*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneMazowiecki WINGiK: Czynności techniczne i administracyjne, związane z prowadzeniem postępowań rozgraniczeniowych, winny być dokonywane przez geodetów z uprawnieniami z zakresu 2-go.

Z informacji zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wynika, że w bieżącym roku Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie przeprowadził szereg kontroli problemowych, mających na celu sprawdzenie posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, upoważnionych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do wykonywania czynności technicznych i administracyjnych związanych z prowadzeniem postępowań rozgraniczeniowych. Kontrole Mazowieckiego WINGiK-a w 2013r.

Kontrolami zostały objęte następujące podmioty:
1. Wójt Gminy Garwolin;
2. Burmistrz Miasta Garwolin;
3. Wójt Gminy Bielany;
4. Wójt Gminy Sokołów Podlaski;
5. Burmistrz Miasta i Gminy Mordy;
6. Wójt Gminy Przesmyki;
7. Wójt Gminy Wodynie.

Mazowiecki WINGiK pozytywnie ocenił w kontrolowanym zakresie jedynie działania Wójta Gminy Garwolin oraz Burmistrza Miasta Garwolin. W pozostałych pięciu przypadkach, w wydanych "Zaleceniach pokontrolnych" Wojewódzki Inspektor wskazywał, że zgodnie z zapisami art.42 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne osoby upoważnione przez wójta do wykonywania czynności technicznych i administracyjnych związanych z prowadzeniem postępowań rozgraniczeniowych powinny posiadać usprawnienia zawodowe z zakresu, o którym mowa w art.43 pkt 2 ww. ustawy.

Polskie Towarzystwo Geodezyjne z uznaniem obserwuje - i popiera w tym zakresie - działania podjęte przez Mazowieckiego Inspektora Nadzoru. W naszej ocenie działania te są niezwykle istotne, ponieważ w wielu gminach i miastach sprawami geodezyjnymi, w tym rozgraniczeniami nieruchomości, zajmują się osoby bez wymaganych uprawnień zawodowych, a nawet osoby w ogóle nie będące geodetami.

Działania Mazowieckiego Inspektora są naszym zdaniem istotne, a nawet wręcz przełomowe, także i z innych powodów. Pokazują one bowiem, że osoby upoważniane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do wykonywania czynności technicznych i administracyjnych w zakresie rozgraniczania nieruchomości, w świetle obowiązujących przepisów prawa, pełnią samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, a więc podlegają także np. odpowiedzialności zawodowej. Polskie Towarzystwo Geodezyjne pragnie jednocześnie zauważyć, że wykonywanie tych czynności, na służbowe polecenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, przez osoby nie posiadające uprawnień zawodowych w wymaganym zakresie w żadnym razie nie powinno skutkować stwierdzeniem, że osoby te popełniają wykroczenie, o którym mowa w art.48 pkt 7 ustawy, które to wykroczenie zagrożone jest karą grzywny. Osoby te bowiem nie wykonują tych czynności z własnej winy, w szczególności z winy umyślnej, co dawałoby ewentualną podstawę  ponoszenia odpowiedzialności za wykroczenie. Proceder ten winien być raczej kwalifikowany jako czyn zabroniony, popełniany przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), ścigany z art.231 §1 ustawy Kodeks karny, który stanowi że "Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.".

W ocenie PTG działalność kontrolna Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru GiK - w omawianym zakresie - zasługuje zarówno na zauważenie, jak i na docenienie. Nasze Stowarzyszenie jednakże oczekuje, że w ślad za stwierdzaniem naruszeń prawa w przeprowadzanych postępowaniach kontrolnych, organ nadzoru nie poprzestanie jedynie na sporządzaniu "Zaleceń pokontrolnych", ale - w przypadku stwierdzenia popełnienia wykroczenia, albo czynu zabronionego większego gatunku (przestępstwa), zdefiniowanego w ustawie Kodeks karny, podejmie niezbędne działania występując w sprawie odpowiednio jako oskarżyciel publiczny (na postawie art.17 ust.3 ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia), albo o fakcie popełnienia przestępstwa zawiadomi inne kompetentne (właściwe) organy państwowe (na podstawie art.302 §2 ustawy Kodeks postępowania karnego). Zauważyć należy, że czyn zabroniony, polegający na niedopełnieniu obowiązków albo przekroczeniu uprawnień jest ścigany z urzędu, natomiast zgodnie z przepisem art.302 §2 kpk "Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa".

Podniesiony przez nas problem jest ważny także z powodu podjęcia w ostatnim czasie prac legislacyjnych, mających na celu znowelizowanie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Obecnie obowiązujące przepisy tej ustawy, w sferze pełnienia samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, są naszym zdaniem szczególnie nieprecyzyjne, a w związku z tym podlegają całkowicie dowolnym interpretacjom. Z pięciu kategorii osób, wymienionych w art.42 ust.2 ustawy, jedynie pkt pierwszy jest zrozumiały dla adresatów norm prawnych (kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, podlegającymi zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz sprawowanie nad nimi bezpośredniego nadzoru). Pozostałe kategorie, jakkolwiek wymienione w ustawie, w praktyce albo nie występują (wykonywanie czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, podlegających zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego), albo dotyczą kategorii osób, których nikt nie jest w stanie zdefiniować i wskazać (np. wyszczególnionych w pkt 5 - wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz prac, w wyniku których mogłoby nastąpić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego). Polskie Towarzystwo Geodezyjne liczy, że sprawa ta nie zostanie "zamieciona pod dywan" przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, ale że zostanie ona przeanalizowana i że zostaną wyciągnięte konstruktywne wnioski. W szczególności oczekujemy, że znowelizowana ustawa we właściwy i jednoznaczny sposób określi, jakie osoby pełnią samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, za co ponosić winny odpowiedzialność zawodową. Obecne rozwiązania - naszym zdaniem - są bowiem całkowicie wadliwe.

Polskie Towarzystwo Geodezyjne z uznaniem odnotowuje w/w działania Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora nadzoru GiK w Warszawie. Liczymy, że kontrolą zostaną objęte także inne - pozostałe - miasta i gminy województwa mazowieckiego, a przykład ten będzie też inspiracją dla podjęcia analogicznych działań przez inne wojewódzkie inspekcje nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *