nieruchomości po dniu wydania decyzji lokalizacyjnej nie mogą zostać uwzględnione w procesie wyceny a następnie ustalenia odszkodowania za nieruchomość.

Poniżej przedstawiamy obszerne, bo ok. 150-stronicowe, opracowanie przygotowane w Departamencie Orzecznictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na temat procedury ustalania odszkodowań za nieruchomości przeznaczone na cele inwestycji liniowych, przywołujące orzecznictwo sądów administracyjnych. Publikacja ta bowiem z pewnością ściśle wiąże się z problematyką dotyczącą sporządzania dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb tych postępowań.


<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/2014-04-26_Odszkodowania_za_nieruchomosci.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/2014-04-26_Odszkodowania_za_nieruchomosci.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *

1) Re: Odszkodowania za nieruchomości przejmowane na cele inwestycji liniowych
przez 0 dnia 26 Kwiecień 2014, 18:23
nie wiem czy czasem nie naruszacie praw autorskich jest nota copyrightowa