*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneMinisterstwa krytycznie o pospiesznym trybie nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne jest obecnie przedmiotem prac Stałego Komitetu Rady Ministrów. Strona RCL

Z uwag, jakie do tego organu przekazały zainteresowane ministerstwa wynika, że przyjęty tryb przedmiotowej nowelizacji - zdaniem kilku ważnych resortów - jest zbyt pospieszny, w związku z czym zasadnym jest zawężenie przedmiotowej nowelizacji wyłącznie do części zakwestionowanej przez Trybunał Konstytucyjny (a więc dotyczącej „opłat”). Pozostałe propozycje zmian ustawy winny zostać poddane bardziej szczegółowym analizom oraz uzgodnieniom międzyresortowym.

Potrzebę rozdzielenia nowelizacji zgłosiły w szczególności Minister Infrastruktury i Rozwoju oraz Minister Finansów.

Minister Infrastruktury i Rozwoju w piśmie z dnia 1 kwietnia 2014r. postuluje:
„Rozumiejąc potrzebę nowelizacji ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, w związku z realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. akt K 30/12. poddaje się pod rozwagę rozdzielenie nowelizacji na dwa niezależna projekty, z których jeden, z uwagi na ograniczony czas na dokonanie zmian (do dnia 12 lipca 2014r.), byłby realizowany w trybie pilnym. Pozostała zmiany, ze względu na ich głębokość, należałoby poddać uzgodnieniom międzyresortowym. Materia projektu jest bowiem znacznie obszerniejsza niż zakres przedmiotowego wyroku, a wątpliwości natury redakcyjno-legislacyjnej wobec projektu ustawy są na tyle poważne, ze uzasadnione są dodatkowe uzgadniania przed rozpatrywaniem projektu przez Komitet Rady Ministrów. W szczególności proponowane rozwiązania, po wprowadzeniu zmian określanych przez autorów projektu jako porządkujące i precyzujące, wydają się wciąż nieczytelne i niezgodne z zasadą poprawnej legislacji.”

Krytycznie wypowiedział się także Minister Finansów w piśmie z dnia 3 kwietnia 2014r.:
„Pozostawienie dotychczasowych rozwiązań w niezmienionym kształcie jest niedopuszczalne i należy podjąć działania w celu doprecyzowania przedłożonej propozycji w zakresie finansowania zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z tego zasobu.

Mając na uwadze problemy z finansowaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz zbyt krótki okres czasu - w opinii MAiC - na przyjęcie kompleksowych rozwiązań w przedmiotowym zakresie proponuję aby projektowane przepisy rozdzielić i obecne procedowanie ograniczyć jedynie do kwestii związanych z uregulowaniem przepisów zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny, natomiast w pozostałym zakresie dokonać pilnej analizy rozwiązań dotyczących finansowania tych zadań i podjąć działania legislacyjne regulujące te kwestie.”


Zdaniem Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego stanowiska te w pełni zasługują na rozważenie i uwzględnienie. Dokonana przez nas analiza tekstu zmiany ustawy potwierdza chaotyczność projektowanych rozwiązań, a w wielu kwestiach także ich sprzeczność z innymi ustawami oraz Konstytucją RP. Swoje krytyczne uwagi do projektu ustawy oraz propozycje zmian zamierzamy przesłać do Stałego Komitetu Rady Ministrów w najbliższych dniach.

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *