*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneNawiązanie formalnej współpracy PTG z Pomorskim Stowarzyszeniem Geodezyjnym


Informujemy, że w dniu 10 lipca 2016r. Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego podjął uchwałę w sprawie nawiązania formalnej współpracy naszej organizacji z Pomorskim Stowarzyszeniem Geodezyjnym z siedzibą w Kartuzach.

Głównymi celami zawartego porozumienia są:
1. Podejmowanie, rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwijaniu zawodu geodety, a w szczególności działań na rzecz przyjęcia i uchwalenia przez Sejm RP ustawy o samorządzie zawodowym geodetów.
2. Przyczynianie się do podnoszenia świadomości społecznej na temat znaczenia zawodu geodety.
3. Szerzenie postaw moralnych w środowisku branży geodezyjnej.
4. Inicjowanie różnorodnych form edukacji jak praktyki, warsztaty, seminaria i konferencje.
5. Podejmowanie wspólnych inicjatyw mających na celu realizację obowiązującego prawa zarówno przez wykonawców prac geodezyjnych jak i administrację geodezyjną.
6. Dążenie do stanowienia prostego prawa geodezyjnego, które nie ingeruje w relacje między geodetami a zamawiającymi usługi geodezyjne tj. właścicielami nieruchomości oraz inwestorami.

Porozumienie będzie realizowane poprzez:
1. Propagowanie potrzeby powstania samorządu zawodowego geodetów w środowisku geodezyjnym.
2. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny geodezji wśród społeczeństwa.
3. Poszerzanie wiedzy w środowisku geodezyjnym o znaczeniu jakości geodezji w społeczeństwie w przełożeniu na dążenie do właściwego zaufania publicznego.
4. Wymianę doświadczeń w celu zdobywania właściwej wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu geodety oraz wspólne organizowanie szkoleń i konferencji.
5. Ścisłą współpracę w dążeniu do przestrzegania obowiązującego prawa zarówno przez wykonawców prac geodezyjnych jak i administrację geodezyjną poprzez wspólne działania nadzorcze, prewencyjne i roszczeniowe.
6. Podejmowanie wspólnych działań w opiniowaniu stanowionego prawa.  
7. Wzajemne wspieranie się w realizacji celów statutowych bądź regulaminowych.

Pomorskie Stowarzyszenie Geodezyjne powstało w dniu 29 października 2010r. i działa na zasadach stowarzyszenia zwykłego. Ustawowym Przedstawicielem Stowarzyszenia jest kol. Michał PELLOWSKI.

Zgodnie z Regulaminem Stowarzyszenia, celem PSG jest:
• Wprowadzanie jednolitych procedur w codziennej praktyce geodezyjnej;
• Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy geodetami i instytucjami zainteresowanymi;
• Podnoszenie prestiżu zawodu geodety oraz dbanie o wysoką jakość usług geodezyjnych;
• Reprezentacja interesów geodetów zrzeszonych w Stowarzyszeniu wobec władz samorządowych i państwowych;
• Podnoszenie kwalifikacji zawodowych Członków Stowarzyszenia;
• Udzielanie pomocy prawnej i szkoleniowej geodetom Członkom Stowarzyszenia;
• Promowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych w dziedzinie geodezji;
• Integracja geodetów działających na terenie województwa pomorskiego;
• Uświadamianie społeczeństwa co do roli jaką odgrywa w nim geodeta.

Pomorskie Stowarzyszenie Geodezyjne skupia się na ciągłym podnoszeniu kwalifikacji swoich członków poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach i spotkaniach roboczych. Stowarzyszenie zwraca również szczególną uwagę na przestrzeganie zasad kodeksu etyki zawodowej. „Zakładając PSG kierowaliśmy się głównie potrzebą podnoszenia prestiżu naszego zawodu, dbaniem o wysoką jakość usług geodezyjnych, wprowadzaniem jednolitych procedur w codziennej praktyce geodezyjnej, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, integracji geodetów oraz uświadamianiem społeczeństwa co do roli jaką odgrywa w nim geodeta. „ – tak o powstaniu organizacji wspomina kol. Michał PELLOWSKI.

Dane Pomorskiego Stowarzyszenia Geodezyjnego:
Siedziba: 83-300 Kartuzy, ul. Sędzickiego 26A
Adres e-mail: psg@kartuzy.com
Strona internetowa: www.psg.kartuzy.com
Facebook: www.facebook.com/pomorskie.stowarzyszenie.geodezyjne  

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *