*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneKoszty rozgraniczenia nie zawsze po połowie...

Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 8 sierpnia 2013r. sygn. II SA/Rz 417/13 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"Zagadnienie kosztów postępowania administracyjnego normuje m. in. art. 261 K.p.a., w § 1 stanowiąc, że stronę obciążają te koszty postępowania, które: 1) wynikły z winy strony, 2) zostały poniesione w interesie strony lub na zadanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie.

(...)
SKO przywołało normę zawartą w art. 152 K.c., stanowiącego, że właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych; koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymywania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie. Organ zażaleniowy powołał się następnie na to, że zasadniczą kwestię dla wyniku sprawy rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w uchwale z 11 grudnia 2006 r. I OPS 5/06. W powyższej uchwale rozpoznając wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich NSA stwierdził, że "Organ administracji publicznej, orzekając o kosztach postępowania rozgraniczeniowego na podstawie art. 262 § 1 pkt 2 K.p.a., może obciążyć kosztami rozgraniczenia nieruchomości strony będące właścicielami sąsiadujących nieruchomości (art. 153 K.c.), a nie tylko stronę, która żądała wszczęcia postępowania" (ONSAiwsa 2007/2/26). Kolegium zacytowało fragment uzasadnienia powyższej uchwały dochodząc do przekonania, że z uwagi na treść art. 262 § 1 pkt 2 K.p.a. oraz art. 152 K.c. "co do zasady wszystkie strony postępowania rozgraniczeniowego powinny partycypować w ponoszeniu jego kosztów", za nie znajdujące oparcia w obowiązujących regulacjach uznał organ argumentację skarżących, że to sam wnioskodawca powinien ponieść koszty wynikłe z czynności organu związane z rozgraniczeniem nieruchomości. W ocenie Sądu stanowisko to nie jest trafne w realiach przedmiotowej sprawy.

(...)
NSA w cyt. powyżej uchwale (I OPS 5/06) nie przesądził, w ocenie orzekającego Sądu, jakoby co do zasady w każdym przypadku wszyscy właściciele rozgraniczanych nieruchomościach mieli być obciążani kosztami postępowania rozgraniczeniowego, skoro w tezie uchwały użyto określenia, wedle którego "Organ administracji publicznej, orzekając o kosztach postępowania rozgraniczeniowego na podstawie art. 262 § 1 pkt 2 K.p.a., może (podkr. Sądu) obciążyć kosztami rozgraniczenia nieruchomości strony będące właścicielami sąsiadujących nieruchomości..." Użycie wyrażenia modalnego "może" nie oznacza przecież, że organ w każdym przypadku zawsze i bezwzględnie będzie obciążał wszystkich właścicieli rozgraniczanych nieruchomości.

(...)
Z uzasadnienia przywoływanej przez SKO uchwały I OPS 5/06 zdaje się wynikać, że nie w każdym przypadku właściciel sąsiedniej nieruchomości, w stosunku do której nastąpiło wszczęcie administracyjnego rozgraniczeniowego, będzie "skazany" na konieczność poniesienia połowy kosztów tego postępowania. NSA w motywach uchwały I OPS 5/06 stwierdził wszak, że "W postępowaniu rozgraniczeniowym wszczętym na wniosek właściciela jednej nieruchomości właściciel sąsiedniej nieruchomości może uznawać, że przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego nie leży w jego interesie, gdyż nie kwestionuje on przebiegu granic. Wobec tego nie powinien on ponosić kosztów rozgraniczenia, które - w jego ocenie - zostało wszczęte zbyt pochopnie. Jednakże ustalenie granic sąsiadujących nieruchomości leży w interesie prawnym wszystkich właścicieli, gdyż granice gruntów sąsiadujących stały się sporne" (podkr. Sądu). O ile zatem nie byłoby sporu odnośnie przebiegu granic nieruchomości sąsiadujących, to w ocenie Sądu byłoby niesprawiedliwe, aby inny podmiot, niż wnioskujący o rozgraniczenie nieruchomości, gdy brak jest przesłanki do wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego, ponosić miał choćby w części koszty tego postępowania."

Artykuły w « Orzeczenia_Rozgraniczenia »

Komentarze *