*

Członkostwo w PTG

Instytucje geodezyjneGeodeta nie ma kompetencji do wstrzymania czynności związanych z rozgraniczeniem nieruchomości

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 23 października 2013r. sygn. III SAB/Kr 79/12 Tekst wyroku: Baza orzeczeń NSA

"Zakres umocowania upoważnionego geodety, określa ustawa ograniczając kompetencje geodety przepisem art. 31 ust. 1 do czynności ustalenia przebiegu granic. Katalog tych czynności zawierają przepisy, wydanego na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy, Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 w sprawie rozgraniczenia nieruchomości /Dz. U. 99.45.453/.

Nie do geodety uprawnionego na przykład, lecz do organu dokonującego rozgraniczenia należy ustalenie stron postępowania rozgraniczeniowego. Wynika to jasno z § 9 ust. 2 w/w rozrządzenia, w myśl którego, jeżeli nie jest możliwe ustalenie osób uprawnionych do wystąpienia jako strona w postępowaniu rozgraniczeniowym, geodeta odracza wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic i zawiadamia o tym właściwy organ.

Do geodety uprawnionego należy natomiast doręczenie stronom wezwań do stawienia się na gruncie /art. 32 ust. 1/. Przepis art. 32 ust. 4 stanowi, że w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika, nie dłużej jednak niż na miesiąc. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje natomiast czynności geodety (art. 32 ust. 3.)

Powyższe regulacje wskazują, że geodeta uprawniony nie ma kompetencji do dowolnego decydowania o szybkości podejmowanych czynności zmierzających do ustalenia przebiegu granicy. W szczególności, nie ma obowiązującego przepisu prawa, który geodecie uprawnionemu, dawał by uprawnienie do "wstrzymania czynności związanych z rozgraniczeniem na wniosek strony", jakie przypisał sobie geodeta uprawniony w związku z wnioskiem wnioskodawcy z dnia 31 sierpnia 2011 r. Wszystkie czynności geodety uprawnionego dokonywane były w toku postępowania rozgraniczeniowego prowadzonego nie przez geodetę uprawnionego lecz organ. Przepisy k.p.a. określają zaś sytuację i podstawy do ewentualnego zawieszenia przez organ postępowania, którego zasadność podlega kontroli instancyjnej.

Przepis art. 42 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nakłada na osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii obowiązek wykonywania swoich zadań z należytą starannością zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.

To, że przepisy rozporządzenia w sprawie rozgraniczenia nieruchomości i przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie zakreślają geodecie terminów do dokonania czynności ustalenia przebiegu granicy w postępowaniu rozgraniczeniowym, nie zmienia faktu, że samo postępowanie prowadzi właściwy organ, który winien stosować przepisy k.p.a. dotyczące terminów załatwienia spraw.

Czynności geodety upoważnionego, obejmują w efekcie końcowym sporządzenie w myśl przepisów Rozdziału 4 w/w rozporządzenia, dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości, której składniki określa § 19 oraz dokumentacji technicznej określonej § 24.

W myśl przepisu art. 33 ust. ust. 2 pkt 1 ustawy wydanie przez Wójta decyzji o rozgraniczeniu poprzedzone musi być, dokonaną przez wójta oceną prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami. O usługowym charakterze czynności geodety upoważnionego świadczy przewidziana w dalszej części tego przepisu kompetencja wójta do zwrócenia upoważnionemu geodecie dokumentacji do poprawy i uzupełnienia w przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania czynności.

Dopiero pozytywna ocena prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic, daje podstawy do przekazania dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a więc do spełnienia drugiego warunku /art. 33 ust. 2 pkt.2/, który poprzedza wydanie decyzji.

Wójt Gminy usprawiedliwiając długotrwałe postępowanie, akcentuje brak reakcji geodety upoważnionego na .kierowane wezwania o zakończenia postępowania rozgraniczeniowego oraz na ograniczony zakres czynności podejmowanych przez organ administracji względem geodety uprawnionego działającego na zlecenie wnioskodawcy.

To stanowisko wynika z rażąco sprzecznego z prawem pojmowania kompetencji wójta jako organu dokonującego rozgraniczenia nieruchomości względem geodety uprawnionego do czynności ustalenia przebiegu granic w tym postępowaniu.

Wyłączna kompetencja do nadania geodecie przymiotu geodety upoważnionego do wykonania czynności ustalenia przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym służy organowi dokonującemu rozgraniczenia t.j. wójtowi / burmistrzowi, prezydentowi miasta/ stosownie do przepisu art. 31 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wyjaśnione zostało w orzecznictwie sądowoadministracyjnym /por. np. Wyrok NSA z 20.03.2008 I OSK 445/07, LEX nr 477266 i WSA w Krakowie z dnia 2012.03.28 III SA/Kr 840/11 LEX nr 1139276/, że geodeta jest wyznaczony i umocowany przez organ a nie stronę postępowania. Ewentualny udział stron polegający na wskazaniu osoby geodety proponowanej do udzielenia upoważnienia, nie ma doniosłości dla pozycji prawnej geodety upoważnionego na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy względem organu, który tego upoważnienia udzielił.

Z tych względów okoliczność, że upoważniony przez Wójta Gminy mgr. inż. A. Ł. do dokonywania czynności w przedmiocie ustalenia granicy /a nie do rozgraniczenia – jako aktu stanowiącego decyzję/, był zaproponowany przez wnioskodawcę rozgraniczenia, w którym pozostawał w umownym stosunku, nie miało żadnej doniosłości prawnej, dla jego pozycji względem organu, który umocował go stosownym upoważnieniem.

Wójt Gminy był zatem umocowany do cofnięcia udzielonego upoważnienia geodecie jeżeli swymi czynnościami przekraczał swoje kompetencje /np. przez wstrzymanie czynności rozgraniczeniowych/, czy nie reagował na wezwania o sporządzenie i przedłożenie dokumentacji odzwierciedlającej ustalenia protokołu granicznego z 21 czerwca 2010r."

Artykuły w « Orzeczenia_Rozgraniczenia »

Komentarze *