*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneInformacja z Walnego Zebrania Członków PTG - Radziejowice, 31 maja 2014r.

W dniu 31 maja 2014r. w m. Radziejowice odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego. W obradach uczestniczył zaproszony Gość - Pan Waldemar IZDEBSKI, pracownik Katedry Geodezji i Astronomii Geodezyjnej Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Głównym celem Zebrania było zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTG za rok 2013 oraz przyjęcie budżetu na rok 2014, a także omówienie spraw bieżących.

Walne Zebranie Członków po przeprowadzonej dyskusji podjęło następujące uchwały:
1.   ws. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu PTG;
2.   ws. zatwierdzenia projektu budżetu PTG na rok 2014.;
3.   ws. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej;
4.   ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTG za rok obrachunkowy 2013;
5.   ws. zmiany uchwały  w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej.

Pan dr inż. Waldemar Izdebski w swoim wystąpieniu wskazał, że ostatnio wydane rozporządzenia do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zawierają szereg mankamentów, dyskwalifikujących te akty prawne, w szczególności polegające na tym, że charakteryzuje je: nieczytelność i niejasne sformułowania, mnogość załączników, brak jasnych definicji obiektów i ich atrybutów, nieuzasadnione występowanie skal dla mapy zasadniczej, brak weryfikacji praktycznej, publikowanie schematów GML w aktach rangi rozporządzeń, a także niestaranność i błędy edycyjne. Pan Izdebski poinformował, że geodezyjne środowisko naukowe Politechniki Warszawskiej, na etapie prac nad projektami rozporządzeń wykonawczych, skierowało do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii swoją opinię w w/w zakresie, jednakże zgłoszone uwagi nie zostały uwzględnione. Zła jakość wydanych rozporządzeń powoduje konieczność ich pilnej nowelizacji, ponieważ ma negatywny wpływ na funkcjonowanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Konkretne, niewłaściwe regulacje prawne zostały przez prelegenta omówione i zilustrowane na przygotowanych prezentacjach. Pan Izdebski ponadto stwierdził, że zasadą powinno być, aby znani byli – z imienia i nazwiska - autorzy wszystkich opracowywanych projektów aktów prawnych, a nie jak jest to obecnie – że autorzy ci właściwie pozostają anonimowi. Jego zdaniem publiczna informacja o autorach z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości tych aktów normatywnych. Przedstawiona prezentacja, a następnie przeprowadzona dyskusja, dotyczyła ponadto wyjaśnieniu istoty wymiany danych za pomocą języka GML.

W dalszej części Zebrania kol. Radosław SMYK oraz Leszek PISZCZEK przedstawili problematykę dotyczącą stanu prac Zespołu ds. powołania samorządu zawodowego  geodetów i kartografów. Zespół dotychczas odbył 3 posiedzenia robocze, na których opracowywane są w szczególności „Tezy do projektu ustawy o samorządzie zawodowym geodetów i kartografów”. Zespół planuje, że prace nad „Tezami” potrwają do początku lipca 2014r., następnie zostaną omówione przez prezesów organizacji społeczno - zawodowych i przedstawione do dyskusji opinii publicznej.

Kolejnym punktem Zebrania było przedstawienie przez kol. Jarosława FORMALEWICZA problematyki obecnego stanu prawnego wynikającego z orzeczeń sądów administracyjnych, a dotyczącego odpowiedzialności uprawnionych geodetów sporządzających dokumentację do celów prawnych. Temat omówiony został na konkretnych przykładach w zakresie sporządzania geodezyjnej dokumentacji technicznej dla potrzeb postępowań administracyjnych dotyczących przejmowania gruntów zajętych pod drogi publiczne w województwie śląskim. Praktyka pokazuje, że obowiązujące regulacje prawne są wielce nieprecyzyjne, co powoduje trudności organów administracji w określeniu zarówno rodzaju, jak i zakresu dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej dla tych postępowań. Kol. Formalewicz przedstawił konkretne przykłady świadczące o całkowitej rozbieżności interpretacji przepisów oraz wymagań stosowanych przez wnioskodawców (gminy i powiaty), organ administracji prowadzący postępowania (wojewodę) oraz wojewódzki nadzór geodezyjny. Omówione zostały ponadto przykłady orzecznictwa sądowego, które w swojej istocie odpowiedzialnością za wykonywaną dokumentację techniczną przenoszą - w sposób nieuprawniony – wyłącznie na wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych. W podsumowaniu kol. Formalewicz wyraził przekonanie, że podjęte przez niego działania przyczynią się do wyjaśnienia sprawy i ujednolicenia wymagań w województwie śląskim. W tym celu pożądanym byłoby zacieśnienie współpracy z wojewódzką inspekcją nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności zasadnym byłoby zorganizowanie szkolenia przeznaczonego zarówno dla administracji, jak i wykonawców.

W trakcie dalszej dyskusji Walne Zebranie Członków pozytywnie rozpatrzyło wniosek Skarbnika PTG dotyczący podwyższenia składek członkowskich do wysokości 10 zł miesięcznie. Obecna wysokość składki (wynosząca 5 zł miesięcznie) jest niewystarczająca na pokrycie bieżących wydatków Stowarzyszenia. Zwiększone wydatki wynikają w szczególności z szeregu nowych inicjatyw podejmowanych przez PTG, takich jak opiniowanie aktów prawnych, podejmowanie współpracy z organami administracji publicznej oraz innymi organizacjami społeczno – zawodowymi, koszty oprawy i organizacji konferencji szkoleniowych itp.  Walne Zebranie Członków zdecydowało, że składki w podwyższonej wysokości będą uiszczane od 1 stycznia 2015r. Ponadto ustalono, że należne składki nie będą naliczane za miesiąc, w którym kandydat został przyjęty do Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego.
Szczegółowe dokumenty z Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego odbytego w dniu 31 maja 2014r. w Radziejowice zostały zamieszczone na stronie internetowej w dziale "Dla członków PTG" w zakładce "Walne Zebrania Członków PTG".


Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *