*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneKalkulator opłat CODGiK

W związku z wprowadzeniem z dniem 12 lipca 2014r. zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności dotyczących określenia wysokości stawek, stosowanych przy ustalaniu opłat z tytułu udostępniania materiałów zasobu oraz za czynności, o których mowa w art. 40b ust.1 pkt 2, 3, 5 i 6 ustawy, na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zamieszczony został "Kalkulator opłat za dane geodezyjne". Kalkulator ten umożliwia - osobom zainteresowanym, ale też i wykonawcom prac gik - obliczenie wysokości należnej opłaty. Kalkulator CODGiK

Czy ten urzędowy kalkulator faktycznie działa poprawnie?

Przepis ust.3 "Załącznika do ustawy z dnia 5 czerwca 2014r. (po.897)) stanowi, że "Przy ustalaniu wysokości opłat stosuje się współczynniki korygujące". Pkt 1) tego ustępu przewiduje stosowanie współczynnika K. W szczególności współczynnik K=0,5 ma zastosowanie w przypadku udostępniania materiałów zasobu wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia (ust.3 pkt 1) lit a)).

Pewne wątpliwości (pytania) budzą obliczenia wykonywane za pomocą tego "Kalkulatora" na Tabeli nr 16 Załącznika do ustawy...

Lp.1 i Lp.2 Tabeli 16 - Kopia materiału zasobu innego niż wymienione w tabelach 1–15 w postaci nieelektronicznej (albo elektronicznej) - OK.

Lp.3 i Lp.4 Tabeli 16 - Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w a rt. 4 u st. 1 a o raz 1 b, lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - pozycje 3 i 4 nie przewidują współczynnika K=0,5

W tej sytuacji nasuwają się dwa podstawowe - i zasadne - pytania (albo twierdzenia):

1. Naliczenie opłat wg pozycji 3 i 4 Tabeli nr 16 nie ma zastosowania dla dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca realizuje prace geodezyjne lub prace kartograficzne, tj. dokumentów o których mowa w art.12b ust.5 ustawy oraz §21 ust.3 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 3013r. poz. 1183)? Dokumenty te bowiem - na mocy ustawy oraz w/w Rozporządzenia - organ SGiK opatruje odpowiednimi klauzami urzędowymi bez jakiegokolwiek dodatkowego wniosku (zgłoszenia uzupełniającego) wykonawcy pracy geodezyjnej. A więc - w konsekwencji - bez pobierania jakichkolwiek opłat. Czyli kalkulator działa poprawnie...

2. Urzędowy kalkulator, zamieszczony na stronie CODGiK, jednakże posiada w tym zakresie poważny błąd, który jak najszybciej należy wyeliminować. No bo skoro poz.1 oraz poz.2 Tabeli Nr 16 uwzględnia współczynnik K=0,5 (opłata ponoszona w związku ze zgłoszeniem pracy podlega 50% obniżeniu), a materiały dla zamawiającego jakoby rzekomo podlegają uwierzytelnieniu (a więc i opłacie), to niby z jakiego powodu ten współczynnik nie maiłaby mieć zastosowania także w pozycjach Lp.3 i Lp.4 tej samej tabeli?

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *