*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneInformacja z Walnego Zebrania Członków PTG z dnia 4 czerwca 2016r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego informuje, że w dniu 4 czerwca 2016r., w Piotrkowie Trybunalskim, odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Głównym celem Zebrania było podjęcie uchwał w zakresie spraw finansowych Stowarzyszenia oraz przeprowadzenie warsztatów w przedmiocie wykonywania dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych.

W wyniku obrad Walne Zebranie Członków, w głosowaniu jawnym, podjęło uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Zarządu Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego za okres 08.11.2015r. - 04.06.2016r.”, w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego za rok obrachunkowy 2015” oraz w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia „Projektu budżetu Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego na rok 2016”.

Gościem Walnego Zebrania Członków PTG był Pan Wojciech DYAKOWSKI - Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi. Zabierając głos w dyskusji stwierdził, że widzi pilną potrzebę wprowadzenia zmian w przepisach obowiązujących w geodezji i kartografii, którą wyrażał już wcześniej, tj. pracując w organach samorządu terytorialnego. Do priorytetów swojego urzędowania zaliczył w szczególności:
1. wprowadzenie zasady, aby w całym województwie łódzkim operaty techniczne przyjmowane do powiatowych zasobów miały jednolity charakter. W tym celu, na stronie internetowej Łódzkiego WINGik-a - w najbliższej przyszłości - będą publikowane propozycje, wypracowane wspólnie z wykonawcami prac, które mają mieć charakter zalecanych do stosowania wzorców, a nie obowiązujących standardów;
2. opracowanie jednolitych standardów dotyczących zasad weryfikacji operatów technicznych przekazywanych do zasobu w poszczególnych starostwach woj. łódzkiego. Jednolitość takich standardów w znaczny sposób ułatwi wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych;
3. przygotowanie przez wojewódzką inspekcję nadzoru materiałów, w formie graficznej na mapach, stanu ewidencji gruntów i budynków w poszczególnych starostwach województwa. Informacja ta ma dotyczyć ponadto sposobu dokonanych modernizacji ewidencji, stanu baz gesut oraz stanu osnów geodezyjnych dla każdego obrębu. Dane te ułatwią kontakt wykonawców z ośrodkami dokumentacji i pozwolą na dokonywanie realnej oceny trudności wykonywanych prac;
4. wzmocnienie obsady kadrowej w ośrodkach dokumentacji do dokonywania czynności weryfikacji dokumentacji przekazywanej do zasobu przez wykonawców prac o osoby posiadające uprawnienia zawodowe. Obecnie istnieje zły system naboru na te stanowiska;
5. dalsze rozwijanie systemów informatycznych obsługujących ośrodki dokumentacji, w tym w celu jest potrzeba eliminacji istniejących błędów w tych systemach oraz wprowadzenia bardziej intuicyjnej obsługi.

Łódzki WINGiK zaapelował do wykonawców prac z województwa łódzkiego do zacieśnienia współpracy w w/w zakresie, zachęcając do składania na jego ręce uwag i propozycji. Ponadto wskazał, że istnieje konieczność dokonania modernizacji ewidencji w tych obszarach województwa, gdzie obecnie wykazano położenie punktów granicznych z dokładnością rzędu do 6.5m. Należy oszacować zarówno zakres niezbędnych prac, ale także koszty ich realizacji. Zdaniem WINGiK-a problemem jest niska jakość wykonywanych modernizacji ewidencji, co często wynika ze zbyt małych kwot przeznaczanych na te cele.  

Prezes Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego podziękował Łódzkiemu WINGiK-owi za przybycie, a także życzył powodzenia w realizacji przedstawionych zamierzeń.

Po zakończeniu oficjalnych obrad odbyły się warsztaty szkoleniowe na temat "Sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych". W dyskusji wzięli udział w szczególności kol. Jarosław FORMALEWICZ, Adam WÓJCIK oraz Jacek KOZIEŁ, którzy na bazie przygotowanych prezentacji i konkretnych przykładów omówili praktyczne aspekty sporządzania tego rodzaju dokumentacji geodezyjnej.

Informujemy, że wszystkie dokumenty z Walnego Zebrania Członków dostępne są dla Członków PTG w zastrzeżonej części portalu internetowego w Dziale „Dla Członów PTG” w zakładce „Walne Zebrania Członków”.

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *