*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneOdpowiedź PTG na wezwanie Głównego Geodety Kraju do uzupełnienia naszego pisma z dnia 11 lutego 2019r. - c.d.

Zarząd  Polskiego  Towarzystwa  Geodezyjnego  informuje, że  w  dniu  7  marca  2019r.  do  Głównego  Geodety  Kraju  zostało  wysłane  pismo,  wzywające  do wszczęcia postępowania w trybie przepisów kpa, na żądanie organizacji społecznej, w przedmiocie uchylenia czynności kontroli przedsiębiorcy dokonanej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Pismo to doprecyzowuje wystosowany przez nas  wniosek  z dnia 11 lutego 2019r.

Przepis art.31 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stanowi, że organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem wszczęcia postępowania, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Polskie Towarzystwo Geodezyjne w przekazanym piśmie - naszym zdaniem w sposób wystarczający wykazało, że w/w żądanie wyczerpuje niezbędne przesłanki określone w przepisach kpa oraz że leży w żywotnym interesie społecznym. Liczymy, że Główny Geodeta Kraju szybko i pozytywnie rozpatrzy nasze wystąpienie.


Odpowiedź PTG na pismo GGK <a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/2019-03-07_PTG_pismo_do_GGK.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/2019ROK/2019-03-07_PTG_pismo_do_GGK.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *