*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneKontroli starosty podlega dokumentacja techniczna, a nie dokumentacja rozgraniczeniowa

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 7 czerwca 2013r. sygn. II SA/Łd 409/13 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"Przepisy przywołanego powyżej rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych (...) stanowią, iż po zakończeniu pracy wykonawca przekazuje dokumentację do zasobu w formie i zakresie przewidzianych w standardach technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (§ 7 rozporządzenia), a dokumentacja przekazywana do zasobu podlega kontroli w zakresie:

1) przestrzegania zasad wykonywania prac,
2) osiągnięcia wymaganych dokładności,
3) zgodności opracowania ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,
4) zgodności opracowania z ustaleniami, o których mowa w § 5 ust. 5,
5) spójności topologicznej informacji dostarczanej przez wykonawcę z informacjami uzyskanymi z ośrodka w trakcie realizacji pracy,
6) kompletności przekazywanych materiałów
7) w przypadkach zmiany treści mapy zasadniczej kontrola obejmuje także sprawdzenie prawidłowości wykonania kartowania i prac kreślarskich na mapie zasadniczej. (§ 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia).

Mając zatem na uwadze charakter i zakres wykonanych prac, kontroli organu w powyższym trybie i zakresie winna podlegać wyłącznie dokumentacja techniczna z postępowania rozgraniczeniowego, o której mowa w § 24 wskazanego powyżej rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości, nie zaś dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości, o której mowa w § 19 tegoż rozporządzenia.

Skoro zatem w realiach niniejszej sprawy organ administracji odmawiając włączenia przekazanej dokumentacji do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w pismach z dnia [...] (znak: [...], i znak: [...]) powołał się na braki przedłożonej dokumentacji wskazujące na niekompletność i nieprawidłowość dokumentacji z rozgraniczenia, nie formułując zaś należycie uzasadnionych i przekonywujących wniosków o niekompletności bądź nieprawidłowości dokumentacji technicznej, z punktu widzenia kryteriów kontroli zapisanych w § 9 rozporządzenia z dnia 16 lipca 2001r., to tak przeprowadzoną kontrolę uznać wypada za dokonaną z naruszeniem prawa. Tym samym za nieusprawiedliwioną należycie ustalonymi i ocenionymi okolicznościami sprawy uznać należy odmowę włączenia złożonej dokumentacji do prowadzonego przez organ zasobu. Niewłaściwie przeprowadzony zakres kontroli miał wpływ na dokonaną czynność, co uzasadnia stwierdzenie jej bezskuteczności (art. 146 § 1 P.p.s.a.).

W toku ponownego rozpoznania sprawy organ winien stosując się do powyższych wywodów dokonać kontroli zgłoszonych prac geodezyjnych wyłącznie w odniesieniu do dokumentacji technicznej z rozgraniczenia nieruchomości, opisanej w § 24 rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 1999r., przy zastosowaniu kryteriów oceny przewidzianych w § 9 rozporządzenia z dnia 16 lipca 2001r.. Ocena to winna być poprzedzona wszechstronną analizą okoliczności sprawy istotnych z punktu widzenia dokonywanej kontroli, z poszanowaniem zasad rządzących gromadzeniem i oceną materiału dowodowego (art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 K.p.a.).

Istotną okolicznością przy badaniu zgodności wykonanej pracy ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (§ 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 16 lipca 2001r.), jest to, iż od dnia 22 grudnia 2011r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1572). W zaistniałej sytuacji organ oceniając zgodność zgłoszonej pracy ze standardami technicznymi winien uwzględnić brzmienie normy intertemporalnej § 86 tegoż rozporządzenia."

Artykuły w « Orzeczenia_Odmowa przyjęcia dokumentacji do pzgik »

Komentarze *