*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneInterwencja RPO w sprawie trybu rozgraniczania nieruchomości

1 września 2015r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Administracji i Cyfryzacji z prośbą o zajęcie stanowiska, a także o podjęcie niezbędnych działań, w zakresie zmiany przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, dotyczących przekazywania do sądów powszechnych (przez wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast) spraw w przedmiocie rozgraniczania nieruchomości. Chodzi o te sytuacje kiedy to strona postępowania administracyjnego, niebędąca jednocześnie wnioskodawcą przeprowadzonego rozgraniczenia, a zakończonego wydaniem decyzji merytorycznej orzekającej o ustaleniu przebiegu granic, korzysta z prawa do żądania przekazania sprawy do rozpatrzenia sądowi powszechnemu. Okazuje się, że to żądanie, a w zasadzie ustawowe uprawnienie, do rozpatrzenia sprawy przez sąd, może nie być w ogóle wykonalne...

W ocenie Rzecznika rozbieżności zaistniałe pomiędzy orzecznictwem sądów administracyjnych a orzecznictwem Sądu Najwyższego są wysoce niepożądane. Obecne stosowanie prawa może wręcz prowadzić do naruszenia wolności i praw człowieka i obywatela, łącznie z naruszeniem konstytucyjnego prawa do sądu.

Ze strony internetowej RPO:

Cytuj
"W sprawach o rozgraniczenie nieruchomości przewidziany został szczególny, dwuetapowy tryb postępowania. Pierwsza faza postępowania prowadzona jest w trybie administracyjnym, a następnie stronie niezadowolonej z ustalenia przebiegu granicy przysługuje prawo żądania przekazania sprawy sądowi w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w sprawie.

W toku postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich na tle jednej ze skarg indywidualnych okazało się, że w orzecznictwie sądów powszechnych zarysowały się dwa przeciwstawne stanowiska w zakresie ustalania wnioskodawcy w sądowym postępowaniu rozgraniczeniowym, wszczętym na skutek przekazania sprawy sądowi w trybie określonym w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z pierwszym z nich, wnioskodawcą w postępowaniu sądowym pozostaje osoba, która złożyła wniosek o rozgraniczenie nieruchomości w trybie postępowania administracyjnego i właśnie tę osobę wzywa się do opłacenia wniosku, niezależnie od tego, czy jest to osoba niezadowolona z treści decyzji o rozgraniczeniu. Drugie stanowisko opiera się na założeniu, że wnioskodawcą w sprawie o rozgraniczenie przez sądem jest osoba niezadowolona z wydanej decyzji administracyjnej, żądająca przekazania sprawy sądowi, niezależnie od tego, czy w administracyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym była wnioskodawcą, czy też inną stroną tego postępowania. Według Sądu Najwyższego decyzja o rozgraniczeniu traci moc na skutek samego zgłoszenia żądania przekazania sprawy sądowi. Z kolei sądy administracyjne wiążą utratę mocy obowiązującej decyzji o rozgraniczeniu z merytorycznym rozpoznaniem sprawy przez sąd powszechny i wydaniem postanowienia o rozgraniczeniu.

W ocenie Rzecznika istnienie rozbieżności pomiędzy orzecznictwem sądów administracyjnych a orzecznictwem Sądu Najwyższego jest wysoce niepożądane, a w praktyce stosowania prawa może prowadzić do naruszenia wolności i praw człowieka i obywatela, łącznie z naruszeniem konstytucyjnego prawa do sądu. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska w sprawie.

W razie podzielenia przedstawionej argumentacji dotyczącej istnienia nieusuwalnych rozbieżności w stosowaniu regulacji zawartej w Prawie geodezyjnym i kartograficznym, Rzecznik zwraca się o spowodowanie podjęcia prac nad przygotowaniem nowelizacji prawa zmierzającej do usunięcia powstałych rozbieżności i zapewnienia pełniejszej ochrony prawa do sądu strony niezadowolonej z ustalenia przebiegu granic na drodze decyzji administracyjnej."


Polskie Towarzystwo Geodezyjne podziela ustalenia dokonane przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Jakkolwiek naszym zdaniem, w celu rozwiązania tej obecnej - patologicznej - sytuacji, należy przekazać sprawy związane z ustalaniem granic nieruchomości uprawnionym geodetom. Obecna, administracyjna faza rozgraniczania nieruchomości, jest po prostu zbędna...

<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/2015-09-01_RPO_do_MAiC_ws_postepowania_o_rozgraniczenie_nieruchomosci.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/2015-09-01_RPO_do_MAiC_ws_postepowania_o_rozgraniczenie_nieruchomosci.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *