*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneGospodarka nieruchomościami pokrytymi powierzchniowymi wodami płynącymi

Na stronie internetowej http://gruntiwoda.pl udostępniono opracowanie autorstwa Krzysztofa Kowalskiego pt. "Gospodarka nieruchomościami pokrytymi powierzchniowymi wodami płynącymi".

W publikacji opisano m. in. podstawowy podział wód, prawa własności wód, zarządzanie wodami, linię brzegu oraz zagadnienie geodezyjnego rozgraniczania gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych. W książce zawarto również obszerne orzecznictwo sądowe oraz przykładowe druki administracyjne.

Źródło: http://gruntiwoda.pl/publikacje/Grunty_pokryte_wodami.pdf

"PRZEDMOWA

Niniejsze opracowanie powstało jako kompilacja mojej wiedzy akademickiej, wspartej sporą dawką
doświadczenia, zebranego przez lata gospodarowania gruntami pokrytymi powierzchniowymi wodami
płynącymi. Praca ma zatem charakter praktyczny, co moim zadaniem daje jakąkolwiek wartość Czytelnikowi,
dla którego zwykle teoretyczne dywagacje są mało interesujące. Impulsem do zebrania mojej wiedzy w
postaci jednolitego utworu był brak tego typu opracowań, które wyjaśniałyby przedmiotowy zakres prawa,
oraz jednocześnie rozjaśniałyby wątpliwości co do sposobu stosowania przepisów regulujących
gospodarowanie gruntami pokrytymi wodami. Praca nie jest wykładnią prawa, ani komentarzem.
Opracowanie to należy traktować jako subiektywne spojrzenie na obiektywną rzeczywistość prawną. Swój
ogląd na przepisy Prawa wodnego oraz pokrewne regulacje, które normują omawiane zagadnienie, opisuję
przez pryzmat własnych doświadczeń zebranych w postępowaniach administracyjnych. Ponadto starałem
się ubogacić przekazane treści o wiedzę wynikającą z piśmiennictwa, interpretacji i komentarzy do
przepisów prawa, jak również orzecznictwa sądów administracyjnych. Skromność treści publikowanej na
temat który podjąłem, jeszcze bardziej subiektywizuje zawarte w opracowaniu wnioski i opinie. Niemniej
jednak mam nadzieję, że spowoduje ono zainteresowanie Czytelnika i skłoni do dalszych przemyśleń.
Inspirowany uporządkowaniem omawianych zagadnień zdecydowałem się udostępnić to
opracowanie jako dokument wolny, tj. bez ograniczeń w kopiowaniu, rozpowszechnianiu i używaniu do
własnych celów. Ma to na celu zmaksymalizowanie grona odbiorców, u których można by wywołać refleksję,
a w konsekwencji dyskusję, której finałem mogłyby być propozycje zmian legislacyjnych, prowadzące do
ulepszenie przepisów prawa normujących przedmiotową materię. Stąd też liczę na uwagi Czytelnika mogące
ustalić w jasności wspólne spojrzenie na ten zakres wiedzy prawnej.

Krzysztof Kowalski.

Wrocław, kwiecień 2010"


<a href="http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/Baza_Dokumentow/Grunty_pokryte_wodami.pdf" target="_blank">http://www.ptg-org.pl/pisma/_Inne/Baza_Dokumentow/Grunty_pokryte_wodami.pdf</a>

Artykuły w « Informacje ogólne »

Komentarze *