*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneOdmowa wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego tylko w drodze wydania postanowienia

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2015r. sygn. IV SAB/Po 137/15 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

„(...) ustawodawca nie określił, czy i w jakiej formie prawnej organ może odmówić wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego. Wcześniejsze orzecznictwo sądów administracyjnych w tej kwestii nie było jednolite. Uległo ono jednak ujednoliceniu z chwilą wprowadzenia zmiany do Kodeksu postępowania administracyjnego, polegającej na dodaniu art. 61a k.p.a., który wszedł w życie od 11 kwietnia 2011 r. Odtąd nie budzi już wątpliwości, że przepis ten – w myśl którego, gdy żądanie [wszczęcia postępowania – uw. Sądu], o którym mowa w art. 61 k.p.a. zostało wniesione przez osobę nie będącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (art. 61a § 1 k.p.a.) – znajduje zastosowanie także w sprawach o rozgraniczenie (por. wyroki WSA: z 29.01.2014 r., II SA/Rz 1021/13; z 18.06.2014 r., IV SA/Wa 885/14; z 10.03.2015 r.. III SA/Kr 1685/14 – CBOSA; por. też E. Stefaniak [w:] Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz, pod red. J. Langa i E. Stefaniak, Warszawa 2013, uw. 8 do art. 30). Nie budzi bowiem wątpliwości, że unormowania ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, które mogą regulować normowane nią kwestie odmiennie, na zasadzie legi speciali, nie przewidują wyłączenia zastosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach nie uregulowanych w tej ustawie, a zatem także w odniesieniu do kwestii przesłanek i formy odmowy wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego.

Wobec tego, w ocenie Sądu, nie można uznać, że przywołane w odpowiedzi na skargę pismo Burmistrza z (...) r., informujące Wnioskodawcę o istnieniu przeszkód formalnoprawnych wykluczających możliwość wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego w trybie administracyjnym – ani też dalsze, "zwykłe" pisma wystosowywane w tej sprawie przez Organ do Skarżącego – stanowiły właściwe załatwienie wniosku Skarżącego o rozgraniczenie nieruchomości. Żadne z tych pism nie przybrało bowiem wymaganej formy postanowienia – czy to o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego (art. 30 ust. 4 p.g.k.), czy też o odmowie jego wszczęcia (art. 61a § 1 k.p.a.).

W rozpatrywanej sprawie Burmistrz nie uwzględnił żądania Skarżącego dotyczącego wszczęcia postępowania o rozgraniczenie nieruchomości, powołując się na "okoliczności formalno-prawne" mające przesądzać o "bezprzedmiotowości wszczęcia" tego postępowania. Nie oceniając trafności merytorycznej takiego stanowiska Organu – gdyż, jak to już wyżej wskazano, kwestia ta wykracza poza granice sprawy ze skargi na bezczynność – Sąd jedynie stwierdza, że takie stanowisko winno zostać wyrażone przez Burmistrza we właściwej formie procesowej: postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania."

Artykuły w « Orzeczenia_Rozgraniczenia »

Komentarze *